Jiangsu Village Gives Every Villager Gold and Silver Bars

Thursday, March 29, 2012

ရြာသားတုိင္းေရႊေငြပစၥည္းအၿမတ္ရသည္ ့တရုတ္

နုိင္ငံမွ က်န္စုရြာႀကီး...


 တစ္ရြာမေၿပာင္း သူေကာင္းမၿဖစ္တဲ ့...ေၿပာင္းႀကစုိ ့အဲဒီရြာ...

တရုတ္နုိင္ငံ၊ က်န္စုနယ္၊ ခ်န္က်န္းရြာႀကီးမွ ရြာသူ၊ ရြာသား ၃၀၀၀ ဟာတစ္ဦးလွ်င္ ေရႊ ႏွင္ ့ေငြ
 မ်ား ၁၀၀ ဂရမ္ စီ ကုိလြန္ခဲ ့သည္ ့ရက္သတၱပါတ္က အသီးသီးရရွိခဲ ့ႀကလို ့တရုတ္နုိင္ငံမွ (ထုိ
သတင္းကုိႀကားသိ၊ ေတြ ့ၿမင္ဖတ္ရွဳႀကရသည္ ့) အင္တာနက္၊ အြန္လုိင္းအသံုးၿပဳသူမ်ားအားက်
စြာေၿပာဆုိေရးသားေနႀကပါတယ္...
၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ( ရြာသားမ်ားအားလံုး ယခုကဲ့သုိ ့ေရႊ၊ ေငြရတနာမ်ား အၿမတ္ေ၀စုအၿဖစ္ရရွိပါ
ေစမည္ဟု ) ေက်းရြာပါတီအႀကီးအကဲမွ ကတိေပးထားသည္ ့အတုိင္း ေရႊႏွင္ ့ေငြ စုစုေပါင္း ကီလုိ၆၀၀ ေက်ာ္အား ေ၀ငွေပးဖုိ ့ယန္စီၿမစ္အတုိင္းသယ္ေဆာင္လာခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
ခ်န္က်န္းရြာသားေတြဟာ တရုတ္နုိင္ငံ၏ ထိပ္ဆံုး ( ပုိင္ဆုိင္မွဳတန္ဖုိးအမ်ားဆံုး ) ကုမၸဏီ ၅၀၀
တြင္တစ္ခုအပါအ၀င္ၿဖစ္သည္ ့ က်န္စု ရွင္ခ်န္က်န္းအုပ္စု ကုမၸဏီႀကီးအား ပိုင္ဆုိင္သည္ ့အစု
ရွယ္ရာ၀င္မ်ားၿဖစ္ၿပီး ထုိကုမၸဏီသက္တမ္းကာလအတြင္း ရြာရွိမိသားစုတစ္ခုတုိင္း ကုိယ္ပုိင္
တုိက္အိမ္တစ္ခု၊ အခ်ဴိးက်ရွယ္ယာေ၀စုမ်ားအၿပင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကလည္း ေရႊႏွင္ ့ေငြမ်ား အား
အက်ဴိးအၿမတ္အၿဖစ္ ခဲြေ၀ယူခဲ ့ႀကရပါေသးတယ္...
လြန္ခဲ ့သည္ ့ရက္သတၱပါတ္က ခဲြေ၀ယူခဲ ့ႀကရသည္ ့ေရႊေငြမ်ားကေတာ ့ေက်းရြာပါတီအႀကီး
အကဲ လီလ်န္ေဘာင္း က ရြာသားေတြတစ္ေယာက္မက်န္ ေရႊြေတြရေစရမည္ဟုေပးထားသည့္
ကတိအတုိင္းအေကာင္အထည္ေဖၚေပးခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
ရြာသားေတြရဲ ့ေတာင္းဆုိခ်က္ဆႏၵအတုိင္း ရရွိလာသည္ ့အက်ဴိးအၿမတ္မ်ားအား ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံ
စုေဆာင္းထားရန္ႏွင္ ့ေက်းရြာ ဂုဏ္သိကၡာပုိမုိေက်ာ္ႀကားလာေစေရးအတြက္ ယခုကဲ ့သုိ ့ေရႊ
ေငြ ရတနာမ်ားေပးအပ္ရၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္...


ယေန ့ကာလေပါက္ေစ်း ေရႊ ၁ ဂရမ္လွ်င္ ၄၀၀ ရင္မင္ဘီ ( ၆၂.၅၀ ေဒၚလာ ) ခန္ ့ၿဖင္ ့တြက္ပါ
က ရြာသားတစ္ဦးလွ်င္ ရင္မင္ဘီ ၄၀၀၀၀ ( ေဒၚလာ ၆၂၅၀ ) စီ အလံုးအရင္း ရရွိခဲ ့ႀကတာၿဖစ္
ပါတယ္...
အိမ္ေထာင္စုတစ္စုအတြက္အမ်ားဆံုးေပးခဲ ့သည္ ့ေရႊပမာဏမွာ ၇၀၀ ဂရမ္ ၿဖစ္တာမုိ ့အႀကမ္း
ဖ်င္းအားၿဖင္ ့ရင္မင္ဘီ ၂၈၀၀၀၀ ( ေဒၚလာ ၄၃၇၅၀ ) ရရွိခဲ ့ပါတယ္...

ထုိမွ်ေလာက္ေသာ ရင္မင္ဘီ ၄၀၀၀၀ ခန္ ့တန္သည္ ့ေရႊမ်ားအား မည္သုိ ့စီစဥ္ႀကပါသနည္း...
တစ္ခ်ဴိ ့ေသာရြာသားမ်ားကေတာ ့မိသားစုသားစဥ္ေၿမးဆက္ ပုိင္ဆုိင္မွဳအတြက္ အေမြပစၥည္း
အၿဖစ္ စီစဥ္ထားႀကသလို လက္ေတြ ့က်က်လုပ္ေဆာင္တတ္သည္ ့စိတ္ကူးရွိသူမ်ားကေတာ ့ထုိ
ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ားအား ၎တုိ ့၏သမက္ေလာင္းမ်ားအား ေပးဖုိ ့ႀကံစည္ေနႀကတယ္လို ့ဆုိပါ
တယ္....

စုေပါင္းပုိင္ဆုိင္ ေဆာင္ရြက္မွဳအေပၚ အက်င္ ့သီလၿပည္ ့စံုၿခင္း၊ ရုိးသားႀကဳိးစားအားထုတ္ၿခင္း
မ်ားရဲ ့ရလာဒ္တစ္ခုပါပဲ...
ထုိကဲ ့သုိ ့သာၿဖစ္ေနပါက မည္သည္ ့ပါတီ၊ မည္သည္ ့စနစ္ၿဖင္ ့အုပ္ခ်ဴပ္ေနပါေစ အုပ္ခ်ဴပ္ခံ
တုိင္းသူၿပည္သား၊ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနၿဖင္ ့တစ္စံုတစ္ရာေၿပာဆုိေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးေနမွာမ
ဟုတ္တာအေသအခ်ာပါပဲ...
အခုေတာ ့အဲဒီရြာသြားၿပီး သမက္ေလာင္းအေရြးခံခ်င္စိတ္သာေပါက္ေနမိတယ္...

Netizens are enviously eying the spoils of Changjiang village in Jiangsu after every one of the village’s 3,000 residents received 100 grams of silver and 100 grams of gold last week. Delivering on a promise made in 2009, the village’s party chief brought in over 600 kilograms of gold and silver via the Yangtze River for distribution.
Changjiang village and its residents are the collective owners of the Jiangsu Xinchangjiang Group, a top 500 company in China, and have raked in benefits in the past including private villas for every family, stock dividends, and a previous silver and gold giveaway in 2010. Last week’s giveaway fulfills the promise made by party chief Li Liangbao to get gold into the hands of every villager. Gold was specifically requested by the villagers given its investment purposes and reputation.
At around 400 RMB ($62.50) per gram of gold at today’s market price, each resident received a windfall of roughly 40,000 RMB ($6,250). The largest amount given to a single household was 700 grams, or roughly 280,000 RMB ($43,750).

What does one do with 40,000 RMB’s worth of gold? While some residents plan on turning it into an heirloom, others have more practical purposes in mind including giving the gold away to their future son-in-law.

0 comments: