Touching photo of a filial son

Monday, March 5, 2012

ထုိင္၀မ္မွ သားလိမၼာ

မိခင္အုိႀကီးအား သယ္ပုိးကာ ေဆးရံုသုိ ့လာေရာက္ေနသည္ ့အမ်ဴိးသားတစ္ဦး၏ ဓါတ္ပံုတစ္ပံု
ဟာ ေတြ ့ၿမင္ႀကည့္ ရွဳရသူမ်ားရဲ ့စိတ္ႏွလံုးကုိ ဆဲြယူဖမ္းစားခဲ ့ပါတယ္...
အဆုိပါဓါတ္ပံုအား တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ထုိင္၀မ္နုိင္ငံ၊ ခ်ီေမ ေဆးရံုတြင္ ထုိသား
အမိအားေတြ ့ၿမင္ခဲ ့ရစဥ္ ရုိက္ကူးခဲ ့ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္...
ထုိပံုအား အင္တာနက္အြန္လုိင္းေပၚတြင္ တင္ခဲ ့ၿပီးေနာက္ အလ်င္အၿမန္ကူးယူေဖာ္ၿပကာထပ္
ဆင္ ့ပုိ ့ခဲ ့ႀကသၿဖင္ ့အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္းၿဖစ္ခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...


 အေမ ့ကုိခ်စ္တဲ ့ေက်းဇူးသိတတ္သည္ ့သားလိမၼာ...


လြန္ခဲ ့သည္ ့၃ ရက္လံုးလံုး အဆုိပါဓါတ္ပံုရွင္ဟာ မည္သူၿဖစ္သနည္း ဟူသည္ ့ေမးခြန္းသည္
သာလွ်င္ အြန္လုိင္းတြင္ အမ်ားဆံုးေၿပာဆုိေနခဲ ့ႀကသည္ ့အေႀကာင္းအရာၿဖစ္ၿပီး အင္တာနက္
အြန္လုိင္းအသံုးၿပဳသူေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာဟာ ထုိသားလိမၼာၿဖစ္သူအား ေဖာ္ထုတ္နုိင္ဖုိ ့ပူး
ေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရွာေဖြခဲ ့ႀကပါတယ္...
ေနာက္ဆံုးေတာ ့ထုိသူမွာအသက္ ၆၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ တုိင္နမ္အရပ္ေဒသတြင္ရံုးစုိက္သည္ ့တရား
ေရးရာဌာနမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴးေဟာင္း ဒိန္က်ဴးက်ီ ၿဖစ္ေႀကာင္း စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္နုိင္ခဲ ့ႀကပါ
တယ္...
၎၏လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေဟာင္းက ထုိင္၀မ္နုိင္ငံမွ ပန္းသီးေန ့စဥ္သတင္းစာအား ေၿပာႀကားခဲ့
ရာတြင္ ဒိန္ရဲ ့အသက္ ၈၅ ႏွစ္အရြယ္ရွိမိခင္ၿဖစ္သူဟာ လြန္ခဲ ့သည္ ့လကၿခေထာက္က်ဴိးသြား
ခဲ ့ေႀကာင္း၊ ဒါေႀကာင္ ့သူက မိခင္ၿဖစ္သူအားေဆးရံုသုိ ့ေခၚေဆာင္ခဲ ့တာၿဖစ္ေႀကာင္း ဆုိခဲ ့ပါ
တယ္...အဆုိပါဓါတ္ပံုမွာ မိခင္ၿဖစ္သူအား ေဆးရံုသုိ ့ေခၚေဆာင္ခဲ ့သည္ ့အခါမ်ားထဲမွ တစ္ႀကိမ္တြင္ ရုိက္ကူးထားၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္...
" သူဟာ မိခင္ေက်းဇူးအထူးသိတတ္တဲ ့သားလိမၼာၿဖစ္လုိ ့ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ကေတာ ့( ထုိဓါတ္ပံု
အတြက္ ) မအံ ့ႀသမိေတာ ့ပါဘူး..." လို ့လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္တစ္ဦးကလည္းဆုိပါတယ္...
သူ ့ရဲ ့မိခင္ၿဖစ္သူက ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ တရုတ္ၿပည္တြင္ရွိသည္ ့ေဆြမ်ဴိးမ်ားထံသြားေရာက္လည္
ပတ္ခ်င္ခဲ ့ပါတယ္... ဒိန္အေနၿဖင္ ့ထုိစဥ္က လက္ရွိထမ္းေဆာင္ေနေသာ တာ၀န္၊ ရာထူးအရ
တရုတ္နုိင္ငံသို ့၀င္ေရာက္ခြင္ ့မရနုိင္ခဲ ့ပါဘူး...
ဒါေႀကာင္ ့သူဟာ သက္ၿပည္ ့ပင္စင္ယူရမည္ ့အသက္ ၆၅ ႏွစ္ မတုိင္မီပင္ ေစာစီးစြာ အလုပ္မွ
အနားယူ၊ ထြက္ခြင္ ့ေတာင္းခံခဲ ့ပါတယ္...

ထုိစဥ္က သူဟာ ၿပည္တြင္းလံုၿခဳံေရး ဌာနရဲ ့အႀကီးအကဲၿဖစ္ေနပါတယ္...လုပ္ငန္းသဘာ၀အရ
အေရးပါမွဳေႀကာင္ ့သူဟာ အလုပ္မွထြက္ၿပီး ၃ ႏွစ္ႀကာသည္အထိပင္ တရုတ္ၿပည္သုိ ့သြားခြင္ ့
မရခဲ ့ပါဘူး...
၃ ႏွစ္ၿပည္ ့သည္ႏွင္ ့တစ္ၿပဳိင္နက္ သူဟာမိခင္ၿဖစ္သူရဲ ့ဆႏၵကုိၿဖည္ ့ဆီးေပးခဲ ့ပါတယ္...
ဒိန္ ဟာမိခင္ၿဖစ္သူကုိ ၿပဳစုေစာင္ ့ေရွာက္နုိင္ရန္အတြက္ေနရာေဒသေၿပာင္းၿပီး ရာထူးတုိးဖုိ ့
အခြင္ ့အေရးကုိလည္းၿငင္းပယ္ခဲ ့ပါတယ္...
သုိ ့ေသာ္လည္း ဒိန္ ရဲ ့ၿဖစ္ရပ္ႏွင္ ့ဆန္ ့က်င္စြာပင္ အသက္ ၅၃ ႏွစ္အရြယ္ရွိ မ်က္မၿမင္၊ နာမ
က်န္းၿဖစ္ေနသည္ ့အမ်ဴိးသမီးႀကီးတစ္ဦးအား သူမ၏သမီးၿဖစ္သူမွ စြန္ ့ပစ္ခဲ ့မွဳတစ္ခုလည္းၿဖစ္
ခဲ ့ပါေသးတယ္...

Yu Shirong
 သမီးၿဖစ္သူရဲ ့စြန္ ့ပစ္ၿခင္းကုိခံခဲ ့ရသည္ ့ယူရွီရံု...
Yu Shirong

ေရွာင္နား အမည္ရွိ အမ်ဴိးသမီးဟာ သူမရဲ ့မိခင္ၿဖစ္သူအား ( သူမေနထုိင္ရာေဒသမွ ) ကီလုိမီ
တာ ၆၀၀ ကြာေ၀းသည့္ ေလ်ာင္နင္းၿပည္နယ္၊ အန္ရွန္ ေဒသသို ့သြားေရာက္စြန္ ့ပစ္ရန္ ယာဥ္
ေမာင္းသူတစ္ဦးအား ေဖေဖာ္၀ါရီက ၂၇ ရက္ေန ့တြင္ ငွားရမ္းေစခုိင္းခဲ ့ပါတယ္...
မလွဳပ္ရွားနုိင္ေလာက္ေအာင္ မက်န္းမမာၿဖစ္ေနသည္ ့မိခင္ၿဖစ္သူ ယူရွီးရံု အားလမ္းေဘးတြင္
စြန္ ့ပစ္ခဲ ့ကာ ႏွင္းမ်ားၿဖင္ ့စိုရဲႊေနခဲ ့ၿပီး သူမရဲ ့ေအာ္ဟစ္အကူအညီေတာင္းခံမွဳေႀကာင္ ့လမ္း
သြားလမ္းလာမ်ား သိရွိခဲ ့ရတာၿဖစ္ပါတယ္...
ေရွာင္နားရဲ ့ရည္းစားၿဖစ္သူက သူမရဲ ့မိခင္ၿဖစ္သူအား မႏွစ္ၿခဳိ္ကတာမုိ ့သူမအေနၿဖင္ ့ဤကဲ ့
သုိ ့ၿပဳလုပ္ခဲ ့ရတာၿဖစ္တယ္လို ့ဆုိပါတယ္...
သူမဟာမိခင္ၿဖစ္သူအားစြန္ ့ပစ္ခဲ ့ၿပီးေနာက္ ကုိယ္ပုိင္မုိဘုိင္းဖံုးအားလည္း ပိတ္ပစ္ခဲ ့ပါတယ္...
သတင္းေထာက္မ်ားက ေနာက္ဆံုးတြင္ သူမအား ေနအိမ္တြင္စံုစမ္းေတြ ့ရွိခဲ ့ႀကပါတယ္...
အသက္အရြယ္ေဖာ္ၿပၿခင္းမရွိသည္ ့သမီးၿဖစ္သူက ေနာက္ရက္အနည္းငယ္အႀကာတြင္ မိခင္
ၿဖစ္သူ အားဖံုးဆက္ေတာင္းပန္ခဲ ့ပါတယ္...
မိခင္ၿဖစ္သူအမ်ဴိးသမီးႀကီးဟာ ယခုအခါတြင္ ေစတနာရွင္အလုပ္သမားမ်ား၏ကူညီေစာင္ ့
ေရွာက္မွဳၿဖင္ ့အန္ရွန္းေဆးရံုတြင္ ေဆးကုသမွဳခံယူလွ်က္ရွိပါတယ္....


A photograph of a man carrying his mother to seek treatment at a hospital has touched the hearts of many people.
It was taken by an undergraduate, who saw the mother-and-son pair at Chi Mei Medical Centre in Taiwan.

The picture has gone viral after it was posted online.
 Over the past three days, the hottest topic discussed online was "Who is he?" with thousands of netizens joining in the search for the identity of the son.

It was finally revealed that he is 62-year-old Ding Zhu Ji, a former officer with The Investigation Bureau of the Ministry of Justice based in Tainan.

His former colleagues told Taiwan's Apple Daily that Ding's 85-year-old mother fractured her leg last month, and he had been sending her for follow-up treatment. The picture was taken during one of the trips.
"We're not surprised. He is known as a filial son," said one of them.
"His mother wished to visit her relatives in China in 2007 but Ding could not go to the country then. So he applied for early retirement long before reaching the mandatory retirement age of 65.
"He was in charge of internal security then. Due to the sensitivity of the job, he could not go to China for three years after leaving the bureau and immediately after that, he fulfilled his mother's wish."

A classmate at the bureau's training class said Ding had rejected a promotion, which required him to relocate to another district, just to take care of his mother.

Unlike in the case of Ding's mother, a 53-year-old blind and terminally ill woman was abandoned by her daughter in China.

It was reported that Xiao Na had hired a driver to dump the mother in Anshan of Liaoning province, some 600km away, on Feb 27.

Yu Shirong - who was so sick that she could not move - was left on the road covered with snow before she was rescued by passers-by who heard her shouts for help.

It was reported that Xiao Na had done so because her boyfriend did not like Yu. After abandoning her mother, she switched off her cellphone.

Reporters finally traced Xiao Na at her home. The woman, whose age was not disclosed, apologised to Yu over the phone a few days later.
Yu is currently receiving treatment at the hospital in Anshan with help from volunteer workers.

Published March 5 2012

0 comments: