Man who met God has drawn map of heaven

Thursday, March 22, 2012

အာဖရိကမွ ေကာင္ကင္ဘံုသြား လမ္းၿပေၿမပံု.... 

လမ္းၿပေၿမပံုႏွင္ ့ဘဘႀကီး...

ေကာင္းကင္ဘံုသုိ ့၄ ႀကိမ္တုိင္တုိင္ေရာက္ဖူးသည္ဟု အခုိင္အမာေၿပာဆုိၿပီးထုိေနရာသုိ ့သြားရ
သည္ ့ေၿမပံုအား ၎ေနအိမ္နံရံတြင္ ေရးဆဲြထားသည္ ့ေတာင္အာဖရိကနုိင္ငံသားတစ္ေယာက္
၏ေနအိမ္သုိ ့လူအေၿမာက္အမ်ားလာေရာက္လွ်က္ရွိေနပါတယ္...
ဘုရားသခင္၏တမန္ေတာ္ဟု မိမိကုိယ္ကုိ ေၿပာဆုိေႀကၿငာထားသည္ ့အသက္ ၆၄ ႏွစ္အရြယ္ရွိ
ကြာဇူလူ-ေနတယ္ ေဒသ၊ မန္ဒီနီအရပ္မွ ဆီဘူဆီဆုိမသမ္ဘူ က ေကာင္းကင္ဘံု ၁၁ ခု ( နတ္
ၿပည္ ၁၁ ထပ္ ) ရွိၿပီးထုိဘံုအားလံုးသုိ ့သူေရာက္ဖူးေႀကာင္း ပထမဦးဆံုးေကာင္းကင္ဘံုသုိ ့သြား
ေရာက္ခဲ ့သည္မွာ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ၿဖစ္ေႀကာင္း ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
မသမ္ဘူ က ၎၏ေကာင္းကင္ဘံုသုိ ့သြားေရာက္ခဲ ့သည္ ့ေနာက္ထပ္ခရီး ၃ ခုမွာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္
၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ႏွင္ ့၂၀၀၈ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ၿပဳလုပ္ခဲ ့တာၿဖစ္တယ္လုိ ့လည္းအခုိင္အမာေၿပာဆုိခဲ ့ပါ
တယ္...
ထုိခရီးမ်ားမွအၿပန္တြင္ေတာ ့သူဟာ ေကာင္းကင္ဘံုရဲ ့တည္ရာေၿမပံုနွင္ ့ဖဲြ ့စည္းေနထုိင္ပံုတုိ ့
ကုိေရးဆဲြခဲ ့ပါတယ္...
နတ္ၿပည္ ၁၁ ထပ္ရွိေသာ္ၿငား အဓိကေကာင္းကင္ဘံုက ဆလမ္ၿဖစ္ၿပီး ထုိအထပ္တြင္ ထာ၀ရ
ဘုရားသခင္၏ ေက်ာင္းေတာ္ရိွတာၿဖစ္ပါတယ္လို ့မသမ္ဘူ ကဆုိပါတယ္...
ေယရွဳသခင္က အၿဖဴေရာင္အဆင္းရွိၿပီး ထာ၀ရဘုရားသခင္ကုိယ္ေတာ္က အညဳိေရာင္ အသား
အရည္ရွိပါတယ္...ထာ၀ရဘုရားသခင္ဟာ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဴိလွ်က္ရွိေနၿပီး သူဟာ ထာ၀ရဘုရားသ
ခင္ကုိ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာသြားေရာက္ခဲ ့သည္ ့ေကာင္းကင္ဘံုသုိ ့ဒုတိယခရီးတြင္ ေတြ ့ဆံုခဲ ့တာ
ၿဖစ္ပါတယ္လို ့လည္း သူကဆုိပါတယ္....

သူ ့အတြက္ေတာ ့အာဖရိက ဗားရွင္း ရွန္ဘဲလားေလလား...


လြန္ခဲ ့သည္ ့ႏွစ္ေမလတြင္ ကမာၻႀကီးအၿပီးတုိင္ပ်က္သုဥ္းလိမ္ ့မည္ဟု ႀကဳိတင္ေဟာကိန္းထုတ္
ခဲ ့သူမ်ား မွန္ကန္ေႀကာင္းလည္း မသမ္ဘူ ကေၿပာဆုိခဲ ့ပါတယ္...
" အၿဖစ္မွန္ကဘာၿဖစ္ခဲ ့သလည္းဆုိေတာ ့အဲဒီေန ့( ေမလ ) က အီလ္ဘန္တ အမည္ရွိ ေကာင္း
ကင္ဘံု၊ နတ္နန္းမွာ ( နတ္သဘင္ ) အစည္းအေ၀းႀကီးတစ္ခုၿပဳလုပ္ေနႀကပါတယ္...ေစတန္လို ့
ေခၚတဲ ့မေကာင္းဆုိး၀ါးကုိ အႀကီးအက်ယ္တုိက္ခုိက္ႏွိမ္နင္းဖို ့ေပါ ့...
တမန္ေတာ္က ဘုရားသခင္ရဲ ့တစ္ရက္တာဟာ ကမာၻႏွစ္ ၈၉၁ ႏွစ္နဲ ့ညီမွ်တာမုိ ့ေမလ ၂၃
ရက္ေန ့ဟာ ကမာၻပ်က္မယ္ ့ေန ့ရဲ ့အစေန ့ၿဖစ္တယ္လို ့ဆုိပါတယ္..." လို ့သူကဆုိပါတယ္...
သူ ့အေနနဲ ့ထုိလမ္းၿပေၿမပံုကုိလည္း ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ၿပီး တစ္ကမာၻလံုးအား သိၿမင္ေစလိုသည္ဟု
လည္း သူကဆုိပါတယ္...
" တစ္ေန ့မွာ ဂ်ပန္ သို ့မဟုတ္ တရုတ္ ဒါမွမဟုတ္ ၿဗိတိန္နုိင္ငံက လူတစ္ဦးဦးက ထာ၀ရ
ေကာင္းကင္ဘံုရဲ ့ေၿမပံုကုိဆဲြၿပီး ေတာင္အာဖရိက ကလူေတြကေတာ ့မူလပထမေၿမပံုဟာ
ေတာင္အာဖရိကမွာဆဲြခဲ ့တယ္ဆုိတာကုိ ေမ ့သြားႀကမွာမုိ ့လူေတြအေနနဲ ့အခုေၿမပံုကုိ လာ
ႀကည္ ့သင္ ့ႀကပါတယ္..."  လို ့သူကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

A South African man is drawing huge crowds to his home after claiming that he has been to heaven four times and has drawn a map of it on a wall. Self-proclaimed prophet, 64-year-old Sibusiso Mthembu, from Mandeni, in KwaZulu-Natal, says there are 11 heavens, each of which he has visited, with his first heavenly journey having taken place in December 1998.
Mthembu claims his other three journeys took place in 2004, 2006 and the last was in 2008. On his return, he drew a map of heaven and its residents. Mthembu said though there were 11 heavens, the main one was Salem, where God's temple was. "Jesus is white and God is greyish in complexion. God is in his youth." He claims he met God during his second journey in 2004.

Mthembu said those people who predicted the end of the world in May last year were correct. "Actually, what was happening on that day is that there was a big meeting in heaven, called Il-Banta to discuss the biggest war to fight Satanism," he said. "The prophet says that God's single day is equivalent to 891 years, so May 23 was the beginning of the count-down to the end of the world."
He said he would like to see the map being printed for the whole world to see. "People must come and see the map as one day someone from Japan or China or Britain will design a map of heaven and the people of South Africa will have forgotten that the map was originally made in South Africa."

1 comments:

AH said...

အင္း သူ႕ဟာနဲ႕ သူေတာ့ ဟုတ္ေနတာဘဲ... ေကာင္းကင္ဘံုကို ၄ ေခါက္ေတာင္ေရာက္ဖူးတယ္ဆိုေတာ့ သူ႕ဟာနဲ႕သူေတာ့ ေတာ္ေတာ့္ကို ေက်နပ္မယ့္ ပံုပဲ...