Tuesday, July 19, 2011
British banking consultant retrains as witch doctor
ၿဗိတိသွ်လူမ်ဴိး ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာအတုိင္ပင္ခံပညာရွင္တစ္ဦးဟာ အာဖရိကတုိင္းရင္းနတ္ဆရာအ
ၿဖစ္ခံယူနုိင္ရန္ အာဖရိကနုိင္ငံ ေတာေတာင္ၿခဳံပုတ္မ်ားထူထပ္သည္ ့ေဒသတြင္ သံုးလႀကာ ဆင္းရဲပင္ပန္းစြာ
ၿဖင္ ့သံုးလႀကာ ေလ ့က်င္ ့သင္ယူခဲ ့ပါတယ္…

အဂၤလန္နုိင္ငံ၊ ဘာ ့ခ္ရွိင္းယားနယ္၊ မုိင္ဒင္ဟက္ဒ္ အရပ္မွမိသားစုစဥ္ဆက္ေမြးဖြားေနထုိင္ခဲ ့သည္ ့အသက္

၃၂ ႏွစ္ရွိ ေသာမတ္စ္ဟိဖီးလ္ဒ္ ဟာ သံုးရက္တိုင္တုိင္မအိပ္မစက္ေနခဲ ့ၿခင္း၊ နံနက္ ၂ နာရီခဲြတြင္ထကာ အာဖရိကလူမ်ဴိးတုိ ့၏ရုိးရာအကမ်ားကရၿခင္း၊ ဆိတ္ေသြးမ်ားအံရၿခင္း စသည္ၿဖင္ ့ဆန္ဂုိမာ ဟုေခၚသည္ ့
နတ္ဆရာ၊ စုန္းဆရာ၊ ကေ၀ဆရာ၊ ေဆးဆရာ အၿဖစ္ေရာက္ရွိယင္ ေလ ့က်င္ ့ခဲ ့ရပါတယ္…

သူဟာ ၿခံဳပုတ္မ်ားထဲတြင္အိပ္စက္ရၿပီး ရုိးရာ၀တ္ရံုမ်ား၀တ္ဆင္ခဲ ့ရသလို ေဒသခံမ်ားက ေ၀းလံသီေခါင္

သည္ ့မုိဇမ္ဘစ္နယ္ႏွင္ ့ကပ္လွ်က္ရွိသည္ ့မပူမာလန္ဂါၿပည္နယ္၊ မန္ဂ၀မ္နီ ရြာကေလး တြင္ လွ်ဴိ ့၀ွက္ၿမဳပ္ႏွံ

ထားသည္ ့တိရိစၧာန္မ်ား၏ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအားလည္း ေတာနင္းရွာေဖြၿပခဲ ့ရပါတယ္…

သူဟာ သင္ႀကားၿပသေပးသူဆရာမ်ားေၿပာႀကားသည္ကုိနားလည္နုိင္ရန္ ေဒသခံဘာသာ ဆီဆ၀ါတီ စကား

ကုိလည္းသင္ႀကားခဲ ့ရပါေသးတယ္…

ဆရာမ်ားကသူ ့ကုိ ဂုိဂုိမန္ဒါ၀ီ လို ့ နာမည္အသစ္ေပးခဲ ့ႀကပါတယ္…
သူ ့လြန္ခဲ ့သည္ ့တနဂၤေႏြေန ့အထိကုိမိသားစု၊ မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးႏွင္ ့အဆက္အသြယ္ၿဖတ္ထားေစခဲ့

သည္မွာမိဘႏွစ္ပါးၿဖစ္သူ အယ္လီႏွင္ ့ဘရုိင္ယန္ဟိဖီးလ္ဒ္ တုိ ့သားၿဖစ္သူရဲ ့နတ္ဆရာၿဖစ္ေအာင္ပြဲအခမ္း

အနားကိုတက္ေရာက္ရန္ ေတာင္အာဖရိက နုိင္ငံကုိေလယာဥ္ၿဖင္ ့တနဂၤေႏြေန ့ကေရာက္ရွိခဲ ့သည္ ့အခ်ိန္

အထိၿဖစ္ပါတယ္…

သူဟာ ဆန္ဂုိမာ ပညာ ( အာဖရိကနတ္ဆရာ၊ ပညာ) အေႀကာင္းကုိေဒသခံမိတ္ေဆြတစ္ဦးထံမွ ေလ ့လာ

သိရွိခဲ ့ရတာၿဖစ္ၿပီး ၎၏အလုပ္ၿဖစ္သည္ ့ဘဏ္မ်ားအား ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမွဳဆုိင္ရာ စြန္ ့စားၿခင္းမ်ား၊ ဘဏ္စနစ္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလံုၿခဳံေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပးၿခင္းတုိ ့ကုိ လြန္ခဲ ့သည္ ့ေဖေဖာ္၀ါရီလက စြန္ ့လႊတ္

ခဲ ့ၿပီး နတ္ဆရာအၿဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေလ ့လာကာ ေနာက္ဆံုးလက္ေတြ ့ေလ ့က်င္ ့သင္ယူခဲ ့တာၿဖစ္ပါ

တယ္…

“ ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္က လုပ္မယ္လုိ ့ဆံုးၿဖတ္လုပ္ကိုင္ခဲ ့တာမဟုတ္ပါဘူး….တစ္ၿခားနည္းလမ္းေတြမ်ားစြာထဲ

ကမွ လုပ္ၿဖစ္ေအာင္ ကြ်န္ေတာ္ ့ကုိ ေရြးခ်ယ္ေစခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္… ေလ ့က်င္ ့သင္ယူရတာေတြဟာ မ်ား

ၿပားလွၿပီး အဆင္ ့ဆင္ ့မုိ ့ခပ္ေပါ ့ေပါ ့နဲ ့လုပ္ခဲ ့တာမဟုတ္ပါဘူး…” လုိ ့သူကဆုိခဲ ့ပါတယ္…

သူ ့ရဲ ့ေလာေလာလတ္လတ္တတ္ကြ်မ္းနားလည္ခဲ ့သည္ ့ပညာရပ္ႏွင္ ့ပါတ္သက္ၿပီး မည္ကဲ ့သုိ ့ဆက္လက္

အသံုးၿပဳမယ္ဆုိတာမဆံုးၿဖတ္ရေသးေပမယ္ ့ သူကေတာ ့ကိပ္ေတာင္းၿမဳိ ့တြင္ အေၿခခ်ရန္ အိမ္တစ္လံုး၀ယ္
ယူဖုိ ့ရည္ရြယ္ထားပါတယ္….

A British banking consultant has retrained as a witch doctor after a gruelling three months' initiation in the South African bush. Thomas Heathfield, 32, whose family hail from Maidenhead in Berkshire, renounced sleep for three days, rose at 2.30am to dance for the tribal ancestors and vomited up goats' bloods as part of his training to become a "sangoma".

He slept out in the bush, wore traditional robes and was sent to hunt for the animal body parts hidden by locals in the remote village of Mangweni, close to the Mozambican border in Mpumalanga province. He had to learn enough of the local siSwati language to understand his instructors, who also gave him a new name, Gogo Mndawe

He was banned from all contact with family and friends until last Sunday, when his parents Ally and Brian Heathfield flew out to South Africa to attend his graduation ceremony. He said he first learned about sangomas from a local friend and spent many years studying the practice before giving up his job advising banks on risk and information security in February to train as one himself."It's not something you just decide to do – it chooses you rather than the other way round and it's such a massive process that you don't enter into it lightly," he said. While still undecided about how he will use his new-found skills, he intends to settle in Cape Town and buy a house.

0 comments: