World's longest sea bridge opens in China... (but don't think about crossing it on foot, it's the length of a marathon)

Friday, July 8, 2011


တရုတ္နုိင္ငံတြင္ကမာၻ ့အရွည္ဆံုးပင္လယ္ၿဖတ္ကူးတံတားဖြင္ ့လွစ္...


ကမာၻ ့အရွည္ဆံုး ပင္လယ္ၿဖတ္တံတားကုိ တရုတ္နုိင္ငံကဖြင္ ့လွစ္ခဲ ့လုိက္ပါတယ္...
ထုိတံတားရဲ ့အရွည္ဟာ အဂၤလန္နုိင္ငံဒုိဗာမွ ၿပင္သစ္နုိင္ငံမွ ကာလုိက္စ္ၿမဳိ ့အကြာအေ၀းထက္ငါးမုိင္ေက်ာ္
ပုိမုိရွည္လ်ားပါတယ္...
ေက်ာင္က်ဴိးပင္လယ္ေအာ္တံတားဟာ ၂၆. မုိင္ရွည္လ်ားၿပီး တရုတ္နုိင္ငံအေရွ ့ပုိင္း ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမဳိ
ၿဖစ္သည္ ့က်င္ေဒါင္းၿမဳိ ့နွင္ ့ပင္လယ္ကမ္းလြန္အတြင္းရွိ ကြ်န္းတစ္ကြ်န္းၿဖစ္သည္ ့ဟြမ္ေဒါင္းကြ်န္းကုိ ဆက္
သြယ္ေပးထားၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္...
တံတားဟာ ေပ ၁၁၀ က်ယ္ၿပီး ကမာၻေပၚတြင္တည္ေဆာက္ၿပီးသမွ်တြင္အရွည္လ်ားဆံုးၿဖစ္ကာ ကုန္က်စား
ရိတ္အားၿဖင္ ့ေပါင္စတာလင္ ဘီလီယံ ( ေဒၚလာ . ဘီလီယံ ) နီးပါးကုန္က်ခဲ ့ပါတယ္...
ထိုတံတားဟာ တည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာစံႏွဳံးမ်ားအကဲၿဖတ္ၿခင္းအား လြန္ခဲ ့သည္ ့တနလၤာေန ့ကေအာင္
ၿမင္ခဲ ့တာမုိ ့ေရေအာက္ဥမင္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုပါခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ယေန ့တြင္ အမ်ားၿပည္သူအားၿဖတ္သန္းေမာင္း
ႏွင္ခြင္ ့ၿပဳမွာၿဖစ္တယ္လုိ ့တရုတ္နုိင္ငံ၊ ရုပ္သံသတင္းမ်ားကေဖာ္ၿပခဲ ့ပါတယ္...
ပင္လယ္ေအာ္အတြင္း ေအာက္ခံတုိင္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ၿဖင့္တည္ေဆာက္ခဲ ့သည္ ့ထုိတံတားႀကီးၿပီးရန္အ
ခ်ိန္ကာလ အားၿဖင္ ့ေလးႏွစ္ႀကာခဲ ့ၿပီး ယခင္ကမာၻ  ့အရွည္ဆံုးတံတားၿဖစ္သည္ ့လူ၀စ္စီယာနား မွ ပြန္ ့ခ်ာ
ထရိန္ေရကန္ တံတားႀကီးထက္ သံုးမုိင္နီးပါး ပုိမုိရွည္လ်ားပါတယ္...
တံတားႀကီးတြင္ သီးၿခားယာဥ္ေႀကာၿဖင္ ့တံတားႏွစ္ခုယွဥ္တဲြတည္ေဆာက္ထားသည္က ၂၃.၈၇ မုိင္ ရွည္
လ်ားပါတယ္...
သံုးပြင္ ့ဆုိင္ ယာဥ္သြားလမ္းေႀကာင္းၿဖင္ ့တည္ေဆာက္ထားသည္ ့က်င္ေဒါင္း ဟုိင္၀မ္ တံတားႀကီးဟာ လန္
ဒန္ၿမဳိ ့ေမွ်ာ္စင္တံတားထက္ ၁၇၄ ပုိမုိရွည္လ်ားပါတယ္...
ထုိတံတားကုိ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းကစၿပီး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္သားႏွစ္စုခြဲၿပီး တံတားရဲ ့တစ္ဖက္တစ္
ခ်က္ စီမွေန၍တည္ေဆာက္ခဲ ့ႀကတာၿဖစ္ပါတယ္...
ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန ့တြင္ တံတားဟုိဘက္ထိပ္၊ သည္ဘက္ထိပ္ႏွစ္ခုဆံုေတြခ်ိတ္ဆက္နုိင္ခဲ ့ၿပီးေနာက္
တည္ေဆာက္ေရးအင္ဂ်င္နီတစ္ဦးမွ " ကြန္ၿပဴတာႏွင္ ့တြက္ခ်က္ထားသည္ ့ပံုႀကမ္းႏွင့္ တြက္ခ်က္မွဳေတြက
ေတာ ့စီစဥ္ထားတဲ ့အတုိင္းေကာင္းမြန္စြာတည္ေဆာက္နုိင္ခဲ ့ေပမယ္ ့အစြန္းႏွစ္ဘက္စလံုး ေအာင္ၿမင္စြာ
မခ်ိတ္နုိင္မခ်င္း စိတ္မေအးခဲ ့ရပါဘူး..." လို ့ဆုိခဲ ့ပါတယ္...

 “ စင္တီမီတာအနည္းငယ္ကေလးလဲြလိုက္တာနဲ ့အကုန္ဒုကၡမ်ားကုန္မွာၿဖစ္ပါတယ္….” လို ့လည္း
အဆုိပါအင္ဂ်င္နီယာကဆုိပါတယ္…
ယခုတည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ ့သည္ ့တံတားႀကီးဟာ ကမာၻ ့အရွည္အဆံုးတံတားအၿဖစ္ စံခ်ိန္ခ်ဴိးနုိင္မွဳ
ဟာ ႏွစ္အနည္းငယ္မွ်သာရွိလိမ္ ့မွာၿဖစ္ပါတယ္…
ေနာက္ဆယ္ႏွစ္အတြင္း တရုတ္နုိင္ငံမွာပင္ ထပ္မံၿပီး ပိုမုိရွည္လ်ားသည္ ့တံတားတစ္ခုေဆာက္လုပ္
မွာမုုိ ့ထုိစံခ်ိန္ကုိ ခ်ဴိးလိမ္ ့ဦးမွာၿဖစ္ပါတယ္…
တရုတ္နုိင္ငံေတာင္ပုိင္း ကြမ္းက်ဴိးၿပည္နယ္ႏွင္ ့ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအုိ တုိ ့ကုိဆက္သြယ္မည္ ့တံ
တားႀကီးတစ္စင္းကုိလည္း စတင္ေဆာက္လုပ္ေနၿပီးၿဖစ္တယ္လုိ ့တရုတ္နုိင္ငံမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား
က လြန္ခဲ ့သည္ ့ဒီဇင္ဘာလက ေႀကၿငာခဲ ့ပါတယ္…
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမည္ဟု စီစဥ္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ ့အဆုိပါတံတားႀကီးဟာ ကုန္က်
ေငြ ေပါင္စတာလင္ ၆.၅ ဘီလီယံ ( ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလီယံခန္ ့) ရွိမည္ၿဖစ္ၿပီး မုိင္ ၃၀ နီးပါးမွ် ရွည္လ်ား
မွာၿဖစ္ပါတယ္….
အဆုိပါ( ကြမ္က်ဴိး၊ ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအုိ ) တံတားႀကီးကုိ ၈.၀ မဂၢနီက်ဳ ၿပင္းအားရွိငလ်င္ဒါဏ္ အ
ပါအ၀င္  တုိင္ဖြန္းမုန္တုိင္းႀကီးမ်ား ၊ တန္ခ်ိန္ ၃ သိန္းရွိ သေဘၤာႀကီးမ်ား၏ အရွိန္မ်ားအထိပါ ခံနုိင္ရည္
ရွိေအာင္ ဒီဇုိင္းဆဲြကာတည္ေဆာက္မည္ၿဖစ္ပါတယ္…
သုိ ့ေသာ္လည္း အဆုိပါတံတားႀကီးေရာ၊ လက္ရွိတံတားႀကီးပါ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ တည္ေဆာက္ဦး
မည္ ့တရုတ္နုိင္ငံမွ ကမာၻ ့အရွည္ဆံုးတံတားႀကီးႏွင္ ့နွဳိင္းယွဥ္လွ်င္ ေသးငယ္သြားမွာၿဖစ္ပါလိမ္ ့ဦး
မည္…
ဒန္ယန္း-ကြန္ရွန္း တံတားႀကီးဟာ အရွည္ ၁၀၂ မုိင္အထိ အံ ့ႀသေလာက္ဖြယ္ရာရွည္မွာၿဖစ္ပါတယ္…





A bridge over misty waters: The immense £1billion structure which is supported by more than 5,000 pillars stretches for 24 miles along China's eastern port city of Qingdao to the offshore island Huangdao
တိမ္ခုိးေတြေ၀ ...ၿမဴေတြဆုိင္းကာ လွခ်င္တုိင္းလွေနတဲ ့တုိင္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္နဲ ့တည္ေဆာက္
ထားတာၿဖစ္ပါတယ္...
A bridge over misty waters: The immense £1billion structure which is supported by more than 5,000 pillars stretches for 24 miles along China's eastern port city of Qingdao to the offshore island Huangdao

Engineering feat: The vast bridge, the largest cross-ocean bridge in the world, cost £960million and took four years to build
 တည္ေဆာက္ေရး ပညာရွင္မ်ား၏ စြမ္းပကားေအာင္ပန္း၊ ေလးႏွစ္ႀကာေအာင္တည္ေဆာက္ခဲ ့ရ
ပါတယ္...

Engineering feat: The vast bridge, the largest cross-ocean bridge in the world, cost £960million and took four years to build


 
The Jiaozhou Bay Bridge in Qingdao
 ေမွ်ာ္လုိ ့မဆံုးတုိင္ေအာင္ရွည္လ်ားလွပါတယ္...

The Jiaozhou Bay Bridge in Qingdao
 မ်က္ေစ ့တစ္ဆံုးၿမင္ကြင္းထက္ကုိ ပိုတဲ ့အရွည္ရွိသည့္တံတားႀကီးေပၚ ပထမဆံုးၿဖတ္ေမာင္း
လာသည္ ့ကားအခ်ဴိ ့....
Lengthy: The bridge stretches into the distance further than the eye can see and right, the first few cars  roll out across the surface

Open road: Drivers pass through the mist as they make some of the first passes over the 110ft wide bridge which is longer than any others of its kind
  အက်ယ္ေပ ၁၁၀ ရွိသည္ ့အရွည္ဆံုးတံတားႀကီးေပၚ ကားမ်ားၿဖတ္ေမာင္းေနႀကစဥ္...
Open road: Drivers pass through the mist as they make some of the first passes over the 110ft wide bridge which is longer than any others of its kind


Flowers: The first vehicle runs into toll station to the applause of staff and passers-by after the bridge opened to traffic today
 ပထမဦးဆံုးတံတားဖြင္ ့ပဲြေန ့မွာ တံတားေႀကးေကာက္ခံသည္ ့ဂိတ္သို ့ပထမဦးဆံုးေရာက္ရွိလာသည္ ့
ကားအား ဂုဏ္ၿပဳႀကဳိဆုိေနႀကစဥ္...
Flowers: The first vehicle runs into toll station to the applause of staff and passers-by after the bridge opened to traffic today

Musical mileage: A brass band plays on the sides of the road as flags and banners herald in the opening of the bridge
 အတီးအမွဳတ္ေတြနဲ ့စံုညီ၊ အလံေတြပါလႊင္ ့တင္ၿပီး တံတားဖြင္ ့ပဲြႀကီးၿမဳိင္ၿမဳိင္ဆုိင္ဆုိင္က်င္းပခဲ ့တယ္...

Musical mileage: A brass band plays on the sides of the road as flags and banners herald in the opening of the bridge

The start of things to come: Two cars edge through the toll gates that will raise revenue to maintain the £1billion bridge
 တံတားၿဖတ္ေႀကး၊ ဂိတ္ေႀကးမွ တံတားႀကီးၿပဳၿပင္ထိန္းသိမ္းဖို ့ဘ႑ာေငြရမည္...
The start of things to come: Two cars edge through the toll gates that will raise revenue to maintain the £1billion bridge


Don't keep me hanging: The suspension beams form an imposing sight as the reach through the clouds and look down upon colourful flags marking the bridge's grand opening
သံမဏိႀကဳိးႀကီးမ်ားၿဖင္ ့တဲြခ်ည္ဆုိင္းထားသည္ ့သံမဏိယက္မႀကီးမ်ားက မုိးထိေအာင္ၿမင္ ့
မားႀကပါေပတယ္…
Don't keep me hanging: The suspension beams form an imposing sight as the reach through the clouds and look down upon colourful flags marking the bridge's grand opening 


The long road home: The two roads which run alongside each other wind across The Jiaozhou Bay
တစ္ခုႏွင္ ့တစ္ခုယွဥ္တဲြေဆာက္လုပ္ထားသည္ ့ႏွစ္လမ္းသြားတံတားလမ္းကေတာ ့ေက်ာင္က်ဴိးပင္လယ္ေအာ္
ကုိၿဖတ္သန္းေဆာက္လုပ္ထားတာၿဖစ္ပါတယ္…
The long road home: The two roads which run alongside each other wind across The Jiaozhou Bay




Record breaker: The Qingdao Jiaozhou bay bridge, spanning 26.4 miles between Qingdao and Huangdao, will open for traffic today
ယခုအခ်ိန္အထိေတာ ့) မုိင္းေပါင္း ၂၆.၄ မုိင္ႏွင္ ့ စံခ်ိန္ခ်ဴိးနုိင္ခဲ ့ပါေသးတယ္…
Record breaker: The Qingdao Jiaozhou bay bridge, spanning 26.4 miles between Qingdao and Huangdao, will open for traffic today


Impressive: Testing on the bridge was completed on Monday and it is expected to be opened to traffic for the first time today
အံ ့ႀသအားက်ဖြယ္ တ့တားႀကီး၏ လွပသည္ ့ၿမင္ကြင္း….
Impressive: Testing on the bridge was completed on Monday and it is expected to be opened to traffic for the first time today

A driver's dream: Twenty-four miles of fresh untouched tarmac stretch from Qingdao to Hungdao
အသစ္စက္စက္ တံတားေပၚက အသစ္စက္စက္လမ္းမ်ားကေတာ ့ယဥ္ေမာင္းသူမ်ားအတြက္
ေမာင္းႏွင္ခ်င္စရာ ဆဲြေဆာင္မွဳတစ္ခုပါပဲ…


A driver's dream: Twenty-four miles of fresh untouched tarmac stretch from Qingdao to Hungdao

China bridge graphic



China has opened the world's longest cross-sea bridge - which stretches five miles further than the distance between Dover and Calais.
The Jiaozhou Bay bridge is 26.4 miles long and links China's eastern port city of Qingdao to the offshore island Huangdao.
The road bridge, which is 110ft wide and is the longest of its kind, cost nearly £1billion to build.

Chinese TV reports said the bridge passed construction appraisals on Monday and it, along with an undersea tunnel, would be opened for traffic today.
It took four years to build the bridge, which is supported by more than 5,000 pillars across the bay, and it is almost three miles longer than the previous record-holder - the Lake Pontchartrain Causeway in Louisiana.

That structure features two bridges running side by side and is 23.87 miles long.
The three-way Qingdao Haiwan bridge is 174 times longer than London's Tower Bridge, spanning the River Thames, but cuts only 19 miles off the drive from Qingdao to Huangdao.
Two separate groups of workers have been building it from different ends of the structure since 2006.
After linking the two ends of the bridge on December 22, one engineer said: 'The computer models and calculations are all very well but you can't relax until the two sides are bolted together.

'Even a few centimetres out would have been a disaster.'
The engineering feat will only hold the record as the longest sea bridge for a few years - it will be beaten by another Chinese bridge in the next decade.
Last December officials announced workers had begun constructing a bridge to link southern Guangdong province with Hong Kong and Macau.

Set to be completed in 2016, officials said the £6.5billion bridge will span nearly 30 miles.
It will be designed to cope with earthquakes up to magnitude 8.0, strong typhoons and the impact of a 300,000 tonne vessel.
But both structures will still be dwarfed by the longest bridge in the world, also in China.
The Danyang-Kunshan Grand Bridge is an astonishing 102 miles in length.

2 comments:

မိုးယံ said...

ေတာ္လိုက္တဲ့ ေပါက္ေဖၚႀကီးေတြ။

winzawzaw said...

အဲဒီတံတားရဲ႕ကုန္က်စရိတ္အားလုံးဟာ တုိ႔ႏုိင္ငံအေပၚက ရတဲ့အျမတ္အစြန္းေတြခ်ည္းနဲ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္ ဒါေတာင္ပုိေနပါေသးတယ္ဒုတိယအရွည္ဆုံးတံတားမွာလည္းသုံးေနပါတယ္...