Are you sure this is the right way? Thrillseekers risk their lives a taking a walk along 'world's most-dangerous path'

Sunday, October 9, 2011

အပ်င္းေၿပေလွ်ာက္ႀကဦးမလား...ကမာၻ ့အႏ ၱရာယ္အႀကီး
ဆံုးလမ္း....ေပေပါင္း ၃၂၈ ေပေက်ာ္ၿမင္ ့သည္ ့ေနရာတြင္ တစ္စစီပ်က္စီးေနသည္ ့လူသြားလြမ္းေပၚ၀င္စမ္းတ၀ါး၀ါး 
ေလွ်ာက္လွမ္းေနႀကသည္ ့ရဲစြမ္းသတၱိနွင္ ့ၿပည္ ့စံုသည္ ့မေႀကာက္မရြံ ့ႀကေသာခရီးသြားအုပ္စုတစ္စုဟာ
ကမာၻ ့အႏ ၱရာယ္အႀကီးဆံုးလမ္းဟု ေခၚဆုိနုိင္သည္ ့ေတာင္နံရံေပၚမွ လမ္းကေလးေပၚတြင္ တစ္ေရြ ့ေရြ ့
ၿဖင္ ့ေလွ်ာက္လွမ္းေနႀကပါတယ္...
ထုိလမ္းကေလးကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ ့ႀကတာကေတာ ့သူတုိ ့အုပ္စုတင္မဟုတ္ပါဘူး... သဲထိတ္ရင္ဖုိ၊ စိတ္
လွဳပ္ရွားမွဳ၊ စြန္ ့စားရတာကုိမွ ႏွစ္သက္တတ္သူမ်ားဟာ ႏွစ္ေပါင္ ၁၁၀ သက္တမ္းရွိၿပီၿဖစ္သည္ ့စပိန္နုိင္ငံ
ေတာင္ပုိင္းရွိ အယ္လ္ကာမီနီတုိ ဒယ္ေရး ေတာင္နံရံကပ္လမ္းကုိ လာမည္ ့ႏွစ္တြင္ ၿပန္လည္မၿပင္ဆင္မွီ
( ခေနာ္နီခေနာ္နဲ ့အေၿခအေနမ်ဴိးက ပုိၿပီးစိတ္လွဳပ္ရွားဖုိ ့ေကာင္းပါတယ္...) ေလွ်ာက္လွမ္းၿမည္းစမ္းခြင္ ့ရ
ဖုိ ့တစ္ဖဲြဖဲြလာေရာက္လွ်က္ရွိေနႀကပါတယ္...
ေတာင္နံရံတစ္ေလွ်ာက္လမ္းက်ဥ္းေလးေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္သူတစ္ဦးရဲ ့ႀကက္သီးေမႊးညွင္းထမခန္း
ကတ္သီးကတ္သတ္ ခဲယဥ္းစြာေလွ်ာက္ေနခဲ ့သည္ ့ဗီဒီယုိကလစ္တစ္ခု ယူက်ဳေပၚတြင္ တင္ခဲ ့ၿပီး လူအ
မ်ားၿမင္ေတြ ့ႀကည္ ့ရွဳခဲ ့ၿပီးေနာက္ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားဟာ တစ္မူထူးၿခားသည္ ့ခရီးစဥ္ကုိ ယခုအခါမွာ
ေတာ ့ေႀကၿငာကမ္းလွမ္းေနႀကပါတယ္...


Don't look down! Climbers braving Spain's El Caminito Del Rey tackle a sheer a cliff face where the dilapidated walkway has completely fallen through
ေႀကာက္တတ္ယင္ေအာက္ငံု ့မႀကည္ ့နဲ ့...
လက္ရမ္းမပါ...အကြယ္အကာမရွိနဲ ့ေတြးႀကည္ ့ရံုႏွင္ ့ပင္ ေက်ာခ်မ္းစရာ...
Don't look down! Climbers braving Spain's El Caminito Del Rey tackle a sheer a cliff face where the dilapidated walkway has completely fallen through

On the edge: A close-up shows sheer drop. Adrenaline junkies are flocking to take on the path after a youtube video appeared of a walker making the crossing wearing minimal safety equipment
ေလွ်ာက္လမ္းတံတားက်ဥ္းက်ဥ္းေလးေတာင္မွ ႀကားထဲမွာ ၿပတ္ေနလုိက္ေသးတယ္...
ဒီလိုမ်ဴိးေတာ ့မစြန္ ့စား၀ံ ့ေပါင္ဗ်ာ...
On the edge: A close-up shows the hair-raising crossing. Adrenaline junkies are flocking to take on the path after a YouTube video appeared of a walker tackling the trail wearing minimal safety equipment


ထုိလမ္းခရီးကုိေလွ်ာက္လွမ္းဖုိ ့သင္ ့အေနႏွင္ ့အေတြ ့အႀကဳံရင္ ့က်က္ေနသည္ ့ေတာင္တက္သမားတစ္ဦး
ၿဖစ္ဖုိ ့မလုိသလို အနည္းဆံုးအသက္ ၁၂ ႏွစ္ၿပည္ ့ၿပီးသူ အၿမင္ ့မေႀကာက္သူ မည္သူမဆုိတက္ေရာက္နုိင္
ပါတယ္...
ဘုရင္ ့လမ္းေႀကာင္း လုိ ့အမည္တြင္တဲ ့ထုိလမ္းဟာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုႏွစ္ခုအႀကား အ
လုပ္သမားမ်ားသြားလာနုိင္ရန္ ၁၉၀၅ ခုႏွစ္မွာ ေဆာက္လုပ္ခဲ ့တာၿဖစ္ၿပီး စြန္ ့စားေလွ်ာက္လွမ္းသူႏွစ္ဦး
ၿပဳတ္က်ေသဆံုးခဲ ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ထုိလမ္းကို ပိတ္ထားခဲ ့ပါတယ္...

ထုိလမ္းဟာ စပိန္နုိင္ငံ၊ မလာဂါၿမဳိ ့မွ မုိင္ ၃၀ အကြာ အယ္ခ်ဴိရုိ ရွဳိေၿမာင္ေခ်ာက္ကမ္းပါးတြင္ ေကြ ့ကာ၀ိုက္
ကာၿဖင္ ့ေက်ာက္နံရံအစြန္းမ်ားေပၚတြင္ ၿမင္ ့မားစြာတည္ရွိၿဖတ္သန္းေနတာၿဖစ္ပါတယ္...
သံုးေပမွ်သာက်ယ္သည္ ့လူေလွ်ာက္လမ္းအမ်ားစုဟာလည္း သံေခ်းတက္ေနသည္ ့ယက္မတန္းမ်ား၊ အ
ေပါက္ႀကီးမ်ားနွင္ ့ယုိယြင္းပ်က္စီးေနၿပီး လက္ကုိင္တန္းမ်ားလည္းမရွိသည္ ့အၿပင္ တံတားေလွ်ာက္လမ္း၏
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခ်ဴိ ့ဟာလည္း လုံုး၀ပ်က္စီးၿပဳိက်သြားခဲ့ၿပီၿဖစ္ပါတယ္...

အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ စိတ္ခ်လံုၿခဳံမွဳရွိေစရန္ ယာယီၿပဳလုပ္ထားသည္ ့သံႀကဳိးတစ္ခုကုိ ေက်ာက္ေတာင္
မ်က္ႏွာၿပင္ေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ္လည္း ၿဖတ္သန္းေလွ်ာက္လွမ္းသူအမ်ားစုကေတာ ့လံုၿခဳံေရးအ
တြက္မည္သည္ ့ကိရိယာတန္ဆာပလာမွ် ယူေဆာင္အသံုးမၿပဳဖုိ ့ပုိမုိႏွစ္သက္၊လုိလားႀကပါတယ္...
ယခုအခါမွာေတာ ့ထုိေဒသသုိ ့လာေရာက္လည္ပါတ္သူမ်ား ပုိမုိေရာက္ရွိေစဖုိ ့ဆဲြေဆာင္သည္ ့အေနၿဖင္ ့
လည္းေကာင္း၊ ထုိခရီးလမ္းေႀကာင္းအား စိတ္ခ်လံုၿခဳံေစဖုိ ့အတြက္လည္းေကာင္း ေဒၚလာ ၈.၃ မီလွ်ံ ကုန္
က်မည္ ့ၿပန္လည္ၿပင္ဆင္သည္ ့စီမံကိန္းတစ္ခုအား မႀကာခင္စတင္ေတာ ့မွာၿဖစ္ပါတယ္...

History: El Caminito Del Rey, also known as the King's Pathway, was originally built in 1905 for workers to travel between two hydroelectric power plants but was closed-off in 2000 after two walkers fell to their deaths
 ၿပဳတ္က်လုိက္ယင္ေတာ ့အသက္ရွင္ဖုိ ့လံုး၀မရွိ....
History: El Caminito Del Rey, also known as the King's Pathway, was originally built in 1905 for workers to travel between two hydroelectric power plants but was closed-off in 2000 after two walkers fell to their deaths

No walk in the park: The final stages of the path have fallen through so walkers must abseil down around 100 metres in order to complete the trail
  တံတားအစိတ္အပုိင္းေတြပ်က္စီးၿပဳိက်သြားခဲ ့ၿပီမုိ ့လမ္းဆံုေရာက္ဖုိ ့ေက်ာက္ေတာင္မ်က္ႏွာၿပင္ကုိ
ႀကဳိးၿဖင္ ့တဲြကာ ေပ ၃၀၀ ေက်ာ္ဆင္းၿပီးဆက္ေလွ်ာက္ရပါတယ္...
No walk in the park: The final stages of the path have fallen through so walkers must abseil down around 100 metres in order to complete the trail 

ထုိေက်ာက္ေတာင္မ်က္ႏွာၿပင္ကမ္းပါးယံ တံတားလမ္းအား လက္ကုိင္၊လက္ရမ္းမ်ားတပ္ဆင္ၿခင္း၊ အတား
အဆီးမ်ားထည္ ့သြင္းစီမံၿခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းၿခင္းႏွင္ ့ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ နားေနေဆာင္ေဆာက္
လုပ္ၿခင္းအပါအ၀င္ ၿပန္လည္မြမ္းမံတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ၃ ႏွစ္မွ်ႀကာမည္ၿဖစ္ပါတယ္....
" ဒီမရဏလမ္းတံတားကုိ ၿပန္လည္ၿပဳၿပင္မယ္ဆုိတာကေတာ ့ရွက္ဖုိ ့ေကာင္းပါတယ္...အဲဒီလိုလုပ္လုိုက္
ယင္ သြားရလာရတာအဆင္ေၿပသြားၿပီး စိတ္လွဳပ္ရွားစရာ၊ သဲထိတ္ရင္ဖုိၿဖစ္စရာေကာင္းေတာ ့မွာမဟုတ္
ပါဘူး....
အခုေတာ ့အဲဒီကုိသြားရတာ ၀င္ေႀကးမေပးရပဲအလကားၿဖစ္ေပမယ္ ့ေနာင္ဆုိယင္ေတာ ့အခေႀကးေငြေပး
ရမွာအေသအခ်ာပါပဲ " လုိ ့ထုိလမ္းသို ့သြားေရာက္ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ ့သူတစ္ဦးကဆုိပါတယ္...

Crumbling: Repair work to the 110-year-old park is due to start later this year
 ႏွစ္ေပါင္း ၁၁၀ ေက်ာ္ႀကာၿပီၿဖစ္လို ့ပ်က္စီးယုိယြင္းေနသည္ ့အဆုိပါတံတားေလွ်ာက္လမ္းအား
လာမည္ ့ႏွစ္တြင္ စတင္ၿပင္ဆင္မွာၿဖစ္ပါတယ္...
Crumbling: Repair work to the 110-year-old park is due to start later this year

Mind your step: The walkway is riddled with hundreds of holes လမ္းေလွ်ာက္ယင္ေတာ ့သတိသာထားပါဗ်ာ...အေပါက္ေတြကအမ်ားႀကီးပါပဲ...
Mind your step: The walkway is riddled with hundreds of holes 

 

2 comments:

မိုးယံ said...

မသြားလိုပါ မသြားလိုပါ။

မဒမ္ကိုး said...

ေအာင္မေလး
မသြားရဲေပါင္ .
ေ၇ႊ ၁၀ သားေပးမယ္ဆိူေတာင္မသြားဘူး း(