Christian girl, 12, kidnapped, beaten until she converted to Islam and raped for eight months

Thursday, October 13, 2011

အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိမိန္းကေလးအား ၿပန္

ေပးဆဲြကာရွစ္လႀကာ အဓမၼက်င္ ့ကာဘာသာ

ေၿပာင္းခုိင္း...ပါကစၥတန္နုိင္ငံမွ အသက္ ၁၂ နွစ္အ၇ြယ္၇ွိ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မိန္းကေလးတစ္ဦးအား (မြတ္ဆလင္
ဘာသာ၀င္)အမ်ဴိးသားတစ္ဦးမွ ၿပန္ေပးဆဲြကာဖမ္းဆီးခ်ဴပ္ေႏွာင္ထားခဲ ့ၿပီး ရွစ္လႀကာေအာင္ ႀကိမ္ဖန္မ်ား
စြာ အဓမၼၿပဳက်င္ ့ခဲ ့ကာ ထုိမိန္းကေလးငယ္အေနၿဖင္ ့၎ႏွင္ ့လက္ထပ္ထိမ္းၿမားခဲ ့သည္ဟု အေထာက္
အထား (လက္ထပ္စာခ်ဴပ္) အတုၿပဳလုပ္ကာ လိမ္လည္ခဲ ့သည္ဟု ဆုိပါတယ္...
အဆုိပါမိန္းကေလးအား သူမ၏သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးမွ လာဟုိးၿမဳိ ့သုိ ့ေစ်း၀ယ္ခရီးသြားမည္ဟု လွည္ ့ဖ်ားေခၚ
ေဆာင္သြားခဲ ့ၿပီးေနာက္ ထုိမွမိုိင္ ၁၂၀ ေ၀းကြာသည္ ့တန္ဒီယန္၀ါလာ အရပ္သုိ ့ကားၿဖင္ ့အတင္းတင္
ေဆာင္ေမာင္းႏွင္ေခၚေဆာင္သြားကာ အဆိုပါသူငယ္ခ်င္းၿဖစ္သူ၏ဦီးေလးၿဖစ္သူမွ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္
အဓမၼၿပဳက်င္ ့ခဲ ့ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္...
ထုိမွႏွစ္ရက္လြန္ေၿမာက္ၿပီးေန ့တြင္ေတာ ့သူမအား ထုိအဓမၼၿပဳက်င္ ့သူအမ်ဴိးသားႏွင္ ့လက္ထပ္ထိမ္းၿမား
ေႀကာင္း သေဘာတူလက္ခံသည့္စာခ်ဴပ္စာတမ္းမ်ားအားအတင္းအႀကပ္လက္မွတ္ထုိးေစခဲ ့ကာ သူမယံု
ႀကည္ကုိးကြယ္ရာ ခရစ္ယာန္ဘာသာမွ မြတ္ဆလင္ဘာသာသို ့ကူးေၿပာင္းကုိးကြယ္ရန္ၿငင္းဆန္ခဲ ့သၿဖင္ ့
ရုိက္ႏွက္ထုိးႀကိတ္ကန္ေက်ာက္ခဲ ့ပါေသးတယ္...

Attack: A 12-year-old Christian girl was kidnapped, beaten until she converted to Islam and repeatedly raped for eight months in Lahore, Pakistan (pictured), according to a human rights organisation
အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိမိန္းကေလးကုိ အတင္းအဓမၼၿပန္ေပးဆဲြေခၚေဆာင္သြားကာ မြြတ္စလင္
ဘာသာသုိ ့မကူးေၿပာင္းမခ်င္း ထုိးးႀကိတ္ရုိက္ႏွက္ကန္ေက်ာက္ကာ ရွစ္လတုိင္တုိင္ အဓမၼၿပဳ
က်င္ ့ခဲ ့ပါတယ္....
Attack: A 12-year-old Christian girl was kidnapped, beaten until she converted to Islam and repeatedly raped for eight months in Lahore, Pakistan (pictured), according to a human rights organisation

၎ေနာက္သူမ၏ဆႏၵႏွင္ ့ဆန္ ့က်င္ၿပီး ရွစ္လႀကာထိန္းသိမ္းထားခဲ ့ၿပီးသူမအေနနွင္ ့ထုိသူလက္မွထြက္
ေၿပးလြတ္ေၿမာက္နုိင္ခဲ ့ကာ သူမ၏မိသားစုအား ဆက္သြယ္နုိင္ခဲ ့ပါတယ္...
အဆုိပါမိန္းကေလးအားအဓမၼၿပဳက်င္ ့သူအား ပါကစၥတန္နုိင္ငံရွိမြတ္ဆလင္စစ္ေသြးႀကြအုပ္စုတစ္ခုၿဖစ္
သည္ ့ လက္ရွ္ကာအီေတယဘာ အဖဲြ ့နွင္ ့ပူးေပါင္းဆက္သြယ္မွဳရွိသည္ ့အတြက္ ဖမ္းဆီးခဲ ့ၿခင္းမရွိေႀကာင္း
အာရွလူ ့အခြင္ ့အေရးေကာ္မရွင္က ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
အဆုိပါမိန္းကေလးအား မွဳခင္းဆုိင္ရာေဆးစစ္မွဳၿပဳလုပ္ရန္အမိန္ ့ထုတ္ေစခုိင္းရန္ရဲမ်ားက ၿငင္းဆန္ခဲ ့ၿပီး
မိန္းကေလး၏မိဘမ်ားအားလည္း၎တုိ ့အေနၿဖင္ ့သူမအား စာရြက္ေပၚတြင္ ဥပေဒေႀကာင္းအရ လက္
ထပ္ထားသည္ ့သူမ၏ခင္ပြန္းၿဖစ္သူထံ ၿပန္လည္ပုိ ့ေဆာင္သင္ ့ေႀကာင္း သုိ ့မဟုတ္ပါက ၎တုိ ့အားရာဇ
၀တ္မွဳၿဖင္ ့တရားစဲြဆုိခံရဖြယ္ရွိေႀကာင္းၿဖင္ ့သတိေပးခဲ ့ႀကပါတယ္...
မိန္းကေလး၏ဖခင္ၿဖစ္သူမွ လြန္ခဲ ့သည္ ့ဇန္န၀ါရီလတြင္ သူမေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ ့ေႀကာင္း ရဲစခန္းသို ့သ
တင္းပုိ ့ကာအမွဳဖြင္ ့တုိင္ႀကားခဲ ့ၿပီး၊ သူမအားၿပန္ေပးဆဲြခဲ ့သူမ်ားအေႀကာင္းလည္း တုိင္ႀကားခဲ ့ေႀကာင္း၊ သို ့ေသာ္ရဲတပ္ဖဲြ ့အေနၿဖင္ ့ရွစ္လႀကာသည္ ့တုိင္ေအာင္မည္သုိ ့မွ်အေရးယူေဆာင္ရြက္ၿခင္းမရွိခဲ ့ဟုထုိ
ၿပန္ေပးဆဲြမွဳအားစံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ ့ရာတြင္ ေတြ ့ရွိခဲ ့ႀကရပါတယ္...
လြန္ခဲ ့သည္ ့လကမွ ဥပေဒအေႀကာင္းအရ အမည္မေဖာ္ၿပနုိင္သည္ ့ထုိမိန္းကေလးမွ သူမ၏မိသားစုအား
ေရာက္ရွိေနရာ တန္ဒီယန္၀ါလာ အရပ္မွဖံုးဆက္ကာ သူမအေနႏွင္ ့ၿပန္ေပးဆဲြထားခံရတာၿဖစ္ေႀကာင္းႏွင္ ့
ၿပန္ေပးမုဒိန္းသမားလက္မွ လြတ္ေၿမာက္ထြက္ေၿပးလာခဲ ့ေႀကာင္းႏွင္ ့ယခုအခါဘတ္စ္ကားဂိတ္တစ္ခုတြင္
ပုန္းေအာင္းေနတယ္လုိ ့ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

Militant ties: The Asian Human Rights Commission claims Pakistani police have refused to investigate the kidnapping because the perpetrators are tied to an extremist group (file picture)
သူတုိ ့မွာေသနတ္ေတြ၊ဗံုးေတြ၊ အေၿမာက္ေတြရွိလုိ ့ရဲတပ္ဖဲြ ့ကလည္း သားသားေႀကာက္ေႀကာက္
ပါတဲ ့... 
Militant ties: The Asian Human Rights Commission claims Pakistani police have refused to investigate the kidnapping because the perpetrators are tied to an extremist group (file picture)
မိန္းကေလး၏မိဘမ်ားအေနၿဖင္ ့ထုိၿမဳိ ့သုိ ့သြားေရာက္ကာသူမအားကယ္ဆယ္ေခၚေဆာင္လာခဲ ့ၿပီးေနာက္
ေဒသဆုိင္ရာတရားရံုးသုိ ့သြားေရာက္ကာ တုိင္ႀကားစာပုိ ့ေပးခဲ ့ပါတယ္...
ၿပန္ေပးမုဒိန္းသမားမ်ားက ၎တုိ ့ပါ၀င္လွဳပ္ရွားေနသည္ ့ဘာသာေရးအဖဲြ ့မွတစ္ဆင္ ့ရဲတပ္ဖဲြ ့အားဆက္
သြယ္ကာ လက္ထပ္စာခ်ဴပ္အားထုတ္ၿပကာ ၎တုိ ့အဖဲြ ့မွ အဖဲြ ့၀င္တစ္ဦးဟာ အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ
ထုိမိန္းကေလးႏွင့္လက္ထပ္ထားေႀကာင္း ေၿပာဆုိခဲ ့ပါတယ္...
၎တုိ ့၏ေတာင္းဆုိမွဳအရ ထုိခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မိသားစုဟာ ပုန္းေအာင္းတိမ္းေရွာင္ေနႀကရၿပီး အဆုိ
ပါ လက္ရွ္ကာအီလ္ေတရာဘာ အဖြဲ ့၀င္မ်ားကလည္း ထုိမိသားစုကုိလုိက္လံရွာေဖြေနႀကပါတယ္...
မိန္းကေလးဟာ ကုိယ္၀န္ရွိေနၿပီၿဖစ္ေႀကာင္း ထုိအဖဲြ ့ကေၿပာႀကားခဲ ့ေပမယ္ ့မိန္းကေလး၏မိခင္ၿဖစ္သူက
ေတာ ့ထုိကိစၥမဟုတ္မွန္ေႀကာင္းၿငင္းဆုိခဲ ့ပါတယ္...
ရဲတပ္ဖဲြ ့အေနႏွင္ ့လည္း ထုိအဖဲြ ့အားအသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္မွ်သာရွိေသးသည့္မိန္းကေလးတစ္ဦးအား
မည္သုိ ့မည္ပံုလက္ထပ္နုိင္ခဲ ့သည္ကုိေမးၿမန္းခဲ ့ၿခင္းမရွိဟု လူ ့အခြင့္အေရးအဖဲြ ့ကဆုိပါတယ္...
ပါကစၥတန္နုိင္ငံတြင္ ဥပေဒအရ တရား၀င္လက္ထပ္နုိင္ေသာအသက္အရြယ္မွာ ၁၆ ႏွစ္ၿဖစ္ပါတယ္...
ထုိစစ္ေသြးႀကြအဖဲြ ့အား ပန္ဂ်ပ္ၿပည္နယ္အစို္းရမွ ေထာက္ခံအားေပးေနသည္ဟုလည္းဆုိႀကပါတယ္...
ၿဗိတိသွ်၊ပါကစၥတန္ခရစ္ယာန္အဖဲြ ့အစည္းကေတာ ့ထုိကိစၥရပ္ႏွင္ ့ပါတ္သက္၍စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ပါကစၥ
တန္အစိုးရအား ပန္ႀကားလႊြာတင္ထားပါတယ္...

ထပ္မံသိရွိလုိေသာအေႀကာင္းအရာမ်ားအား ေအာက္ပါဘေလာ ့ဂ္တြင္သြားေရာက္ဖတ္ရွဳေလ ့လာႀကည္ ့
ရွဳနုိင္ပါတယ္...
For more information, visit http://britishpakistanichristian.blogspot.com.


A 12-year-old Christian girl was kidnapped and repeatedly raped for eight months in Pakistan by a man who then falsified marriage documents with her, it was claimed today.

The girl was lured on a shopping trip in Lahore by a friend, before she was driven 120 miles to Tandianwalla and raped by the friend's uncle in January this year.
Two days later, she was forced to sign papers consenting to marriage with the man and beaten for refusing to convert from Christianity to Islam.

She was then held against her will for eight months, before managing to escape and contact her family.
The Asian Human Rights Commission (AHRC) has said the rapists have not been arrested because of their affiliation with a militant Muslim organisation - the Lashkar-e-Tayyaba.

It claims the police have refused to order a medical check-up on the girl, and have warned her parents that it would be better for them to hand over the girl to her 'legal' husband or a criminal case would be filed against them.
An investigation into the kidnapping found the girl's father reported her disappearance in January and made complaints against her abductors, but police took no action for eight months.
Last month, the girl - who has not been named for legal reasons - called her family from Tandianwalla and told them she had been abducted, but had escaped and was hiding at a bus stop.
The girl's parents travelled to the town and rescued her, before taking her to a local magistrate to give a statement.
The rapists then contacted the police through their religious group and produced a marriage certificate that claimed to show one of them was married to the 12-year-old.
As a result of their complaint, the Christian family has gone into hiding as members of Lashkar-e-Tayyaba are searching for them.
The group claims the girl is pregnant, but her mother has denied this is true.
The AHRC said that police never asked the religious group how a 12-year-old could be married. The legal age for marriage in Pakistan in 16.
It claims the Punjab provincial government is patronising banned militant organisations.
The British Pakistani Christian Association has launched a petition calling on the Pakistani government to investigate the attack.

For more information, visit http://britishpakistanichristian.blogspot.com.

5 comments:

မဒမ္ကိုး said...

အြန္မွားပါတယ္ အဲဒါဆို တရားဥပေဒလဲမရွိဘူးေပါ႔

မိုးယံ said...

ေကာင္မေလးကို ဖမ္းသြားတဲ့ ေကာင္က လူလား?

ေကာင္မေလးက မိုက္တာပဲ....ဘာသာ၀င္လိုက္...ေနာက္သံုးေယာက္ထပ္ယူ ကိုယ္လည္းသက္သာေသး


ဓါးေလးေဆာင္ထား ကိုယ့္အလွည့္က်တဲ့ေန႕ ျဖတ္လိုက္ၿပီးေရာ...

ဟီးဟီးးးးးးးးး

Neila said...

အခုေရးမယ့္ ကြန္မန္႔ကို ကိုပီတာေက်ာ္ publish မလုပ္ဘူးဆိုတာ သိေပမယ့္ ဖတ္ေစခ်င္လို႔ ေရးလိုက္ပါတယ္။ တုိက္ခိုက္လိုစိတ္ မရွိပါ။ အရင္က ကိုပီတာေက်ာ္ ဘေလာ့ဂ္ကို မသိေပမယ့္ ဖတ္မိတ့ဲအခါ ကိုပီတာေက်ာ္ဟာ အစၥလာမ္ဘာသာကို မုန္းတီးျပီး တုိက္ခိုက္လိုစိတ္ ရွိတာ ေတြ႔ရတယ္။ အ့ံႀသမိတာက ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္တ့ဲ အေလ်ာက္ ႏူးညံ႔သိမ္ေမြ႔ျပီး ဘာသာတရား ကိုင္းရႈိင္းႀကတယ္။ တပါးသူကို မမုန္းတီးႀကဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကိုပီတာေက်ာ္ကို ေတြ႔တ့ဲအခါ အျမင္ေတြ တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲခ့ဲတယ္။ ကမၻာေပၚမွာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေပမယ့္ အႀကမ္းဖက္၊ ဓားျပတိုက္၊ မုဒိမ္းမႈ စတ့ဲ မေကာင္းမႈကို က်ဳးလြန္ေနတ့ဲ အုပ္စုဆိုတာ လက္ခ်ိဳးေရလို႔ ရပါတယ္။ ဒီလို မေကာင္းတ့ဲသူကို ေတြ႔တိုင္း အစၥလာမ္ဘာသာကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာထားျခင္း မရွိဘဲ ဘာသာတရားကို ေစာ္ကားတာ မျဖစ္သင့္ပါ။ ကိုပီတာေက်ာ္က အစၥလာမ္ဘာသာနဲ႔ မြတ္စလမ္ဆိုတာကိုေတာင္ ကြဲျပားစြာ မသိတ့ဲအတြက္ အစၥလာမ္သာသနာ အေႀကာင္းကို ႀကားဖူးနား၀၊ အပုတ္ခ်တ့ဲ အေႀကာင္းအရာေလာက္ပဲ ေလ့လာဖတ္ဖူးမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒါ့ေႀကာင့္ မွန္ကန္စြာ ေရးသားထားတ့ဲ အစၥလာမ္ ဘာသာအေႀကာင္းကို ေလ့လာပါ။ လူေတြကို သြားမႀကည္႔ပါနဲ႔။ လူေတြ ျဖစ္ေနတ့ဲ အတြက္ အမွားေတြ ျပဳလုပ္ေနမွာပဲ။ ဒီေတာ့ အစၥလာမ္ သာသနာကိုသာ ေလ့လာပါ။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြမွာလည္း လူသတ္၊၊ မုဒိမ္းက်င့္တ့ဲ လူဆိုးေတြ ရွိမယ္၊ ဒီလုိပဲ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ေတြမွာလည္း ရွိမွာပဲ။ ဒီလိုဆို ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အႀကမ္းဖက္ မုဒိမ္းသမားလို႔ နာမည္ မတပ္ဘဲ မုဒိမ္းသမားလို႔သာ ေရးႀကတယ္။ အဲ... ဒါေပမယ့္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ေတြ မေကာင္းတာ လုပ္ျပီဆိုရင္ေတာ့ ဘာသာေရးနဲ႔ ႏြယ္ျပီး ဘာသာကိုပါ ထိခုိက္ ပုတ္ခတ္တယ္။ အခုေရးတ့ဲပို႔စ္ဟာလည္း သတင္း အမွန္လား၊ အမွားလား ေသခ်ာမသိပါ။ ဟုိအရင္တစ္ခါ ရုရွားမွာ မယ္ျပိဳင္ပြဲ ၀င္မိလို႔ ေက်ာက္တုံးနဲ႔ ထုသတ္ခံရတာ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ မဟုတ္တာေရာ၊ ဘာမွ ပတ္သက္ျခင္း မရွိတာကို daily mail ကိုယ္တိုင္က သူ႔အမွားကို ျပင္ဆင္ေပမယ့္ ကိုပီတာေက်ာ္ကေတာ့ မျပင္ခ့ဲပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကိုပီတာေက်ာ္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က သိပ္ကို ထင္ရွားပါတယ္။ ကိုပီတာေက်ာ္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတ့ဲ ယူေအအီး ႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ေနေတာ့ မုန္းတီးစိတ္နဲ႔ ေနရထိုင္ရ ဘယ္အဆင္ေျပပါ့မလဲ။ ျမန္မာျပည္ ျပန္ျပီး ေနသင့္တယ္။ ေဂါရမျမတ္စြာဘုရားဟာ လူေတြအေပၚ ေမတၱာထားဖို႔၊ သူတစ္ပါးကို ပုတ္ခတ္မေစာ္ကားဖို႔ပဲ ေဟာႀကားခ့ဲတာပါ။ အခုလို သီတင္းကြ်တ္ အခါႀကီးရက္ႀကီးမွာ ကိုပီတာေက်ာ္၏ စိတ္မ်ား ေအးခ်မ္းျပီး ကုသိုလ္တရားမ်ား ပြားမ်ားႏိုင္ပါေစ။

H said...

ကုိပီတာေရးတ အဲသေဘာလုိ့ေတာ့မထင္မိဘူး

အဲသေဘာနဲ့ေရးေတာ့လဲ သူဟာသာမုန္းတာေလ

ဘာလုိ့ၿပန္ခုိင္းရမွာလဲ

ေနခ်င္လြန္းလုိ့ပဲေနေန မေနခ်င္လုိ့ပဲေနေန သူrights ပဲ

yein said...

yes,ko peter is right,