Tainted pork: China sentences 113

Friday, December 2, 2011

တားၿမစ္ထားသည္ ့ဓါတုေဗဒဓါတ္ပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္ ့၀က္သားေႀကာင္ ့တရုတ္ၿပည္တြင္

၁၁၃ ဦးအား အၿပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္...


(အစားအေသာက္မ်ားတြင္ထည္ ့သြင္းအသံုးၿပဳၿခင္းမၿပဳရန္တားၿမစ္ပိတ္ပင္ထားသည္ ့) ဓါတုပစၥည္းမ်ားၿဖင့္
၀က္သားမ်ားအား ၿပဳၿပင္စီရင္မွဳမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပါတ္သက္မွဳၿဖင္ ့အစုိးရအမွဳထမ္း ၇၇ ဦးအပါအ၀င္ လူေပါင္း
၁၁၃ ဦးအား တရားစဲြဆုိအၿပစ္ေပးခဲ ့သည္ဟု တရုတ္နုိင္ငံ၊ ဆင္ဟြာသတင္းဌာနမွေဖာ္ၿပခဲ ့ပါတယ္...
ခ်မွတ္ခဲ့ေသာၿပစ္ဒါဏ္မ်ားတြင္ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒါဏ္မ်ားသာမက ဆုိင္းငံ ့ေသဒါဏ္မ်ားပင္ပါ၀င္ပါတယ္ဟု
ၿပည္နယ္ဆုိင္ရာၿပည္သူ ့တရားရံုးက သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ၿပခဲ ့ပါတယ္...
အဓိကတရားခံ လ်ဴရွန္း အား အမ်ားၿပည္သူအသက္(အႏ ၱရယ္) အုိးအိမ္အား ထိခုိက္နစ္နာေစမွဳၿဖင္ ့ဆုိင္းငံ့
ေထာင္ဒါဏ္ႏွစ္ႏွစ္ၿဖင္ ့ေသဒါဏ္အၿပစ္ေပးခဲ ့ပါတယ္...
အဆီနည္းသည္ ့၀က္သားမ်ားထြက္ေပၚလာေစရန္၀က္ေကြ်းသည္ ့အစာမ်ားထဲတြင္ထည္ ့သြင္းေကြ်းေမြး
သည့္ကာစီနုိဂ်င္ဓါတ္ပါေသာ ကလင္ဗ်ဴတာရုိ ေဆးမ်ားအား
၀က္ေကြ်းသည္ ့အစာမ်ားထဲတြင္ထည့္သြင္းသည္ ့လ်ဴ၏လွ်ဴိ ့၀ွက္စြာတည္ေဆာက္ထားသည္ ့စက္ရံုအား
 ၎ကုိၿပစ္ဒါဏ္စီရင္ၿပီးေနာက္ ၁၀ ရက္အႀကာမတ္လ ၁၅ ရက္ေန ့တြင္ ဟီနန္ၿပည္နယ္၊ ရွန္းယန္းၿမဳိ ့တြင္
ေတြ ့ရွိသိမ္းဆည္းခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
လ်ဴႏွင္ ့လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ ရွီးက်ဴံးက်ယ္ ကုိေတာ ့ေထာင္ဒါဏ္တစ္သက္တစ္ကြ်န္းခ်မွတ္ခဲ ့ပါတယ္....


The main culprit, Liu Xiang, was convicted of harming public safety and sentenced to death, with the execution delayed for two years
အဓိက တရားခံလ်ဴေရွာင္ အား ေသဒါဏ္အၿပစ္ေပးခဲ ့ပါတယ္....
The main culprit, Liu Xiang, was convicted of harming public safety and sentenced to death, with the execution delayed for two years

ယခုႏွစ္မတ္ကအထိ ၎တုိ ့ဟာ ဟီနန္၊ ရွန္ဒုံ၊ က်င္စုၿပည္နယ္မ်ားအပါအ၀င္ ၿပည္နယ္ ၈ ခုတုိင္ေအာင္ အ
ဆုိပါ ၀က္အဆီက်ေစေသာ ဓါတုေဆး၀ါး ၂၇၀၀ ကီလုိေက်ာ္အထိ ေရာင္းခ်ခဲ ့ၿပီး ယြမ္ေငြ ၆.၄သန္း ရရွိခဲ ့
ႀကပါတယ္...
အဆုိပါအရွဳပ္ေတာ္ပံုတြင္ ပါ၀င္ပါတ္သက္ခဲ ့ႀကသည္ ့တိရိစာၦန္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာစစ္ေဆးေရးအရာရွိမ်ား၊
အစားအသက္လံုၿခံဳစိတ္ခ်ေရးဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား အပါအ၀င္ အစိုးရအမွဳထမ္းမ်ားအားလည္း တာ၀န္
၀တၱရားေပါ ့ေလ်ာ ့မွဳ၊ အာဏာအလြဲသံုးစားလုပ္မွဳတုိ ့ၿဖင္ ့ၿပင္းထန္သည္ ့ၿပစ္ဒါဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ ့ပါတယ္...
၎တုိ ့အားခ်မွတ္ခဲ ့သည္ ့ေထာင္ဒါဏ္မ်ားဟာ ပ်မ္းမွ်အားၿဖင့္ ၃ ႏွစ္မွ ၉ ႏွစ္အတြင္းရွိပါတယ္...
ထုိအမွဳတြင္ပါ၀င္ပါတ္သက္ေနသည္ ့၀က္ေမြးၿမဴေရးသမား ၃၆ ေယာက္ကုိေတာ့ ခံ၀န္ကတိမ်ားအပါအ၀င္
၁ ႏွစ္ထက္ေလ်ာ ့နည္းသည္ ့အၿပစ္ဒါဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ ့ပါတယ္...
တရုတ္နုိင္ငံ၏အႀကီးဆံုးအသားထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီႀကီးၿဖစ္သည့္ ရႊမ္ေဟြ ့ကုမၸဏီအုပ္စု၏လက္ေအာက္
ခံကုမၸဏီတစ္ခုမွ ၀ယ္ယူခဲ ့သည္ ့၀က္မ်ားတြင္ အဆုိပါ ကလင္ဗ်ဴတာရုိ ဓါတ္မ်ားအားစမ္းသပ္ေတြ ့ရွိခဲ ့ရ
တာၿဖစ္တယ္လုိ ့တရုတ္နုိင္ငံရုပ္ၿမင္သံႀကားသတင္းဌာန၊ စီစီတီဗီမွ လြန္ခဲ ့သည္ ့မတ္လက ေဖာ္ၿပခဲ ့ပါ
တယ္....
အဆုိပါသတင္းေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္ ရႊမ္ေဟြ ့တံဆိပ္ပါစားေသာက္ကုန္မ်ားအား နုိင္ငံအ၀ွမ္းသပိတ္
ေမွာက္ခဲ ့ႀကၿပီးအစားေသာက္လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အေရးယူၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမွဳေတြအႀကီးအက်ယ္ၿပဳလုပ္ခဲ့
တာၿဖစ္ပါတယ္...
ကလင္ဗ်ဴတာရုိပါ၀င္သည္ ့အစားအေသာက္မ်ားအားစားသံုးမိပါက မူးေ၀ေအာ ့အန္ၿခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ၿခင္း၊
ႏွလံုးခုန္မမွန္ၿခင္းမ်ားၿဖစ္ေစတတ္လုိ ့စားေသာက္ကုန္အတြက္ေမြးၿမဴသည္ ့တိရိစာၦန္မ်ားအားေကြ်းေမြး
ၿခင္းမၿပဳရန္ တားၿမစ္ထားပါတယ္...

မဟုတ္တရုတ္ဆုိတာ တစ္ကယ္ပါဗ်ာ...

China's Xinhua state news agency says 113 people including 77 government employees have been sentenced in a scandal involving pork tainted with a banned chemical.

Their punishments varied from jail terms to reprieved death penalty, the provincial higher people's court said in a press release.


The main culprit, Liu Xiang, was sentenced to death with two years' reprieve on conviction of harming public safety.
Liu's clandestine workshop producing clenbuterol, a carcinogenic chemical added to pig feed to produce leaner pork, was seized in Henan's Xiangyang city on March 25, 10 days after he was prosecuted, the court said.
Liu's collaborator, Xi Zhongjie, was sentenced to life.

By March this year, they had sold more than 2,700 kg of the chemical that spread to eight provinces including Henan, Shandong and Jiangsu provinces, and made 6.4 million Yuan (RM3.2 million).
The court statement said all the government employees involved in the scandal, including animal health inspectors and food safety officials, received tougher penalties for negligence of duty and power abuse.
Their average jail terms are between three and nine years.
Punishments for the 36 pig farmers involved were more lenient, ranging from probation to jail terms under a year.
China Central Television (CCTV) reported in March that clenbuterol was detected in pigs purchased by a subsidiary company of Shuanghui Group, China's largest meat processor.
The report was followed by a nationwide boycott of the Shuanghui brand and a food safety overhaul.
Clenbutoral is banned as a livestock feed additive as it can cause nausea, dizziness, headaches and heart palpitations in humans.
Source: Xinhua

0 comments: