A birth-control pill for men?

Friday, June 10, 2011
အစ္ကုိတုိ ့အတြက္လည္းမႀကာမီလာမည္...ေမွ်ာ္...

ဆရာတုိ ့အတြက္လည္း မႀကာမီ၊ လာမည္ေမွ်ာ္....
ေကာင္းတယ္ဗ်ာ...အမ်ဴိးသား၊ အမ်ဴိးသမီးတန္းတူရည္တူၿဖစ္သြားတာေပါ ့....


အမ်ဴိးသားမ်ားအတြက္သီးသန္ ့ပဋိသေႏၶာတားေဆးမ်ားမႀကာမွီထုတ္လုပ္ၿဖန္ ့ၿဖဴးေရာင္းခ်နုိင္ေတာ ့မွာၿဖစ္ပါ
တယ္....
အေမရိကန္နုိင္ငံ၊ ကုိလံဘီယာတကၠသိုလ္မွ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ၎တုိ ့အေနႏွင္ ့အမ်ဴိးသားမ်ား မ်ဴိးပြားမွဳကုိ
ေရရွည္မထိခုိက္နုိင္သည္ ့ယာယီအားၿဖင္ ့သေႏၶပုိးမ်ားအားတားဆီးနုိင္မည့္ေဆး၀ါးတစ္မ်ဴိးကုိ စမ္းသပ္နုိင္ခဲ ့ၿပီ
ဟု အခုိင္အမာေၿပာဆုိခဲ ့ပါတယ္...
သိပၸံပညာရွင္မ်ားအေနႏွင့္ အမ်ဴိးသမီးပဋိသေႏၶတားေဆးကဲ ့သုိ ့အမ်ဴိးသားမ်ားေသာက္သံုးနုိင္မည္ ့တားေဆး
မ်ဴိးကုိ တီထြင္စမ္းသပ္ေနခဲ ့ႀကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာႀကာၿမင္ ့ခဲ ့ၿပီၿဖစ္ေပမယ္ ့မေအာင္ၿမင္နုိင္ခဲ ့ေသးပါဘူး..
ယခုစမ္းသပ္နုိင္ခဲ ့သည္ ့ေဆးအသစ္မ်ားက အမ်ဴိးသားမ်ား၏ခႏၶာကုိယ္တြင္ သေႏၶပုိး၊ သုတ္ပုိးမ်ားထုတ္လုပ္ရာ
တြင္ အဓိကခြန္အားဓါတ္ၿဖစ္သည္ ့ဗုိက္တာမင္ ေအ ဓါတ္အား(အခုိက္အတန္ ့အားၿဖင္ ့) စြမ္းေဆာင္ရည္ယုတ္
ေလ်ာ ့၊ ရပ္တန္ ့ေစမွာၿဖစ္ပါတယ္...
ယခုအခ်ိန္အထိေတာ ့ ထုိေဆး၀ါးကုိ သိပၸံစမ္းသပ္ခမ္းမွ ႀကြက္မ်ားၿဖင့္ သာစမ္းသပ္နုိင္ခဲ ့ၿခင္းၿဖစ္ၿပီး သိပံၸပညာ
ရွင္မ်ားအေနႏွင္ ့လာမည္ ့ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း လူသားမ်ားတြင္ ေရရွည္အက်ဴိးသက္ေရာက္နုိင္မွဳရွိၿခင္းအ
ေပၚ စမ္းသပ္နုိင္လိမ္ ့မည္ဟု သတင္းေႀကၿငာခ်က္တြင္ေဖာ္ၿပထားပါတယ္...

ထုိကဲ့သုိ ့အလားတူမႀကာခင္ကေအာင္ၿမင္စြာစမ္းသပ္နုိင္ခဲ ့သည္ ့အမ်ဴိးသားမ်ားအတြက္ တားေဆးတစ္မ်ဴိးက
ေတာ ့ေသာက္ေဆးလံုးမဟုတ္ပဲထုိးေဆးၿဖစ္ၿပီး စတီးရြဳိက္ဓါတ္မ်ား အမ်ားအၿပားပါ၀င္ပါတယ္...
ယခုစမ္းသပ္ေအာင္ၿမင္ခဲ ့သည္ ့ေသာက္ေဆးကေတာ့စတီးရြဳိက္မ်ားမပါ၀င္ရံုသာမက တစ္ၿခားမည္သည္ ့ေဘး
ထြက္ဆုိးက်ဴိးမွ် မေတြ ့ရွိ၊ မၿပသခဲ ့ပါဘူးလို ့ဆုိပါတယ္...
" ယခုအခ်ိန္အထိ မည္သည္ ့ေဘးထြက္ဆုိးက်ဴိးမွ မေတြ ့ရွိရေသးပါဘူး...စမ္းသပ္ေနသည့္ႀကြက္ (ထီး) မ်ားဟာ
လည္း ေပ်ာ္ရြႊင္စြာ မိတ္လုိက္ေနႀကပါတယ္..." ဟု အဆုိပါ တကၠသုိလ္ေဆးသိပၸံဌာနရဲ ့သုေတသနအဖဲြ ့ေခါင္း
ေဆာင္ ဒီဘရာ၀ူလ္ဂီမြတ္ က ေဒလီေမးလ္ သတင္းဌာနကုိေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
ယခုစမ္းသပ္ေအာင္ၿမင္သည္ ့ေဆး၀ါးဟာ ထုတ္လုပ္နုိင္ဖုိ ့အတြက္ ေစာေနေသးေပမယ္ ့ေစ်းကြက္ကုိေရာက္ရွိ
သည့္အခါမွာေတာ ့တစ္ေန ့လွ်င္တစ္ႀကိမ္သာ ေသာက္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္ လို ့သူမကဆက္ေၿပာၿပခဲ ့ပါတယ္...

Contraceptive pills for men could be developed soon.

Scientists at Columbia University in New York claimed that they have developed `a drug which temporarily stops sperm production without causing any long-term harm to male fertility.'

Scientists have been trying to come up with a male equivalent of the pill for years, but have not yet succeeded.
The new pill impairs the male body's ability to use vitamin A, which is vital for the production of sperm.

It has so far only been tested on mice. But scientists hope to carry out long-term studies on humans within a few years, the report said.

Most similar drugs recently developed are jabs, not pills, and many contain steroids. But this one does not contain steroids and has not been shown to have any side-effects.

"We have seen no side-effects so far, and our mice have been mating quite happily," Debra Wolgemuth, head of the research team at the university's medical centre told the Daily Mail.
The drug is still in the early stages of development, but a finished product would probably be taken once a day, she added.

Source: The Korea Herald/ANN

1 comments:

မိုးယံ said...

အင္း... မေဟသီက ဖ်ားနာလို႕ ေဆးတိုက္ရင္ေတာင္ သထိထားရမယ့္ ဘြေပါ့ကြယ္။