Gaddafi parades injured child as Nato air strike victim... until nurse reveals toddler was hurt in a car accidentBy Daily Mail Reporter

Tuesday, June 7, 2011လစ္ဗ်ားေခါင္းေဆာင္ကဒါဖီက ကားတုိက္ခံရလို ့ဒါဏ္ရာရသည္ ့ကေလးငယ္ကုိ ေနတုိးတပ္
ဖဲြ ့မွဗံုးဒါဏ္ေႀကာင္ ့ဒါဏ္ရရဟု ၀ါဒၿဖန္ ့လိမ္လည္ေႀကၿငာ...

ေနတုိးတပ္ဖဲြ ့၀င္မ်ား၏ေလေႀကာင္းမွဗုံးႀကဲ၊ ဒုံုးက်ည္ၿဖင္ ့ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မွဳေႀကာင္ ့အရပ္သားေပါင္း ၇၀၀
ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ ့ရသည္ဟု လစ္ဗ်ားနုိင္ငံမွေၿပာႀကားခဲ ့ေသာ္လည္း ထုိအခ်က္အလက္မွန္ကန္ေႀကာင္းသက္
ေသ ( ရုပ္အေလာင္းမ်ား ) ကုိေတာ ့မၿပနုိင္ေသးပါဘူး...
လစ္ဗ်ားေခါင္းေဆာင္မြန္မာကဒါဖီရဲ ့လက္ေထာက္ေတြဟာေနတုိးတပ္ဖဲြ ့၀င္မ်ား၏ေလေႀကာင္းမွတုိက္ခုိက္
မွဳေႀကာင္ ့ဒါဏ္ရာရခဲ ့သည္ဟုဆုိေသာကေလးငယ္တစ္ဦးအားႀကည္ ့ရွဳရန္နုိင္ငံတစ္ကာသတင္းမီဒီယာမ်ား
ကုိ ယမန္ေန ့ကေဆးရံုတစ္ရံုသုိ ့ေခၚေဆာင္သြားခဲ ့ပါတယ္...


နာဆိဘ္ ဟုအမည္ရွိသည္ ့ကေလးမငယ္ေလးအား ကားတုိက္မွဳေႀကာင္ ့ဒါဏ္ရရသည္ကုိ
ေနတုိးတပ္ဖဲြ ့၀င္မ်ားဗံုးႀကဲ၊ ဒံုးပ်ံၿဖင္ ့တုိက္ခိုက္မွဳေႀကာင္ ့ဒါဏ္ရာရသည္ဟုလိမ္ၿငာ...
Aides of Colonel Gaddafi brought foreign media to see this toddler called Naseeb, who they said was a victim of a Nato air strike - but this was denied by a member of staff at the hospital

အာဏာရွင္ႀကီးအတြက္ အရွက္အေႀကာက္မရွိလိမ္ညာေပးမည္ ့( မီဒီယာကုိ စည္ဘီယာနဲ ့တုိက္မည္ ့)
မီဒီယာသမား ( သူတုိ ့ကေတာ ့နုိင္ငံေတာ္ကုိကာကြယ္မည္ဟုဆုိေပမေပါ ့) ကလည္းအဆင္သင့္...
A member of the media operations team for the government of Colonel Gaddafi (pictured) was at the hospital claiming to be a neighbour of the injured girlသို ့ေသာ္လည္း ေဆးရံုအမွဳထမ္းတစ္ဦးက သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္ကုိ ေပးခဲ ့သည္ ့စာရြက္ေပၚတြင္
ေရးထားခ်က္အရ အဆုိပါကေလးငယ္မွာ အမွန္တစ္ကယ္အားၿဖင္ ့ကားတုိက္ခံရသည္ ့အတြက္ေႀကာင္ ့သာ
ဒါဏ္ရာရရွိခဲ ့သည္ဟုဆုိပါတယ္...

 
ၿဗိတိသွ်ေတာ္၀င္ေလတပ္မေတာ္မွ တုိေနဒုိ တုိက္ေလယာဥ္တစ္စီး အီတလီနုိင္ငံ ေလတပ္စခန္းမွပ်ံတက္စဥ္
ရက္သတၱတစ္ပါတ္လွ်င္ ေပါင္စတာလင္ ၆ သန္းအကုန္အက်ခံၿပီး ၿဗိတိန္အစိုးရမွ ကဒါဖီ၏ စစ္တပ္
အားဗံုးက်ဲတုိက္ခိုက္လွ်က္ရွိ...
Take off: A RAF Tornado leaves Gioia del Colle airbase in Italy.
Britain's £6m a week bill for bombing Gaddafi's military machine

အစုိးရၿပန္ႀကားေရးဌာနမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားဟာ သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ပထမဦးဆံုး ၎၏ေခြးႏွင္ ့ေမြးၿမဴထား
သည္ ့ႀကက္မ်ားဗံုးႀကဲခံရ၍ေသဆံုးခဲ ့ရသည္ဟုဆုိခဲ ့သည္ ့အမ်ဴိးသားတစ္ဦးေနထုိင္ရာ ၿမဳိ ့အစြန္ရွိ စုိက္ပ်ဴိး
ေမြးၿမဴေရးၿခံတစ္ခုသို ့ယမန္ေန ့ကေခၚေဆာင္သြားခဲ ့ပါတယ္....

မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ေတာ ့ဒါဏ္ရာမရရွိခဲ ့ေႀကာင္း အဆုိပါအမ်ဴိးသားမွေၿပာဆုိခဲ ့ေသာ္လည္း ထုိ
ေဒသမွ တစ္ၿခားသူမ်ားကေတာ ့ကေလးငယ္မ်ားဒါဏ္ရာရခဲ ့သည္ဟု ၎တုိ ့ႀကားခဲ ့ရေႀကာင္းသတင္း
ေထာက္တစ္ခ်ဴိ ့ကုိေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
၎ေနာက္ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကုိ ၿမဳိ ့ေတာ္အခ်က္အခ်ာေဒသရွိေဆးရံုတစ္ရံုသုိ ့ေခၚေဆာင္သြားၿပီး ေဆးသြင္း
ပုိက္မ်ားခ်ိတ္ထားသည္ ့သတိလစ္ေမ ့ေၿမာေနေသာ သမီးငယ္ေလးတစ္ဦး၏ကုုတင္သုိ ့ဆက္လက္ေခၚ
ေဆာင္သြားခဲ ့ႀကပါတယ္...

ထုိအခ်ိန္တြင္ကုတင္ေဘးသို ့အမ်ဴိးသားတစ္ဦးေရာက္ရွိလာၿပီး ၎ဟာကေလးမေလး၏ဦးေလးေတာ္စပ္
ေႀကာင္း၊ ကေလးမေလးဟာလြန္ခဲ ့သည္ ့တနဂၤေႏြေန ့ကၿဖစ္ပြားခဲ ့သည္ ့ဒံုးက်ည္ၿဖင္ ့တုိက္ခုိက္မွဳတြင္ဒါဏ္
ရာရရွိခဲ ့တာၿဖစ္တယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္...
သို ့ေသာ္လည္း ေဆးရံုအမွဳထမ္းတစ္ဦးမွ နုိင္ငံၿခားသားသတင္းေထာက္တစ္ဦးထံသုိ ့လက္ၿဖင္ ့ေရးထား
သည္ ့ေဆးရံုသံုးစာရြက္ကေလးတစ္ခုထည္ ့ေပးလုိက္ၿပီး ထုိစာရြက္တြင္ ဤကေလးမေလးဒါဏ္ရာရၿခင္းမွာ
ယာဥ္တုိက္မွဳေႀကာင္ ့ၿဖစ္ပါေႀကာင္း...ဤၿဖစ္ရပ္သာလွ်င္အမွန္ၿဖစ္ေႀကာင္းေရးသားထားပါတယ္...
ေဆးရံုမွမည္သည္ ့၀န္ထမ္းမွ် သတင္းေထာက္မ်ားအား စကားေၿပာဆုိခဲ ့ၿခင္း (ေၿပာဆုိခြင့္) မရွိခဲ ့ႀကပါဘူး။ေဆးရံုတြင္ အရပ္၀တ္၊ ၀တ္စံုၿဖင္ ့အမ်ဴိးသားတစ္ဦးက ဒါဏ္ရာရခဲ ့သည္ ့ကေလးမေလး၏ အိမ္နီးခ်င္းဟု
ေၿပာဆုိကာ သူမ၏အေပၚသုိ ့ငံုႀကည္ ့လိုက္ၿပီး " ထာ၀ရအဖဘုရားသခင္...မြန္မာ (ကဒါဖီ) ...ဒီႏွစ္ခုသာအ
ေရးအႀကီးဆံုးပါပဲ...ဟူေသာ ကဒါဖီေထာက္ခံသည္ ့ေႀကြးေႀကာ္သံကုိေႀကြးေႀကာ္ခဲ ့ၿပီး ေနတုိးတပ္ဖဲြ ့မ်ားကုိ
ရွဳံ ့ခ်ေၿပာဆုိခဲ ့ပါတယ္....
ထုိသူပင္ညပုိင္းတြင္ေနာက္ထပ္သီးၿခားၿပဳလုပ္သည္ ့သတင္းမီဒီယာမ်ားေတြ ့ဆံုပြဲတြင္ ၎မွာ ကဒါဖီအစုိးရ
၏ သတင္းထုတ္ၿပန္ေရးဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားၿပဳလုပ္ရန္ ခန္ ့အပ္ထားၿခင္းခံရသူၿဖစ္ေႀကာင္း ၀န္ခံေၿပာ
ႀကားခဲ ့ပါတယ္...


ၿဗိတိသွ်တပ္မေတာ္မွ အပါခ်ီတုိက္ခုိက္ေရးရဟတ္ယာဥ္အား လစ္ဗ်ားနုုိင္ငံေလေႀကာင္း တုိက္ခုိက္မွဳ
တြင္အသံုးၿပဳခဲ ့ႀကပါတယ္...
British Apache gunship have been introduced in Libya recently.

ေနတုိးတပ္ဖဲြ ့၀င္မ်ားတုိက္ခုိက္မွဳေႀကာင္ ့အရပ္သား ၇၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ ့ရၿပီး ၄၀၀၀ ေက်ာ္ဒါဏ္ရာရခဲ ့
သည္ဟု ကဒါဖီအစိုးရကဆုိပါတယ္...

သုိ ့ေသာ္လည္း သတင္းထုတ္ၿပန္ေရးအဖြဲ ့အေနၿဖင္ ့ထရီပုိလီၿမဳိ ့ေတာ္အေၿခစုိက္ နုိင္ငံတစ္ကာသတင္း
ေထာက္မ်ားအား အရပ္သားမ်ားအေၿမာက္အမ်ားေသဆံုးခဲ ့ရေႀကာင္းအေထာက္အထားတစ္စံုတစ္ရာမၿပသ
နုိင္ခဲ ့ႀကပါဘူး....

အာဏာရွင္ေတြကေတာ ့တစ္ကမာၻလံုးနဲ ့တစ္ေယာက္လည္း မ်က္ႏွာေၿပာင္တုိက္ၿပီးလိမ္ညာ၀ါဒၿဖန္ ့ေန
တတ္ႀကတာဓမၼတာပါပဲ...
အဲဒီလို၀ါဒၿဖန္ ့တာကုိ ယံုမွတ္ၿပီး( တစ္ခ်ဴိ ့လည္းကုိယ္က်ဴိးစီးပြားအတြက္၊ တစ္ခ်ဴိ ့လည္းအ၀ိဇၨာေမာဟအ
မုိက္ေမွာင္ဖံုးၿပီး ) အလုိတူအလိုပါ လိုက္ၿပီးလိမ္ညာေၿပာဆုိ၀ံ ့တဲ ့ပညာတတ္ဆုိသူေတြကတုိင္းၿပည္နဲ ့လူမ်ဴိး
အတြက္ပုိၿပီးေႀကာက္ဖုိ ့ေကာင္း၊ ရြံဖုိ ့ေကာင္း၊ ပုိၿပီးအႏ ၱရယ္ရွိပါတယ္...

မူရင္းသတင္းပါ...
Libya claims more than 700 civilians have been killed by Nato air strikes - but are yet to produce evidence
Libyan leader Muammar Gaddafi's aides brought foreign media to a hospital yesterday to see a young child they claimed was a wounded victim of a Nato air strike.
But a hospital staff member, in a note passed to a journalist, said the infant was in fact injured in a car accident.
Government media handlers brought reporters first to a farm on the outskirts of the city, where a man said his dog and several chickens had been killed by a missile strike yesterday.
The man said no people were injured, although other people in the area later told some journalists they had heard children were hurt.
The journalists were then brought to a hospital in the centre of the capital and taken to the bed of an unconscious infant girl hooked up to medical equipment.
A man appeared at the bedside and said he was the girl's uncle, and she had been injured in Sunday's missile strike.
However, a member of the hospital staff passed one of the foreign journalists a handwritten note on hospital stationery, which said in English: 'This is a case of road traffic accident. This is the truth.'
No uniformed member of the hospital staff spoke to the journalists.
At the hospital, a man in civilian clothes - presented to cameras as a neighbour of the injured girl - leaned over her, shouted 'God, Muammar, Libya and that's all!', a common pro-Gaddafi slogan, and denounced Nato.
The same man was present later that night at a separate media event, where he acknowledged that he was employed by the Gaddafi government's media operations team.
Gaddafi's government says more than 700 civilians have been killed and more than 4,000 wounded by Nato air strikes.
However, the media team has not shown foreign reporters based in Tripoli any evidence of large numbers of civilian casualties.Libyan officials were not available to comment on the hospital staff member's note, or their representation of a member of their media staff as a neighbour of the injured girl. Spokesman Moussa Ibrahim's telephone was not answered.Nato leaders say they are bombing only military targets in Libya to protect civilians, and will not stop until Gaddafi steps down. Gaddafi's government says the air strikes are colonial aggression aimed at controlling Libya's oil reserves.

0 comments: