Fake police academy exposed in China

Wednesday, April 11, 2012

တရုတ္ၿပည္မွ ရဲသိပၸံအကယ္ဒမီေက်ာင္းအတု....

တရုတ္နုိင္ငံမွရဲသင္တန္းေက်ာင္းအတုတစ္ခုအား သင္တန္းသူအၿဖစ္ဟန္ေဆာင္ကာတက္ေရာက္ခဲ ့ႀက
သည္ ့ရဲအရာရွိအမ်ဴိးသမီးႏွစ္ဦး၏ စံုစမ္းမွဳၿဖင္ ့ေဖာ္ထုတ္အေရးယူနုိင္ခဲ ့ပါတယ္...
ရွန္တုန္ၿပည္နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ ့သင္တန္းေက်ာင္းခဲြတစ္ခုၿဖစ္သည္ ့က်ားမူစီ ၿပည္သူ ့ရဲသင္တန္းေက်ာင္း ဟုအ
မည္တပ္ထားသည္ ့အဆုိပါ အတုအေယာင္ေက်ာင္းက တကၠသုိလ္၊ေကာလိပ္ဘဲြ ့ရေက်ာင္းသားမ်ားအား
အၿငိမ္းစား၀ါရင္ ့၀န္ထမ္းမ်ားသင္ႀကားေပးမည္ ့၎တုိ ့၏သင္တန္းေက်ာင္းအသစ္မွ ၃ ႏွစ္ႀကာၿမင္ ့ၿမင္ ့ရဲ
အရာရွိေလာင္းသင္တန္းအၿဖစ္ေႀကၿငာခဲ ့ပါတယ္...
ကုန္က်စားရိတ္ စုစုေပါင္း ေပါင္စတာလင္ ၂၀၀၀ ( ေဒၚလာ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ခန္ ့) ရွိမည္ ့အဆုိပါသင္တန္းၿပီး
ဆံုးေအာင္ၿမင္ပါက သင္တန္းသားမ်ားအေနၿဖင္ ့ဒုစရုိက္မွဳခင္းမ်ားနွိမ္နင္းေရးၿဖစ္သည္ ့စားေသာက္ကုန္
ပစၥည္းအတုမ်ား၊ ၀ုိင္အရက္အတုမ်ားအပါအ၀င္ ကမာၻေက်ာ္ရုိးလက္စ္ နာရီအတုစသည္ ့အတုအပၿပဳလုပ္
သည္ ့လုပ္ငန္းမ်ားအားတားဆီးႏွိမ္နင္းကာကြယ္ရာတြင္ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ရမည္ ့လုပ္ငန္းခြင္ရာထူးမ်ားရ
ရွိေစမည္ဟု အာမခံခဲ ့ပါတယ္... 
အဆုိပါရဲအရာရွိသင္တန္းေက်ာင္းအတုအား ၎ေက်ာင္း၏ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဥကၠဌ ၿဖစ္သူ ေ၀က်န္းဟုိင္ မွ
၎၏အလိမ္အညာဆင္ထားမွဳအား အမွတ္မထင္ထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆုိခဲ ့မွဳမွတစ္ဆင္ ့သိရွိသြားခဲ ့ရၿပီး ပိတ္
ပစ္ခံခဲ ့ရတာၿဖစ္ပါတယ္...

ေနဦး...ရဲအစစ္မွဟုတ္ရဲ  ့လားလို ့စစ္ေဆးရဦးမယ္...

၎၏သင္တန္းေက်ာင္းသုိ ့တက္ေရာက္ရန္လာေရာက္စံုစမ္းသည္ ့ေက်ာင္းသားအေယာင္ေဆာင္ အမ်ဴိး
သမီးရဲအရာရွိႏွစ္ဦးအား ၎က ရဲတပ္ဖဲြ ့ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ားႏွင္ ့သိကြ်မ္းရင္းႏွီးေႀကာင္းေၿပာဆုိႀကြား၀ါ
ခဲ ့ပါတယ္...
မစၥတာေ၀ က၎၏သူငယ္ၿခင္းရဲအရာရွိႀကီးမ်ား၏အဆက္အသြယ္၊ အကူအညီၿဖင္ ့သင္းတန္းဆင္းသူမ်ား
ဟာ အလုပ္အကုိင္အခြင္ ့အလမ္း၊ ရာထူးမ်ားရရွိမည္ၿဖစ္ေႀကာင္းအခုိင္အမာေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
ထုိအခါ ရဲအရာရွိအစစ္မ်ားက ေက်ာင္းအုပ္ ေက်ာက္ခ်င္ရွင္းအပါအ၀င္ ၀န္ထမ္း ၂၃ ဦးကုိပါဖမ္းဆီးခဲ ့ႀက
ပါတယ္...
၎အားတရားဆဲြဆုိခဲ ့သည္ ့မွဳခင္းမွတ္တမ္းတြင္ မစၥတာေက်ာက္အေနၿဖင္ ့ယခင္ကလည္းၿပစ္မွဳက်ဴးလြန္
ခဲ ့ၿပီး ပထမအႀကိမ္က အသင္ ့ခ်က္ၿပဳတ္စားသံုးနုိင္သည္ ့ေခါက္ဆဲြေၿခာက္လုပ္ငန္းတြင္ မေအာင္ၿမင္ပဲအ
ရွဳံးေပၚခဲ ့ကာ မတရားၿခိမ္းေၿခာက္မွဳၿဖင္ ့ေထာင္ ၃ ႏွစ္က်ခဲ ့ေႀကာင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္အၿဖစ္ ေက်ာင္းတစ္
ေက်ာင္း၏ ၀င္ခြင္ ့ဆုိင္ရာအရာရွိၿဖစ္ခဲ ့ၿပီး ထုိရာထူးမွ ႏွဳတ္ထြက္ခဲ ့ကာ စုေဆာင္းထားေငြ ေပါင္စတာလင္
၂ ေသာင္းၿဖင္ ့ယခုကဲ ့သုိ ့ရဲသိပၸံအကယ္ဒမီေက်ာင္း အတုအားတည္ေထာင္ခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
သူဟာ အေဆာက္အဦအားငွားရမ္းခဲ ့ၿပီး မုိင္ေပါင္း ရာႏွင္ ့ခ်ီၿပီးေ၀းကြာသည္ ့ေဟလုံက်န္ၿပည္နယ္မွ က်ား
မူစီ ၿပည္သူ ့ရဲသိပၸံအကယ္ဒမီေက်ာင္း၏ ခြင္ ့ၿပဳခ်က္အားအတုၿပဳလုပ္ကာ ၎အား ေ၀ဖန္းၿမဳိ ့တြင္ ေက်ာင္း
ခဲြတစ္ခုဖြင္ ့လွစ္ခြင္ ့ၿပဳခဲ ့ေလဟန္ ဖန္တီးခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
မစၥတာေက်ာက္ ရဲ ့အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကလည္း တစ္ကယ္ ့အစစ္အမွန္ရဲသင္တန္းေက်ာင္း၏ ေႀကၿငာ
စာမ်က္ႏွာအတုိင္းနီးပါးအတုၿပဳလုပ္ထားခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
၎ေနာက္သူဟာ အၿငိမ္းစားစစ္မွဳထမ္းမ်ားအား ရဲ၀န္ထမ္းေဟာင္းနည္းၿပမ်ားအၿဖစ္ေႀကၿငာထားသည္ ့
သင္တန္းဆရာမ်ားအတြက္ ယူနီေဖာင္းမ်ား၊ လိုအပ္သည္ ့ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ၀ယ္ယူခဲ ့ပါတယ္...
စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ဖြင္ ့လွစ္ခဲ ့သည္ ့ပထမပါတ္သင္တန္းတြင္တက္ေရာက္ေနသည္ ့ေက်ာင္းသား
တစ္ဦး၏မိဘတစ္ဦးက သံသယၿဖစ္ခဲ ့ရာမွ ေ၀ဖန္းၿမဳိ ့ရဲတပ္ဖဲြ ့အား သတင္းေပးခဲ ့ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္...

အတုအေယာင္ေတြကုိစံုစမ္းစစ္ေဆးႏွိမ္နင္းမယ္ ့ရဲတပ္ဖဲြ ့သင္တန္းေက်ာင္းကုိေတာင္အတုလုပ္နုိင္တဲ ့၊
လုပ္ရဲတဲ ့ေပါက္ေဖာ္ႀကီးကုိေတာ ့ခ်ီးက်ဴးရမယ္ထင္တယ္...
သတိထားရမွာကေတာ ့အမွန္ပါပဲ... A fake police academy in China has been exposed in a bizarre sting operation that involved undercover authentic female officers disguised as schoolgirls. The Jiamusi People's Police Academy, Shandong province branch, offered impressionable school leavers a three year law enforcement studies course taught by veteran officers on a new campus.
The rookie officers prepared to stump up the £2,000 fees were promised their hard won diplomas would land them jobs keeping the streets safe from criminals – including, one imagines, apprehending the innovative counterfeiters who have produced a long list of fraudulent products, including fake walnuts, vintage wine and the ubiquitous plastic Rolex. The sham police school was closed after its "honorary president", Wei Zhenhai, inadvertently exposed the scheme. 

He boasted about his friends in high places to two female undercover officers who visited the admission office posing as potential students. Mr Wei claimed his unique constabulary connections would help them secure posts. Genuine constables then pounced and arrested the academy's 23 staff, including the president, Zhao Qingxin. In his charge sheet, it was noted Mr Zhao had previous form, first as a failed instant-noodle entrepreneur who once spent three years in prison for blackmail, and secondly as a bona fide admissions director at a real school. After resigning from his education position, he ploughed his £20,000 life savings into setting up his own mock academic business.

He leased a building complex, and forged a commissioning letter from the real Jiamusi People's Police Academy - located hundreds of miles away in northern Heilongjiang province - which claimed to give permission to open his feeder school in the eastern city of Weifang. Mr Zhao's website was the near plagiarised image of those advertising real police schools and he embarked on an internet shopping spree, buying uniforms and equipment for his squad of veteran police trainers, who it transpired, were retired military personnel. The authentic Weifang City PD was tipped off after a parent of one student who had enrolled for academy's first intake in September became suspicious.

0 comments: