Ok, so who knows how to drive? Forty safari park monkeys challenged to pull apart brand new car

Friday, May 11, 2012

ေမ်ာက္အုပ္လက္ထဲ ၀ကြက္အပ္လိုက္တဲ ့

အသစ္စက္စက္ကားတစ္စင္း...

သူတုိ ့ကား၏ခလုတ္အားလံုးကုိႏွိပ္ႀကည္ ့ႀကကုန္၏၊ကားတံခါးမ်ားကုိလည္းဖြင္ ့ႀကည္ ့ႀကကုန္၏၊
သူတုိ ့စားႀကြင္းစားက်န္မ်ားကုိလည္း ကား၏အသစ္စက္စက္ထုိင္ခံု ကူရွင္မ်ားေပၚသုိ ့စြန္ ့ပစ္ႀက
ကုန္၏...ဤသည္တုိ ့ကာ သင္၏သားသမီးငယ္မ်ားအား ကားေပၚသို ့တင္ေဆာင္ေခၚယူသြားႀက
လွ်င္ လုပ္တတ္ႀကေသာ သေဘာသဘာ၀ေပတကား....
သုိ ့ေသာ္ အသစ္သစ္စက္စက္ထုတ္လုပ္လုိက္ေသာ မိသားစုစီးဆလြန္းကားတစ္စင္း၏ အႀကမ္း
ခံနုိင္မွဳအား စမ္းသပ္စစ္ေဆးသိရွိနုိင္ရန္အတြက္မ်ာက္တစ္အုပ္၏လက္အတြင္းသုိ ့၀ကြက္အပ္ 
လုိက္တာထက္ မည္သည္က ပို၍ေကာင္းနုိင္ပါအံ ့နည္း....
ႀကည္ ့ရွဳပါေလာ ့မိတ္ေဆြ....

Monkey business: Hyundai's new family hatchback was put to the ultimate test at Knowsley Safari Park, in Merseyside, where the baboons are well known for mobbing visitors' motors
လာေရာက္လည္ပါတ္သည္ ့ဧည္ ့သည္မ်ား၏ကားမ်ားအား လုယက္ဖ်က္စီးတတ္သည္ကာ
အင္မတန္ေသာင္းက်န္းတယ္လုိ ့နာမည္ႀကီးတဲ ့မာေဆးဆုိဒ္ မွနုိးစေလးသဘာ၀ေတာ
ရုိင္းဥယ်ာဥ္က ေမ်ာက္ေတြအတြက္ကေတာ ့ေတာဘုရားပဲြလွည္ ့တာနဲ ့ႀကံတာပါပဲ...
ဟြန္ဒုိင္းကုမၸဏီကထုတ္တဲ ့ကားအသစ္စက္စက္ကုိမွ စိတ္ႀကဳိက္ေဆာ ့ခြင္ ့ရခဲ ့
ႀကေလသည္တကား...
Monkey business: Hyundai's new family hatchback was put to the ultimate test at Knowsley Safari Park, in Merseyside, where the baboons are well known for mobbing visitors' motors


I like driving in my car: Designers wanted to see if the extra-strong materials interior materials and wipe-clean plastics would withstand 10 hours of rough handling
 က်ဴပ္ကေတာ ့အာဏာအရွိဆံုးၿဖစ္တဲ ့ အဓိကထိန္းေက်ာင္းေမာင္းႏွင္ရတဲ ့အလုပ္ကိုလုပ္ရတာ
ႀကဳိက္တယ္... 
ကားထုတ္လုပ္သူမ်ားကေတာ ့၎တုိ ့တီထြင္လိုက္သည္ ့ကားရဲ  ့အစိတ္အပုိင္း
မ်ား မည္ေရြ ့မည္မွ်အႀကမ္းခံနုိင္သည္ကုိ သိရွိနုိင္ရန္ ေမ်ာက္အုပ္အား ၁၀ နာရီႀကာ စိတ္ႀကဳိက္
ေဆာ ့ခြင္ ့ေပးခဲ ့လုိက္ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္...

I like driving in my car: Designers wanted to see if the extra-strong materials interior materials and wipe-clean plastics would withstand 10 hours of rough handling

  
ကုိရီးယားကားကုမၸဏီတစ္ခုၿဖစ္သည္ ့ဟြန္ဒုိင္းမွ ၎တုိ ့၏ေနာက္ဆံုးေပၚ i30 တံဆိပ္ကားအေန
ၿဖင္ ့စူးစမ္းလိုစိတ္ၿဖင္ ့ထိေတြ ့ကုိင္တြယ္စမ္စသပ္သမွ်အား မည္သည္ ့အတုိင္းအတာအထိခံနုိင္
ရည္ရွိေႀကာင္းသိရွိနုိင္ရန္အတြက္ ဤကဲ ့သုိ ့ေမ်ာက္အုပ္တစ္အုပ္ၿဖင္ ့စမ္းသပ္ခဲ ့ၿခင္း ပဲၿဖစ္ပါ
တယ္.... 
အေကာင္ ၄၀ ခန္ ့ရွိတဲ ့ေမ်ာက္အုပ္ဟာ ကားတစ္ခုလံုး ေၿဗာင္းဆန္သြားေအာင္ ကားေပၚတြင္
ခုန္ေပါက္ႀက၊ ကားအမုိးဖြင္ ့တံခါးအားဖြင္ ့ကာေခါင္မုိးေပၚတက္ႀကၿဖင္ ့စိတ္ႀကဳိက္ေသာင္းက်န္း
ခဲ ့ႀကပါတယ္...
ေမ်ာက္နဲ ့လူသားကြာၿခားခ်က္ကေတာ ့ေမ်ာက္မ်ားက ဘယ္ေတာ ့မွ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ေဆာ ့လို ့၀
ပါၿပီ၊ ကားကုိၿပန္ေပးရေတာ ့မလားဟု မေၿပာႀကတာပါပဲ......
မာေဆးဆုိဒ္အရပ္၊ ႏုိးစေလးသဘာ၀ေတာရုိင္းဥယ်ာဥ္မွ ေမ်ာက္ေတြကေတာ ့ကားေတြကုိဖ်က္
စီးရာမွာ ထင္ရွားႀကၿပီး တစ္ကယ္လည္းလည္တဲ ့ေမ်ာက္ေတြၿဖစ္ပါတယ္.... Time to play: As soon as it was left unattended in the ape enclosure dozens rushed to clamber all over their new toy
အေကာင္ငယ္တဲ ့က်ဴပ္တုိ ့ကေတာ ့ ကားကုိၿပင္ပကက်ဴးေက်ာ္သူေတြမလာနုိင္ေအာင္
ထိန္းသိမ္းေစာင္ ့ေရွာက္ပါတယ္... တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပဲ ရတဲ ့အခြင္ ့အေရးရွိသေလာက္
ကားကုိေတာ ့ဖ်က္စီးေဆာ ့ကစားႀကပါေသးတယ္...
Time to play: As soon as it was left unattended in the ape enclosure dozens rushed to clamber all over their new toy - the monkeys also managed to pull off part of a door seal but this was easily pushed back in to place


Safari Park giving Hyundai's i30 hatchback the ultimate wear and tear test
 သူတုိ ့မွာလည္း ေခါင္းေဆာင္နဲ ့လက္ေထာက္နဲ ့အႀကီးအကဲနဲ ့....စံုလို ့ပါပဲဗ်ာ...
တာ၀န္ေတြမ်ားအညီအမွ်ခဲြထားသလားေအာက္ေမ ့ရတယ္...


Time to play: As soon as it was left unattended in the ape enclosure dozens rushed to clamber all over their new toy
 ရတံုးရခုိက္၊ ရသမွ်အခြင္ ့အေရးအကုန္ယူကာ ရနုိင္သေလာက္ေၿခေဆာ ့လက္ေဆာ ့
လုပ္လိုက္ႀကပါတယ္...
Exploring: Some pushed and prodded interior buttons while others played with the storage bins. They even experimented with the car’s cupholders, using plastic drinking beakers they had been given

Can't catch me: Normally the monkey's can't touch the a car aerial, so this one grabs the chance with both hands

ထိပ္ဆံုးကေမ်ာက္....ဘယ္တံုးကမွ မထိေတြ ့ဖူး၊ မကုိင္တြယ္ဖူးရတာေတြ ထိေတြ ့ကုိင္တြယ္ရ
ေတာ ့ေမ်ာက္ဘ၀င္ၿမင္ ့ၿပီးေအာက္ေၿခလြတ္တယ္ထင္တယ္....
ဘယ္ေမ်ာက္မွ လူမထင္တဲ ့ဟန္နဲ ့ဗ်ာ...
Can't catch me: Normally the monkey's can't touch a car aerial, so this one grabs the chance with both hands 

I like driving in my car: Designers wanted to see if the extra-strong materials interior materials and wipe-clean plastics would withstand 10 hours of rough handling
 ပုိေနတဲ ့ဟာေတြဘာလုပ္ရမလဲ...အိတ္ထဲထည္ ့သိမ္းထားလို ့မရတဲ ့ဟာ ...
ေရာင္းစားလုိက္ေပါ ့လုိ ့မ်ား ေၿပာေနႀကသလားပဲ...

I like driving in my car: Designers wanted to see if the extra-strong materials interior materials and wipe-clean plastics would withstand 10 hours of rough handling

ထုိေတာရုိင္းဥယ်ာဥ္ကနာမည္ေက်ာ္ေမ်ာက္မ်ားဟာယခင္ကလည္း ကမာၻေက်ာ္ေဘာလံုးသမား
၀ိန္းရူေနထုိဥယ်ာဥ္ကုိ မႏွစ္ကလာေရာက္လည္ပါတ္စဥ္ ၎ရဲ ့ေပါင္စတာလင္ ၈ ေသာင္းတန္
 ေအာ္ဒီ ကားကုိ ၀ိုင္း၀န္းလုယက္ဖ်က္စီးခဲ ့လို ့ဤကဲ ့သုိ ့စမ္းသပ္ရန္စိတ္ကူးကုိရရွိခဲ ့ႀကတာၿဖစ္
ပါတယ္...

Helping hand: Now Hyundai hopes the lessons learnt from the monkey test will help future research and development
 ေမ်ာက္ေတြစိတ္ႀကဳိက္ေသာင္းက်န္းလုိ ့က်န္ခဲ ့တဲ ့အစိတ္အပုိင္းေတြကေနဘယ္ေနရာကၿဖင္ ့
ဘယ္လိုအားနည္းခ်က္ရွိတယ္ဆုိတာ သိနုိင္ေအာင္ လူေတြက ေလ ့လာနည္းယူမွာပါ....

Helping hand: Now Hyundai hopes the lessons learnt from the monkey test will help future research and development
.
Happy monkeys: David Ross, from the park, said the baboons had loved playing with the car. 'For a baboon to have a car to play with for the whole day is manna from heaven. These baboons are incredibly inquisitive,' he said
ေမ်ာက္ေတြအတြက္ အသစ္စက္စက္ဇိမ္ခံကားတစ္စင္း စိတ္ႀကဳိက္ေဆာ ့ကစားေသာင္းက်န္း
ခြင္ ့ရတာ နတ္ေပးတဲ ့လက္ေဆာင္၊ အခြင္ ့အေရးပါပဲ ...ဒါေပမယ္ ့ဒီေမ်ာက္ေတြအတြက္
စိတ္ႀကဳိက္လုပ္ခြင္ ့က ၁၀ နာရီပဲရႀကတာပါ....ႏွစ္ ၂၀ ၊ ၃၀ မႀကာပါဘူး...
Happy monkeys: David Ross, from the park, said the baboons loved playing with the car. 'For a baboon to have a car to play with for the whole day is manna from heaven. These baboons are incredibly inquisitive,' he said

After the challenge: Hyundai's new family hatchback after the test at Knowsley Safari Park, where the baboons are well known for mobbing visitors' motors
 နဂုိကတည္းက ေသခ်ာက်နစြာတည္ေဆာက္ခဲ ့တာမုိ ့ေမ်ာက္တစ္အုပ္ စိတ္တုိင္းက်
ေသာင္းက်န္းလုယက္ဖ်က္ဆီးသြားတာေတာင္ ကားကအေကာင္းအတုိင္းနီးပါး
က်န္ရွိေနပါေသးတယ္....
After the challenge: Hyundai's new family hatchback after the test at Knowsley Safari Park, where the baboons are well known for mobbing visitors' motors

 ေမ်ာက္ေတြဖ်က္ဆီးၿပီးေနာက္ဆံုးရလာဒ္ကေတာ ့ကုတ္ရာၿခစ္ရာအနည္ငယ္၊ ေၿခရာ၊လက္ရာ
အစြန္းအထင္းမ်ားစြာနဲ ့ကားတံခါးေဘာင္တြင္တပ္ထားသည္ ့ရာဘာၿပားအား အစားအၿဖစ္စမ္း
သပ္စားႀကည္ ့ၿပီးေနာက္ စြန္ ့ပစ္ထားမွဳႏွင္ ့ကားစတီယာရင္၊ လက္ကုိင္ေဂြေပၚမွ သြားကုိက္ရာ
အနည္းငယ္မွ်သာၿဖစ္ပါတယ္...
မည္သည္ ့ေမ်ာက္တစ္ေကာင္မွ် ကားဘီးဖံုးမ်ား ၿဖဳတ္ခ်ခုိးယူၿခင္းမရွိတာကေတာ ့သတင္း
ေကာင္းပါပဲ...
" ဒီပန္းဥယ်ာဥ္ကေမ်ာက္ေတြဟာ ကားေတြရဲ ့အားနည္းခ်က္ေတြကုိ ေတြ ့ရွိရာမွာ အထူးသၿဖင္ ့
ေတာ္ႀကပါတယ္... အဲဒီေနရာေတြကုိ ေနာက္ဆံုးၿပဳတ္ထြက္သည္အထိ ဆဲြၿဖဳတ္ေလ ့ရွိႀကပါ
တယ္..." လို ့ဟြန္ဒုိင္းကုမၸဏီရဲ ့ဖယ္လီစီတီ၀ုဒ္ ဒီဇုိင္းစီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
၆၆ ေပါင္အထိကုိယ္အေလးခ်ိန္ရွိႀကတဲ ့၎ရဲ  ့ဥယ်ာဥ္ကေမ်ာက္ေတြကေတာ ့ယခုစမ္းသပ္ခ်က္
ကို အလြန္ပဲ စိတ္ေက်နပ္ခဲ ့ႀကမွာအေသအခ်ာပါပဲလုိ ့ဥယ်ာဥ္စီမံအုပ္ခ်ဴပ္သူ ေဒးဗစ္ေရာ ့စ္ က
ေၿပာလိုက္ပါတယ္...
ေမ်ာက္တစ္ေကာင္အတြက္ ကားတစ္စီးကုိတစ္ေနကုန္ေဆာ ့ခြင္ ့ရတယ္ဆုိတာ နတ္ၿပည္ကုိ
ေရာက္သလိုမ်ဴိး ပါပဲလို ့လည္း သူကဆုိပါတယ္...
 
Last year WAG Coleen Rooney posted a picture on Twitter of one of the cheeky apes pulling at a windscreen wiper on footballer husband Wayne¿s £80,000 Audi.
 ဒီေမ်ာက္ကေတာ ့နာမည္ေက်ာ္ေဘာလံုးသမား ၀ိန္းရူနီ ရဲ  ့ကား၀ိုက္ပါ ကုိခ်ဴိးယူဖ်က္စီး
ေနတဲ ့ေမ်ာက္ပါ....

Last year WAG Coleen Rooney posted a picture on Twitter of one of the cheeky apes pulling at a windscreen wiper on footballer husband Wayne¿s £80,000 Audi.
 သူလည္းကမာၻေက်ာ္ေဘာလံုးသမားရဲ  ့ကားကုိလုယက္ဖ်က္စီးခဲ ့လို ့နာမည္ေက်ာ္
ခဲ ့ပါတယ္...
WAG monkey attack: Last year Coleen Rooney posted a picture on Twitter of one of the cheeky apes pulling at a windscreen wiper on footballer husband Wayne’s £80,000 Audi

ဟြန္ဒုိင္းကုမၸဏီအေနနဲ ့စမ္းသပ္မွဳတစ္ခုလုပ္ဖုိ ့က်န္ေနပါေသးတယ္....
ကုမၸဏီရဲ  ့စီမံခန္ ့ခဲြအုပ္ခ်ဴပ္မွဳ၊ နည္းပညာသစ္မ်ားတီထြင္စမ္းသပ္မွဳ၊ ဖန္တီးထုတ္လုပ္မွဳမ်ား
ဆုိင္ရာ စသည္စသည္တုိ ့အတြက္ ဘယ္ေလာက္အေၿခခံက်က်ဖဲြ ့စည္းထားတယ္ဆုိတာသိရွိ
နုိင္ဖုိ ့အဆုိပါအစိမ္းေရာင္ေမ်ာက္မ်ားကုိ ကုမၸဏီတစ္ခုလံုးအားအုပ္ခ်ဴပ္ခြင္ ့ေပးလိုက္ဖုိ ့ပါပဲ...
 
 

They press all the buttons, try to open the windows, then drop their lunch down every crevice in the upholstery.
And that’s just the kids when you take them for a drive in the car.
So what better way to test the durability of a brand new family saloon than to leave it at the mercy of a troop of cheeky little monkeys?

That is precisely what Korean car maker Hyundai did when it wanted to discover how its new i30 hatchback would withstand the ordeal of so many inquisitive minds, prying fingers and sticky paw marks. Not to mention the unmentionable from a species never noted for potty-training.

At one stage there were 40 baboons road-testing the car, jumping up and down on the seats and clambering through the ‘panoramic ambience’ (Hyundai’s phrase) of the sliding glass roof.
About the only difference between the primates and their counterpart human rascals was that the one in the back never asked: ‘Are we nearly there yet?’
Baboons at Knowsley Safari Park in Merseyside are no strangers to ripping apart family cars but are actually highly intelligent.

The automotive monkey-business was inspired by another great mind – Wayne Rooney – whose £80,000 Audi was damaged by the mob when the footballer visited the park last year.


The Hyundai was handed over to the troop for ten hours and left unattended. Designers wanted to see how the finish would stand up to the kind of punishment the average child might inflict during the car’s lifetime.
Dozens of the animals colonised it from the moment it was driven into their enclosure.


Result: a few scrapes, lots of smears and finger marks, a dislodged rubber door seal that was rejected as a snack, plus some tooth marks in the steering wheel. The good news: no one stole the alloys.


‘Safari park monkeys are particularly good at discovering weak points on cars and then pulling, prodding and tearing at the parts until they break,’ said Hyundai project manager Felicity Wood.
The park’s general manager David Ross said the baboons, which can weigh up to 66lb, ‘thoroughly enjoyed’ the experiment.
He added: ‘For a baboon to have a car to play with for the whole day is manna from heaven.’