Pills filled with powdered human baby flesh found by customs officials

Wednesday, May 9, 2012

ကေလးငယ္မ်ား၏အသားအားအမွဳန္ ့ႀကိတ္ကာၿပဳလုပ္ထားသည္ ့ေဆးေတာင့္

မ်ား ဖမ္းဆီးရမိ....

ကေလးငယ္မ်ား၏အေလာင္းမ်ားမွအသားမ်ားကုုိအမွဳန္ ့ႀကိတ္ကာ ေဆးေတာင္ ့မ်ားအၿဖစ္ၿပဳလုပ္ထားသည့္
ရာဂါေ၀ဒနာမ်ားေပ်ာက္ကင္းသည္ဟု ယံုႀကည္ယူဆႀကသူမ်ား သံုးစြဲႏွဳိင္ရန္ တရားမ၀င္ခုိးသြင္းလာသည္ ့
ေမွာင္ခုိေဆးေတာင္ ့မ်ားေထာင္ေသာင္းခ်ီ၍ ေတာင္ကုိရီးယားနုိင္ငံတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ ့ပါတယ္...
အဆုိပါကေလးငယ္မ်ား၏ခႏၶာကုိယ္အေလာင္းမ်ားအားႏုတ္ႏုတ္စင္းၿပီး မီးဖုိတြင္ႀကပ္တင္ၿပီးေနာက္အမွဳန္ ့
ႀကိတ္ကာၿပဳလုပ္ထားသည္ ့ေဆး၀ါးေတာင္ ့မ်ားအား တရုတ္နုိင္ငံ အေရွ ့ေၿမာက္ပိုင္းတြင္ထုတ္လုပ္ခဲ ့တာ
ၿဖစ္ေႀကာင္း ကုိရီးယားအေကာက္ခြန္ဌာနမွေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
တရုတ္နုိင္ငံႏွင္ ့သံတမန္ေရးရာ အခ်င္းမ်ားမည္ကုိ စုိးရိမ္သၿဖင္ ့ ကေလးငယ္မ်ား၏အေလာင္းမ်ားအား
မည္သုိ ့မည္ပံုရရွိခဲ ့သည္၊ အဆုိပါေဆး၀ါးမ်ားအား မည္သူကထုတ္လုပ္ခဲ ့သည္ကုိ ေၿပာႀကားရန္အေကာက္
ခြန္ဌာနဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၿငင္းဆန္ခဲ ့ႀကပါတယ္...
သေႏၶသားေလာင္းအေသမ်ားႏွင့္ေမြးကင္းစကေလးငယ္အေလာင္းမ်ားမွ အသားမ်ားၿဖင္ ့ေဆး၀ါးမ်ားထုတ္
လုပ္ၿခင္းအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္တရုတ္နုိင္ငံတာ၀န္ရွိသူမ်ားက အမိန္ ့ညႊန္ႀကားခ်က္မ်ားယမန္ႏွစ္ကထုတ္
ၿပန္ခဲ ့ပါတယ္...


မေတြးရဲစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ပါပဲ....
လြန္ခဲ ့သည္ ့ႀသဂုတ္လကတည္းကစၿပီး အေကာက္ခြန္ဌာနအေနၿဖင္ ့ခြန္အားၿဖည္ ့ေဆး၀ါးမ်ားဟု အမည္
တပ္လိမ္လည္လွည္ ့ၿဖားကာ တင္သြင္းလာသည္ ့ေဆးေတာင္ ့ေပါင္း ၁၇၄၅၀ အား တင္သြင္းရန္ႀကဳိးပမ္းမွဳ
၃၅ ႀကိမ္အား စစ္ေဆးေတြ ့ရွိခဲ ့ရၿပီး အဆုိပါေဆးမ်ားအား တစ္ခ်ဴိ ့ေသာသူမ်ားက ေရာဂါေပါင္းစံုေပ်ာက္
ကင္းေစနုိင္သည္ ့အစြမ္းထက္ေဆး၀ါးဟု ယံုႀကည္လွ်က္ရွိႀကသည္ဟု အေကာက္ခြန္ဌာနမွ ေႀကၿငာခ်က္
တြင္ေဖၚၿပပါရွိပါတယ္...
သုိ ့ေသာ္လည္းအဆုိပါ လူ ့အသားစမ်ားၿဖင္ ့ၿပဳလုပ္ထားသည္ ့ေဆး၀ါးမ်ားတြင္ ဘက္တီးရီးယားပုိးမ်ားႏွင္ ့
လူကုိအႏ ၱရယ္ၿဖစ္ေစနုိင္သည္ ့ဓါတ္ပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ပါတယ္...
ေဆးလံုးမ်ားအား အားတုိးေဆးမ်ားဟုသာ ၎တုိ ့အေနၿဖင္ ့သိရွိနားလည္ထားၿပီး မည္သည္ ့ပစၥည္းမ်ားပါ
၀င္ထုတ္လုပ္ထားသည္၊ မည္သုိ ့မည္ပံု ၿပဳလုပ္ထားသည္ကုိလည္းမသိရွိပါေႀကာင္းၿဖင္ ့ေဆးပစၥည္းမ်ား ခုိး
သြင္းသူမ်ားက အေကာက္ခြန္အရာရွိမ်ားအားေၿပာႀကားခဲ ့ႀကပါတယ္...
တရုတ္နုိင္ငံအေရွ  ့ေၿမာက္ပုိင္းတြင္ေမြးဖြားႀကီးၿပင္းလာၿပီး ယခုအခါေတာင္ကုိးရီးယားတြင္ေနထုိင္လွ်က္ရွိ
ႀကသည္ ့ကိုရီးယားမ်ဴိးႏြယ္စုမ်ားကေတာ ့အဆုိပါေဆးနည္းမ်ားအား ၎တုိ ့အတြက္သံုးစဲြခဲ ့ႀကၿပီးတစ္ခ်ဴိ ့
ေသာ ကုိရီးယား၊တရုတ္ႏြယ္ဖြားမ်ားအားလည္း လက္ဆင္ ့ကမ္းေ၀ငွခဲ ့ေႀကာင္းၿဖင္ ့အေကာက္ခြန္အရာရွိ
တစ္ဦးက ဆုိပါတယ္...
အဆုိပါေဆးမ်ားအား ကုန္ပစၥည္းသယ္ေဆာင္သည္ ့ေသတၱာ၊ အိတ္မ်ားအတြင္းထည္ ့သြင္းတင္ပုိ ့ႀကၿပီး
နုိင္ငံတကာစာပို ့စနစ္ၿဖင့္လည္း တင္ပုိ ့ေပးႀကပါေသးတယ္...
အဆုိပါေဆး၀ါးမ်ားအား ဖမ္းဆီးသိမ္းဆည္းခဲ ့ေသာ္လည္း ပမာဏနည္းပါးၿပီး ေရာင္းခ်ရန္အတြက္မဟုတ္
ေသာႀကာင္ ့မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် အၿပစ္ေပးအေရးယူခံရၿခင္းမရွိပါဘူးဟု ဌာနဆုိင္ရာစည္းကမ္းအ
ရ အမည္ေဖၚၿပခြင္ ့မရွိသည္ ့ အေကာက္ခြန္တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကဆုိပါတယ္.... 


South Korea has seized thousands of smuggled drug capsules filled with powdered flesh from dead babies, which some people believe can cure disease. The capsules were made in northeastern China from babies whose bodies were chopped into small pieces and dried on stoves before being turned into powder, the Korea Customs Service said.  
Customs officials refused to say where the dead babies came from or who made the capsules, citing possible diplomatic friction with Beijing. Chinese officials ordered an investigation into the production of drugs made from dead foetuses or newborns last year.


The customs office has discovered 35 smuggling attempts since August of about 17,450 capsules disguised as stamina boosters, and some people believe them to be a panacea for disease, the customs service said in a statement. The capsules of human flesh, however, contained bacteria and other harmful ingredients. The smugglers told customs officials they believed the capsules were ordinary stamina boosters and did not know the ingredients or manufacturing process.
Ethnic Koreans from northeastern China who now live in South Korea were intending to use the capsules themselves or share them with other Korean-Chinese, a customs official said. They were carried in luggage or sent by international mail. The capsules were all confiscated but no one has been punished because the amount was deemed small and they weren't intended for sale, said the customs official, who requested anonymity, citing department rules.

1 comments:

ရြာသူေလးခ်မ္းခ်မ္း ရင္တြင္းျဖစ္ said...

တယုတ္ အဲ မွားလို ့တရုတ္ေတြမ်ား ေတာ္ေတာ္အၾကံပက္စက္တာပဲ...
အတုလုပ္ျပီးသူမ်ားကိုေရာင္းစားရလာတဲ့ ဟာေတြနဲ ့မိုးေမွ်ာ္တိုက္ေတြေဆာက္..
ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္..
ေျမငလွ်င္ မလွဳပ္ပါေစနဲ ့လို ့