Revision Chinese-style: Pupils hooked up to drips to give their brainpower a boost

Thursday, May 10, 2012

အေႀကာေဆးသြင္းယင္းစာသင္သည္ ့တရုတ္

နုိင္ငံမွ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား...ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ၿဖစ္သည္ ့မိမိတုိ ့ေမွ်ာ္လင္ ့စိတ္ကူးထားသည္ ့တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ားသုိ ့၀င္
ခြင္ ့ရေစမည္ ့တကၠသုိလ္၀င္စားေမးပြဲႀကီးအားေအာင္ၿမင္စြာေၿဖဆုိနုိင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားတစ္စု ၿပန္
လွန္ေလ ့က်င္ ့ခန္းမ်ား အၿပင္းအထန္ေလ ့လာၿပဳလုပ္ေနႀကပါတယ္...
ဒီလိုၿမင္ကြင္းမ်ဴိးကေတာ ့ကမာၻတစ္လႊားရွိအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွာ ၿမင္ေတြ ့ေနက်ပဲၿဖစ္ပါတယ္...ဒါ
ေပမယ္ ့တစ္ၿခားေဒသကေက်ာင္းမ်ားႏွင္ ့မတူသည္ ့အခ်က္ကေတာ ့ယခုစာသင္ခန္းမွေက်ာင္းသားမ်ား
ရဲ ့စားပဲြမ်ားေပၚမွာ ( ၎တုိ ့ကုိယ္ႏွင္ ့ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္ ့) အေႀကာေဆးသြင္းသည္ ့ပုိက္မ်ားသြယ္တန္း
က်ေရာက္ေနၿခင္းပဲၿဖစ္ပါတယ္...
ယခုတင္ၿပထားသည္ ့ပံုမ်ားကုိ တရုတ္နုိင္ငံ၊ ဟူေပၿပည္နယ္မွ ေရွာင္ဂန္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားစာ
သင္ႀကားေလ ့လာရာတြင္ အင္အားမ်ားၿပည္ ့ေစရန္အတြက္ဆုိကာ အေႀကာေဆးမ်ားသြင္းလွ်က္ စာသင္
ေနႀကသည္ကုိရုိက္ကူးထားၿခင္းပဲၿဖစ္ပါတယ္... 


Hooked up: Students in Xiaogan can be seen attached to IV drips after education bosses tried the unusual method to keep their energy levels up
ေရွာင္ဂန္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အားနည္းၿခင္း၊ မူးေမ ့ၿခင္းမွ ကာကြယ္ရန္
အေႀကာေဆးသြင္းၿပီး စာသင္ေနႀကပံု...
Hooked up: Students in Xiaogan can be seen attached to IV drips after education bosses tried the unusual method to keep their energy levels up


Under pressure: The Chinese are prospective high school graduates looking to complete college entry exams
မိမိစိတ္ႀကဳိက္တကၠသိုလ္ေကာလိပ္တက္ေရာက္နုိင္ဖုိ ့က အမွတ္ေကာင္းရဖုိ ့အေရးႀကီးတာမုိ ့
အၿပင္းအထန္၊ အၿပဳိင္အဆုိင္ေလ ့လာက်က္မွတ္ဖုိ ့ဖိအားေတြအေပးခံရပါတယ္...
Under pressure: The Chinese are prospective high school graduates looking to complete college entry exams

Convenient: Students were given the drips to apparently save them from having to go back and forth between the classroom and the school's infirmary
ေက်ာင္းကေနအခန္းၿပန္၊ အိမ္ၿပန္ၿပီးေဆးသြင္းေနယင္အခ်ိန္ကုန္မွာမုိ ့ေက်ာင္းမွာပဲ၊
စာသင္ခန္းထဲမွာပဲ တစ္ခါတည္းအေႀကာေဆးသြင္းႀကပါတယ္....
Convenient: Students were given the drips to apparently save them from having to go back and forth between the classroom and the school's infirmary


လာမည္ ့ဇြန္လတြင္က်င္းပမည္ ့တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၀င္ခြင္ ့အစုိးရစစ္စာေမးပြဲအတြက္ က်န္းက်န္းမာမာ
အားအင္အၿပည္ ့ၿဖင္ ့၀င္ေရာက္ေၿဖဆုိနုိင္ရန္အတြက္ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ား
အား အေႀကာေဆးမ်ားသြင္းေစတယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္...
ထုိသုိ ့အသံုးၿပဳသည္ ့အေႀကာေဆးမ်ားတြင္ အေမာအပန္းခံနုိင္၊ သက္လံုေကာင္းကာ၊ က်န္းက်န္းမာမာၿဖင့္
စိတ္တည္ၿငိမ္ေစမည္ ့အမုိင္ႏုိအက္ဆစ္ေဆးမ်ားပါ၀င္ပါတယ္....
ၿပင္ပတြင္အေမွာင္ထုဖံုးလႊမ္းကာ စာသင္ခန္းအတြင္းသာမီးလင္းေနသည္ ့အဆုိပါပံုမ်ားအား အြန္လုိင္းေပၚ
တြင္တင္ခဲ ့သၿဖင္ ့ႀကည္ ့ရွဳသူေပါင္း ေထာင္ေသာင္းခ်ီကာရွိခဲ ့ၿပီၿဖစ္ပါတယ္...
တရုတ္နုိင္ငံတြင္ စာေမးပဲြေၿဖဆုိမည္ ့ေက်ာင္းသားမ်ား ေနမေကာင္းၿဖစ္ပါက အစုိးရပုိင္ေက်ာင္းေဆးခန္း
မ်ားသုိ ့သြားကာ အမုိင္ႏုိအက္ဆစ္ပါသည္ ့အေႀကာေဆးမ်ား ထုိးခြင္ ့ရွိပါတယ္...
ယခုကိစၥမွာေတာ ့စာသင္သားမ်ား ေက်ာင္းႏွင္ ့ေဆးခန္းအႀကားအခ်ိန္ပုတ္မည္ကုိ ကာကြယ္သည္ ့အေန
ၿဖင္ ့စာသင္ခန္းမ်ားအတြင္းမွာပင္ အေႀကာေဆးမ်ားထုိးသြင္းခြင္ ့ၿပဳခဲ ့ပံုရပါတယ္... 

" ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ကေတာ ့ေက်ာင္းသားမ်ားဆႏၵရွိခဲ ့မယ္ဆုိယင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ ့အဆင္သင္ ့ပါပဲ..." လုိ ့
ေက်ာင္းေၿပာေရးဆုိခြင္ ့ရွိသူ ေကာင္ပင္ခ်ီယန္း ကေဒသခံသတင္းမီဒီယာမ်ားကိုေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
ေက်ာင္းသားမ်ား ခြန္အားၿပည္ ့၀ေစေရးအတြက္ အမုိင္နုိအက္စစ္ပါသည္ ့အေႀကာေဆးမ်ားထုိးသြင္းေပး
တာၿဖစ္ေႀကာင္း ပညာေရးဌာနညႊန္မွဴး မစၥတာရွား က တရုတ္နုိင္ငံမွ ၂၇နာရီသတင္းဌာနကုိေၿပာႀကားခဲ ့
ပါတယ္...
" ႏုိင္ငံေတာ္မွ တကၠသိုလ္၀င္ခြင္ ့ေၿဖမည္ ့အထက္တန္းေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္လွ်င္ အမုိင္ႏုိအက္စစ္
ပါသည္ ့အေႀကာေဆးအတြက္ ေထာက္ပံ ့ေငြ ၁၀ ယြမ္စီေပးပါတယ္....
ေနမေကာင္းဘူးလို ့ခံစားရတဲ ့ေက်ာင္းသားမွန္သမွ်ေဆးခန္းသြားၿပီး အမုိင္နုိအေႀကာေဆးသြင္းနုိင္ခြင္ ့ရွိ
ပါတယ္..." လုိ ့သူကေၿပာၿပခဲ ့ပါတယ္...
 
School bosses have defended the controversial method by saying students are only fed amino acids for energy through the drips
ပညာေရးဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားကေတာ ့ထုိလုပ္ရပ္ကုိ ကာကြယ္ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
School bosses have defended the controversial method by saying students are only fed amino acids for energy through the drips


A teacher looks over the shoulder of a Chinese student in Hubei province as they study while hooked to the IV drip
ႀကဳိးစားတပည္ ့ေရ... ပညာလည္းသင္ေပး၊ အေႀကာေဆးလည္းသြင္းတဲ ့ေက်ာင္း 
ကမာၻမွာ တုိ ့တုိင္းၿပည္ပဲရွိတယ္...
A teacher looks over the shoulder of a Chinese student in Hubei province as they study while hooked to the IV drip

တရုတ္နုိင္ငံတ၀ွမ္း ဇြန္လတြင္က်င္းပသည္ ့အထက္တန္းစာေမးပဲြဟာ အဆင္ ့ၿမင္ ့တကၠသုိလ္ေကာလိပ္
မ်ားသို ့၀င္ခြင္ ့ရေစမည္ ့အေရးအႀကီးဆံုးစာေမးပဲြလည္းၿဖစ္ပါတယ္...
ထုိစာေမးပဲြရလာဒ္မ်ားက ၎တုိ ့ႏွစ္သက္ရာ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္သုိ ့၀င္ခြင္ ့ရေစမွာမုိ ့ဘ၀အတြက္အ
ေရးအႀကီးဆံုး စာေမးပြဲလည္းၿဖစ္ပါတယ္...
" ဒီပံုေတြႀကည္ ့ၿခင္းအားၿဖင္ ့ေက်ာင္းသားေတြက ေနမေကာင္းေနတဲ ့ပံုမေပၚပါဘူး...အဲဒီလုိလုပ္ရပ္မ်ဴိးကုိ
တရား၀င္၊ ေပၚေပၚထင္ထင္ခြင္ ့ၿပဳေနတဲ ့ေက်ာင္းအာဏာပုိင္၊ မိသားစုအသိုင္းအ၀ုိင္းကသာ စိတ္က်န္းမာ
ေရးခြ်တ္ယြင္းေနပံုေပါက္ေနပါတယ္..." လုိ ့ဘေလာ ့ဂ္ဂါမ်ားကေတာ ့ေ၀ဖန္ေရးသားခဲ ့ႀကပါတယ္... 

A class of children sit revising for  make-or-break exams to get them into the college of their choice.
It’s the sort of scene that could be seen in high schools across the world but for one important difference: The pupils have intravenous drips hanging over their desks.

The image is taken from footage that claims to reveal the controversial use of the drips to boost pupils’ ability to study at a school in Xiaogan, Hubei province, China.

The teenagers were offered intravenous fluids to maintain their health levels as they prepared for June’s National College Entrance Exam, reports in China claimed.

The fluids are reported to contain concentrated amino acids, which help with general health, stamina and keeping  the students calm.
The footage – which was recorded by a student at the school and shows darkness outside during the study session – has been viewed thousands of times online.
In China, the state grants a subsidy for pupils participating in the exam to visit their school’s infirmary if they feel unwell and receive the amino acids via a drip.
In this case, students were apparently allowed to have the drips in the classroom to save them having to go back and forth from the infirmary and lose study time.
School spokesman Gao Pingqiang told local media: ‘We’re happy to carry on if students want to.’
Mr. Xia, director of Office of Academic Affairs, told ChinaNews24 that students are administered with amino acids intravenously to keep their energy levels up.

He said: 'The state grants a 10-yuan subsidy for amino acids to each graduating senior that will participate in the gao kao (National College Entrance Exam). 

'Any student that feels not well can go to the infirmary and take amino acids on the IV drip.'

The National College Entrance Examination in China is a series of exams taken by students in their final high school year, allowing them to enroll at higher education establishments.

The tests take place in June and are often a make-or-break exam as to whether students get into their chosen college, or even get into college at all.
But Chinese bloggers have criticised the use of drips, with one writing: ‘It doesn’t show that the students are sick, it shows that society is sick.’

1 comments:

YL said...

မဂၤလာပါ...

သီခ်င္းေတြလာ နားေထာင္ျကပါဦးခင္ဗ်ာ....

Myanmar Online Music: MyanmarOnlineMusic.Com

အားလံုးကိုဖိတ္ေခၚပါတယ္..

ေက်းဇူးပါ...