German engineer fired for marrying Chinese woman

Sunday, August 21, 2011

တရုတ္မေႀကာင္ ့့ဒုကၡေရာက္ရတယ္...

သူတုိ ့နုိင္ငံကုိ...တစ္ကမာၻလံုးစုိးရိမ္ေႀကာက္ရြံ ့ေနႀကရၿပီ...

ဂ်ာမနီနုိင္ငံ ေၿမာက္ပုိင္းမွ အင္ဂ်င္နီယာအမ်ဴိးသားတစ္ဦးအားတရုတ္အမ်ဴိးသမီးတစ္ေယာက္ႏွင္ ့လက္
ထပ္ခဲ ့မိသၿဖင္ ့တရားမမွ်တစြာ အလုပ္မွထုတ္ပစ္ၿခင္းခံခဲ ့ရတာၿဖစ္တယ္လုိ ့တရားရံုးေတာ္တစ္ခုက ဆံုး
ၿဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ ့ပါတယ္....
ထုိသူလက္ထပ္လိုက္သည္ ့အတြက္ ေတာ္စပ္လာရသည္ ့( မိန္းမဘက္မွ ) မိသားစုအသိုင္းအ၀ုိင္းအသစ္
ေႀကာင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္မွဳမ်ားၿဖစ္ေပၚေစခဲ ့သည္ ့အတြက္ ၎၏အလုပ္ရွင္မွ ေႀကၿငာခဲ ့ပါတယ္...
ထုိကုမၸဏီဟာ ဂ်ာမာန္စစ္တပ္အား ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းေနသည္ ့အတြက္ စစ္လက္နက္ဆုိင္ရာ သူလွ်ဴိ
ၿဖစ္နုိင္ဖြယ္ရွိတယ္လုိ ့စုိးရိမ္မကင္းၿဖစ္ခဲ ့ပါတယ္....
သုိ ့ေသာ္လည္း ထုိသည္၏အလုပ္ရွင္ဟာ မိမိႏွစ္သက္ရာသူကုိ လြတ္လပ္စြာလက္ထပ္ခြင္ ့ကုိခ်ဴိးေဖာက္
ခဲ ့တယ္လုိ ့တရားရံုးက ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
ဂ်ာမနီနုိင္ငံ၊ ရွဲလ္စ္၀စ္-ဟုိလ္စ္တိန္း ၿပည္နယ္မွ ကီရယ္လ္တြင္ၿပဳလုပ္သည္ ့အလုပ္သမားဆုိင္ရာတရားခြင္
တြင္ ေၿပာႀကားခဲ ့ရာတြင္ အသက္ ၄၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ထုိအင္ဂ်င္နီယာ အားကုမၸဏီမွ ယာယီ၀န္ထမ္းအၿဖစ္
၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေမလ ကတည္းကခန္ ့အပ္ခဲ ့တာလို ့ဆုိပါတယ္...
ဇြန္လတြင္ စီရင္ဆံုးၿဖတ္ခဲ ့သည္ ့ထုိအမွဳကုိ ယခုပံုႏွိပ္ေဖာ္ၿပခဲ ့ရာတြင္ အမွဳထမ္းအင္ဂ်င္နီယာ၏အမည္
ႏွင္ ့ကုမၸဏီ၏အမည္တုိ ့ကုိပါ ေဖာ္ၿပၿခင္းမၿပဳခဲ ့ပါဘူး...ခ်စ္မိတာမွား....

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကစၿပီး ထုိအမ်ဴိးသားဟာ ၎၏ခ်စ္သူ တရုတ္မေလးအား ေတြ ့ဆံုရန္တရုတ္နုိင္ငံသုိ ့ပံုမွန္
သြားေရာက္ေနခဲ ့ၿပီး ထုိသုိ ့သြားေရာက္ရန္ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္လည္း လံုၿခဳံေရးဆုိင္ရာ ခြင္ ့ၿပဳခ်က္ရရွိခဲ ့
သည္ခ်ည္းၿဖစ္ပါတယ္လို ့ဆုိပါတယ္....
အဆုိပါကုမၸဏီမွလည္း တားၿမစ္ကန္ ့ကြက္ခဲ ့ၿခင္းမရွိသလို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ၎အား အၿမဲတမ္း၀န္ထမ္းအ
ၿဖစ္ပင္ ခန္ ့ထားရန္ကမ္းလွမ္းခဲ ့ပါတယ္လို ့တရားရံုးတြင္ ႀကားနာခဲ ့ပါတယ္...
၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ တြင္၎တုိ ့ခ်စ္သူစံုတြဲလက္ထပ္ရန္စီစဥ္ခဲ ့ရာတြင္ ကုမၸဏီမွ ၎အား အၿမဲတမ္း
၀န္ထမ္းအၿဖစ္ ၂၀၁၀ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွစၿပီး သတ္မွတ္ေပးမည္ဟု သေဘာတူခဲ ့ပါတယ္...
သုိ ့ေသာ္လည္း ထုိသို ့ခန္ ့အပ္ၿပီး ရက္သတၱပါတ္အနည္းငယ္အႀကာ ၂၀၁၀ခု၊ မတ္လ ၅ ရက္ေန ့တြင္ ထုိ
အင္ဂ်င္နီယာအား လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္းမကင္းၿဖစ္မွဳၿဖင္ ့တာ၀န္မွ ရပ္ဆုိင္းခဲ ့ပါတယ္...
လြန္ခဲ ့သည္ ့ႏွစ္ ဇြန္လတြင္ေတာ ့၎အား အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ပစ္ခဲ ့ပါတယ္...ထုိအခါတြင္ေတာ ့လုပ္ငန္း
ဆုိင္ရာ အေၿခအေနမ်ားေႀကာင္ ့( တာ၀န္မွထုတ္ပယ္ပစ္လိုက္ရပါတယ္ ) လို ့ေႀကၿငာခဲ ့ပါတယ္...

ထုိအမ်ဴိးသားအလုပ္မွထုတ္ပစ္ခဲ ့ၿခင္းဟာ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္၊ နုိင္ထက္စီးနင္း ( မတရား ) ၿပဳခဲ ့ၿခင္းသာ
ၿဖစ္တယ္လုိ ့အဆုိပါအလုပ္သမားဆုိင္ရာတရားစီရင္ႀကားနာမွဳကဆုိခဲ ့ပါတယ္...
အိမ္ေထာင္ၿပဳလုိက္ၿခင္းေႀကာင္ ့၎၏အေၿခအေနဟာေၿပာင္းလဲသြားၿခင္းမရွိေႀကာင္းေတြ ့ရွိခဲ ့၇ၿပီး လံုၿခံဳ
ေရးအရစုိးရိမ္ရသည္ ့အေၿခအေနဟုဆုိၿခင္းဟာလည္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ က်ဴိးေႀကာင္းဆက္စပ္၊ ခုိင္
လံုမွဳ မရွိေႀကာင္းလည္း ေတြ ့ရွိခဲ ့ရပါတယ္...
၎အၿပင္ ထုိအင္ဂ်င္နီယာအားအလုပ္ၿဖဳတ္ခဲ ့ၿခင္းဟာလူသားတုိ ့၏က်င္ ့၀တ္သိကၡာဆုိင္ရာအေတြးအၿမင္
အခြင္ ့အေရးကုိလည္း ခ်ဴိးေဖာက္ခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္ လို ့တရားသူႀကီးမ်ားကဆုိပါတယ္...
ႏွစ္ဘက္ေစ ့စပ္သေဘာတူညီခ်က္အရ ထုိအမ်ဴိးသားဟာ လုပ္ခလစာ ၇ လစာႏွင္ ့ညီမွ်သည္ ့ေလွ်ာ္ေႀကး
ေငြရရွိခဲ ့ပါတယ္...

An engineer in northern Germany who was sacked because he married a Chinese woman was unjustifiably dismissed, a court has ruled. The man was declared a security risk by his employer after his marriage because of his new family ties. The company acted as a supplier for the German armed forces and feared possible industrial espionage.
But the court said the engineer's employer had violated his right to marry whomever he chose. The employment tribunal in Kiel in the German state of Schleswig-Holstein was told that the 47-year-old engineer had been employed at the firm on a temporary basis since May 2006. Neither the engineer nor the firm was named in now-published reports of the case, whose verdict was pronounced in June.

From 2007 on, the man travelled regularly to China to see his girlfriend and reportedly received security clearance for his trips. Not only did the firm raise no objections, the court heard, but in 2009 it even offered him a permanent job. As the couple had planned to marry in China in December 2009, the firm agreed that his permanent contract would begin in February 2010. But just weeks later, on 5 March 2010, the engineer was suspended for what were described as security concerns. In June last year, he was fired. The firm cited "operational reasons".

The employment tribunal said the man's dismissal was arbitrary: it found that his situation had not been changed by his marriage, and his employer's sudden mention of a security risk was not supported by the facts. Altogether, said the judges, the sacking of the German engineer had violated all right-thinking people's norms of decency. Under the settlement, the man was awarded compensation equivalent to seven months' salary.

2 comments:

မိုးယံ said...

အဲလိုမ်ိဳးေတြလည္း ရွိေသးတာပဲေနာ္။

8Yar said...

"အလုပ္နဲ႕ မိန္းမ ဘယ္ဟာယူမလဲ?" "မိန္းမပဲယူပါရေစ ခင္ဗ်ာ။" ဆိုတာမ်ိဳးျဖစ္မယ္ထင္တယ္ အစ္ကို :P