Scientists develop straw that detects date rape drugs

Friday, August 19, 2011

ေဆးခပ္ကာအပုိင္ႀကံမည္ကုိ သိရွွိနုိ္င္မည္ ့ေဖ်ာ္ရည္စုပ္တံကို

တီထြင္နုိင္ၿပီ....


သင္ေသာက္သံုးမည္ ့အခ်ဴိရည္၊ ေဖ်ာ္ရည္မ်ားထဲတြင္ အိပ္ေဆးခပ္ကာသင္ ့အားသားမယားၿပဳက်င္ ့ရန္ႀကံ
စဥ္မွဳအား ထုိေဖ်ာ္ရည္ခြက္တြင္း၌ အသံုးၿပဳသည္ ့အထူးစမ္းသပ္တီထြင္ထားသည္ ့စုပ္ပုိက္ေခ်ာင္းကေလး
အား အနည္းငယ္ေမြေႏွာက္လွဳပ္ရမ္းႀကည္ ့ရုံမွ်ၿဖင့္သိရွိနုိင္ေတာ ့မွာၿဖစ္ပါတယ္...
(ခ်စ္သူရည္းစားအပါအ၀င္) အမ်ဴိးသမီးမ်ားအား သတိလက္လြတ္ၿဖစ္သြားေအာင္ ေသာက္သံုးမည္ ့ေဖ်ာ္
ရည္မ်ားထဲတြင္ေဆးခပ္ၿပီး မတရားၿပဳက်င္ ့ရာတြင္အမ်ားဆံုးအသံုးၿပဳေနႀကသည္ ့ေဆး၀ါးႏွစ္မ်ဴိး ကုိစမ္း
သပ္သိရွိနုိင္မည္ ့ေဖ်ာ္ရည္စုပ္ပုိက္ေခ်ာင္းပံုသ႑ာန္ စမ္းသပ္ကိရိယာကုိ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက စီမံထုတ္
လုပ္နုိင္ခဲ ့ၿပီၿဖစ္ပါတယ္...
၎တုိ ့၏အဆုိပါေမြေႏွာက္စမ္းသပ္သည္ ့ပုိက္ေခ်ာင္း(ေမႊတံ)ကိရိယာကေလးဟာ မသူေတာ္၊လူယုတ္မာ
ရာဂဘီလူးမ်ားအသံုးၿပဳေလ ့ရွိသည္ ့ခတမင္း ႏွင္ ့( ဂ်ီအိပ္ခ်္ဘီ ဟုအတုိေကာက္ေခၚေသာ )ဂမ္မာဟုိက္ဒ
ရုိဆုိင္ဘူတုိင္ရင္အက္ဆစ္ ေဆးမ်ားအား ၁၀၀ ရာႏွဳံးၿပည္ ့စမ္းသပ္သိရွိနုိင္မွာၿဖစ္တယ္လုိ ့( တီထြင္ဖန္တီး
နုိင္ခဲ ့သည္ ့) အစၥေရး သုေတသနပညာရွင္မ်ားက အခုိင္အမာေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္....One in six women will be sexually assaulted during her lifetime
 ကလပ္သြားမယ္...ေပ်ာ္ပါးမယ္ဆုိၿပီး မထူးဇတ္ခင္းလိုက္ရသူေတြက ေၿခာက္ေယာက္မွာ
တစ္ေယာက္ႏွဳံး ရွိပါတယ္တဲ ့...

One in six women will be sexually assaulted during her lifetime

အကယ္၍ေသာက္သံုးမည္ ့ေဖ်ာ္ရည္၊ ယမကာမ်ားထဲ၌ ထုိခပ္ေဆးမ်ားပါ၀င္ခဲ ့ပါက အနီေရာင္တန္းက
ေလးေပၚလာမွာၿဖစ္သည္ ့အတြက္ အေမွာင္ခန္း ဒစၥကုိကပဲြ၊ ပါတီ၊ ဘားမ်ား၌ေရာက္ေနသူမ်ားပင္ အလြယ္
တစ္ကူသိၿမင္ကာ သတိထားမိေစနုိင္မွာၿဖစ္ပါတယ္...
အစၥေရးနုိင္ငံ၊ တဲလ္အဗစ္ တကၠသုိလ္မွ ဓါတုေဗဒပါေမာၡလည္းၿဖစ္သည္ ့ထုိပစၥည္းေလးကုိ ပူးေပါင္းတီထြင္
ဖန္တီးသူလည္းၿဖစ္သည္ ့ဖာနန္ဒုိ ပက္တုိလ္စကီး က " ဒီၿဖစ္စဥ္ဟာ ေဆးခပ္ထားသည္ ့ေဖ်ာ္ရည္အနည္း
ငယ္မွ်ေလာက္ႏွင္ ့စမ္းသပ္ဓါတ္ေပါင္းအရည္အနည္းငယ္တုိ ့ေပါင္းစပ္ဓါတ္ၿပဳႀကတဲ ့ရုိးရွင္းတဲ ့ၿဖစ္ရပ္က
ေလးပဲၿဖစ္ပါတယ္... (အကယ္၍ေဖ်ာ္ရည္သာေဆးခပ္ထားခဲ ့လွ်င္ ) ထုိဓါတ္ေပါင္းရည္ႏွင္ ့ဓါတ္ၿပဳၿပီး အ
ေရာင္ေၿပာင္းလဲေစတာပဲၿဖစ္ပါတယ္..." လုိ ့ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္....
အာရံုခံကိရိယာအေနႏွင္ ့အခ်ိန္တုိအတြင္း၊ တိက်စြာစမ္းသပ္အေၿဖရွာနုိင္တာရယ္၊ သံုးစဲြသူမ်ားတတ္နုိင္
မည္ ့သင္ ့တင္ ့ေလ်ာက္ပါတ္သည္ ့နွဳံးထားၿဖင္ ့ထုတ္လုပ္ၿဖန္ ့ခ်ီနုိင္ၿခင္းမ်ာကသာ ၎တုိ ့အတြက္ ႀကီးမား
သည္ ့စိန္ေခၚခ်က္ ( အခက္အခဲမ်ား ) ၿဖစ္ပါတယ္လုိ ့တီထြင္ထုတ္လုပ္သူမ်ားကဆုိႀကပါတယ္...
သုိ ့ေသာ္လည္း သမီးသံုးေယာက္တုိ ့၏ဖခင္ၿဖစ္သူ ကမ္တုိလ္စကီးက ယခုကဲ ့သုိ ့တီထြင္နုိင္မွဳဟာ (အမ်ဴိး
သမီးမ်ားအား) လိင္မွဳဆုိင္ရာအႀကမ္းဖက္က်ဴးလြန္မွဳမ်ားေလ်ာ ့နည္းပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အဓိကက်မည္ ့
အခ်က္အလက္ၿဖစ္လိမ္ ့မယ္လို ့ယံုႀကည္ေနပါတယ္...

Get safe: The new test can detect GHB and ruffies (Rohypnol)
 သူတုိက္တဲ ့ေဖ်ာ္ရည္၊ ယမကာ မေသာက္ခင္ ဒီလိုေလးေမႊႀကည္ ့ရံုနဲ ့
ဟုိလိုေလး အေမႊခံရမယ္ ့ေဘးမွ လြတ္ကင္းနုိင္ပါလိမ္ ့မယ္...

Get safe: The new test can detect GHB and ruffies (Rohypnol)
 

" (အႏ ၱရယ္ဆုိတာ) မၿဖစ္ခင္က ႀကဳိတင္ကာကြယ္ၿခင္းသည္သာလွ်င္အေကာင္းဆံုးပဲမဟုတ္ပါလားဗ်ာ...
ဒီပစၥည္းေလးေတြကုိ အရက္ဘားမ်ား၊ ေဆးဆုိင္၊ ေဆးပစၥည္းကိရိယာဆုိင္မ်ားမွာ ေရာင္းႀကလိမ္ ့မယ္လုိ ့
ကြ်န္ေတာ္ေမွ်ာ္လင္ ့ပါတယ္..." လို ့လည္းသူကဆုိပါတယ္...
ထုိပစၥည္းေလးဟာ ေသာက္သံုးမည္ ့ယမကာ၊ ေဖ်ာ္ရည္တန္ဖုိးထက္ပုိၿပီးေစ်းသက္သာလိမ္ ့မည္ဟုေမွ်ာ္
လင္ ့ရၿပီး တစ္ခါ၀ယ္ၿပီးလွ်င္ ေဆးခပ္ထားသည္ကုိ အခ်က္မၿပမခ်င္း (စမ္းသပ္သိရွိမိသည္အထိ) အႀကိမ္
ႀကိမ္အသံုးၿပဳႏုိင္မွာၿဖစ္ပါတယ္....
တီထြင္ဖန္တီးသူမ်ားကေတာ ့ယခုအခါ ၎တုိ ့၏ပစၥည္းမ်ား ေစ်းကြက္အတြင္းသုိ ့ၿဖန္ ့ခ်ီနုိင္သည္အထိ
ထုတ္လုပ္ေပးမည္ ့ရင္းႏွီးၿမဳွပ္ႏွံမည္ ့သူကုိ ရွာေဖြလွ်က္ရွိပါတယ္....
၎တုိ ့အေနၿဖင္ ့ရုိဟစ္ပ္ေနာ ဟုေခၚသည္ ့ေဆး၀ါးကုိလည္း စမ္းသပ္သိရွိနုိင္ရန္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေအာင္
ၿမင္ေအာင္ႀကဳိးစားနုိင္လိမ္ ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္ ့ထားႀကပါတယ္....
အမ်ဴိးသမီးေၿခာက္ေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္ႏွဳံး ၎တုိ ့၏ဘ၀တစ္သက္တာတြင္ လိင္မွဳဆုိင္ရာအႀကမ္း
ဖက္မွဳခံစားႀကရသည္ဟု အဓမၼၿပဳက်င္ ့ခံရမွဳ၊ နုိင္ထက္စီးနင္းၿပဳက်င္ ့မွဳ၊ ေဆြမ်ဴိးနီးစပ္ေတာ္စပ္သူမ်ား၏
မဖြယ္မရာၿပဳခံရမွဳဆုိင္ရာ ကြန္ယက္အဖြဲ ့က ခန္ ့မွန္းထားပါတယ္...
ထုိကဲ ့သုိ ့ၿပဳက်င္ ့ခံရသူမ်ား၏ ၇၃ ရာခုိင္ႏွဳံးကေတာ ့၎တုိ ့အား ၿပဳက်င္ ့သူမ်ားမည္သူမည္၀ါၿဖစ္သည္ဆုိ
တာကုိ သိရွိထားႀကပါတယ္....


ကလပ္သြားၿပီးေပ်ာ္မယ္ပါးမယ္၊ ႀကင္ယာရွာမယ္၊ စပြန္ဆာရွာမယ္ဆုိၿပီး မထူးဇတ္ခင္းလိုက္ရတဲ ့သူမ်ား၊
မအူမလည္နဲ ့တစ္ဖက္သားကအႀကံအစီနဲ ့ေခၚတဲ ့ေမြးေန ့ပါတီ၊ ဘာညာဆုိၿပီးသြားမိၿပီး က်ံဴးသြင္းခံရမည္ ့
အမ်ဴိးသမီးမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းပါပဲ....


A simple stir of your drink could soon reveal whether it's been spiked with date rape drugs.

Scientists have developed a straw-shaped sensor that detects two of the most commonly used date rape drugs.

The Israeli researchers claim that the stirrer is 100 per cent accurate in detecting the drugs ketamine and gamma-hydroxybutyric acid (GHB).

If the drugs are present a tiny red light appears, warning those even in dark bars to ditch their drink.
Fernando Patolsky, chemistry professor at Tel Aviv University and co-creator of the device said: 'It samples a very small volume of the drink and mixes it with a testing solution.'
'That causes a chemical reaction that makes the solution cloudy or coloured, depending on the drug.'
Making the sensor fast, accurate and affordable was the greatest challenge, developers said.

But Patolsky, who has three young daughters, believes it could be a crucial tool in reducing sex attacks.


He added: 'Preventing it is the best thing to do. I hope it will be sold in bars, in pharmacies.'

The device is likely to cost less than a drink and can be used multiple times until it reacts with a drug.
The developers are currently looking for investors to help bring their product to the market.

The team also hopes to add Rohypnol, 'ruffies' to the list of drugs it can detect, within a year.

One in six women will be sexually assaulted in her lifetime, the Rape, Abuse and Incest National Network (RAINN) estimates. Some 73 percent of victims know their assailants.

2 comments:

မိုးယံ said...

ဒင္းတို႕ေတြ က သံုးလိမ့္မယ္လို႕ေရာ ထင္လို႕လား ကိုပီတာရယ္.. အေနာ္ေတာ့ မထင္.

8Yar said...

သတင္းေကာင္းေလးပါ။ ေအာင္ျမင္ပါေစလို႕ ဆုေတာင္းပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။