Priests call for Bible thief to be struck down with the runs

Wednesday, August 24, 2011

သမၼာက်မ္းစာ ခုိးတဲ ့သူ ကာလနာတုိက္၊ ၀မ္းကုိက္၊၀မ္းေလွ်ာပါေစ...


အဖုိးတန္ သမၼာက်မ္းစာအုပ္မ်ား အခုိးခံခဲ ့ရသည္ ့အီတလီနုိင္ငံရွိ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ ဘုန္း
ေတာ္ႀကီးမ်ားဟာ ထုိက်မ္းစာအုပ္မ်ားခုိးယူသြားခဲ ့သည္ ့အမည္မသိသူခုိးၿဖစ္သူအား ကာလနာတုိက္၊ ၀မ္း
ကုိက္၊၀မ္းေလွ်ာပါေစဟု ဆုေတာင္း၊က်ိန္ဆုိခဲ ့ႀကပါတယ္...

ဘုရားသခင္ရဲ ့အလုိေတာ္နွင္ ့ဆန္ ့က်င္စြာအၿပစ္သားအား အၿပစ္က်ေရာက္ေစၿခင္းအလုိ ့ငွာ အီတလီနုိင္
ငံ၊ ဖေလာ္ရင္ ့စ္ၿမဳိ ့မွ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ထုိကုိယ္ေပ်ာက္သူခုိးအေနၿဖင္ ့၎၏မုိက္မဲမွားယြင္း
သည္ ့လုပ္ရပ္ေႀကာင္ ့ေခ်းစိမ္းပန္းကာ ၀မ္းေလွ်ာပါေစမည္ ့အေႀကာင္း ၀တ္ၿပဳဆုေတာင္းခဲ ့ႀကပါတယ္...

" အဖထာ၀ရဘုရားသခင္အေနႏွင္ ့ထုိသူခုိးအား ေနာက္ထပ္ၿပစ္မွဳမ်ားဆက္လက္မက်ဴးလြန္နုိင္ေစဖုိ ့အ
တြက္ မေကာင္းမွဳအကုသုိလ္အားနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ၀မ္းေလွ်ာေစလိမ္ ့မည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့ဆု
ေတာင္းခဲ ့ပါတယ္..." ဟု ရီေနဆင္းၿမဳိ ့အားအေပၚစီးမွ ၿမင္ေနရသည္ ့ေတာင္ကုန္းေလးေပၚတြင္တည္ရွိေန
သည္ ့ဆန္ဆာလ္ဗာတုိရီ အယ္လ္မြန္တီ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းတြင္ ခ်ိတ္ဆဲြထားသည္ ့ေႀကၿငာခ်က္တြင္ေဖာ္
ၿပထားပါတယ္..."whatever one sows, that will he also reap" 
ကုိယ္ၿပဳသမွ်ကံ၊ ကုိယ္သာခံရမည္
ဆုိတာလည္းရွိသားပဲဗ်ာ...

သာယာလွပသည္ ့ဖေလာ္ရင့္ ၿမဳိ ့ရွဳခင္းႏွင္ ့အာနုိၿမစ္ရွဳခင္းတုိ ့ၿဖင္ ့လွပစြာတည္ရွိသည္ ့ပီယာဇာလီမုိက္
ကယ္အိန္ဂ်လို အရပ္နားတြင္တည္ရွိသည္ ့ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းမွ ခ်မ္းသာႀကြယ္၀သည္ ့ေထာက္ပံ့သူတစ္ဦး
လွဴဒါန္းခဲ ့သည္ ့က်မ္းစာအုပ္တစ္အုပ္အပါအ၀င္ အမြန္အၿမတ္ထားအပ္သည္ ့က်မ္းစာအုပ္ႏွစ္အုပ္ကုိခုိးယူ
သြားခဲ ့သည္ ့သူခုိးအေနၿဖင္ ့ထုိၿပစ္မွဳအတြက္ ၀မ္းပ်က္၊ ၀မ္းေလွ်ာေစမည္ ့အၿပင္ ၎၏လုပ္ရပ္အတြက္
ေနာင္တရကာ ခုိးယူသြားခဲ ့သည္ ့က်မ္းစာအုပ္မ်ားအားလည္း ၿပန္လည္လာေရာက္အပ္ႏွံလိမ္ ့မည္ဟုဘုန္း
ေတာ္ႀကီးမ်ားက ယံုႀကည္ေမွ်ာ္လင္ ့ေနႀကပါတယ္...
ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည္ ့အီတလီဘာသာၿဖင္ ့ေရးထားသည္ ့က်မ္းစာအုပ္ႏွင္ ့အဂၤလိပ္ဘာသာၿဖင္ ့ေရးထား
သည္ ့က်မ္းစာအုပ္မ်ားအား ၿပန္လည္အစားထုိးထားခဲ ့ၿပီးၿဖစ္ပါတယ္...
" ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးေရးထားခဲ ့သည္ ့ထုိေႀကၿငာခ်က္တြင္ သံုးႏွဳံးခဲ ့သည္ ့အေၿပာအဆုိအေရးအသားမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိေသာ္လည္း အဖဘုရားသခင္အေနၿဖင္ ့နားလည္နုိင္လိမ္ ့မည္ၿဖစ္ေႀကာင္း..." အမည္
မေဖာ္ၿပသည္ ့ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးကမိန္ ့ဆုိခဲ ့ပါတယ္...
အကယ္၍ ၎တုိ ့၏၀တ္ၿပဳဆုေတာင္းခ်က္အားအမွန္တကယ္ၿဖစ္ေပၚလာေစရန္ အဖဘုရားသခင္မွစြမ္း
ေဆာင္နုိင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ ့ပါက ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက လိုရမယ္ရအေနၿဖင္ ့ထုိအမွဳအား ရဲတပ္ဖဲြ ့သုိ ့တုိင္
ႀကားခဲ ့ႀကပါတယ္.....

Priests from a church in Italy have called for an unknown thief who has stolen valuable Bibles to be struck down by a crippling bout of diarrhoea. In a rather un-Godly call for vengeance, the Franciscan priests at the church in Florence are praying that a dose of "the runs" will convince the unidentified pilferer of the error of his ways.
"We pray that the Good Lord will visit a strong bout of the trots on this thief and that this will help to convince him not to commit any more thefts," reads a sign put up by clergy at the Basilica of San Salvatore al Monte, a hilltop church which commands views of the Renaissance city.

The notice said that in addition to praying for a sudden loosening of the bowels, the priests were also hoping that the thief will repent of his crime and return the stolen holy books. Two prized Bibles – one of them donated by a wealthy benefactor – have been stolen in recent days from the church, which is located near Piazzale Michelangelo, an esplanade with an impressive panorama of Florence and the River Arno.
They have been replaced by two new Bibles – one in Italian and the other in English. "The language used by the brother who wrote the notice may not have been very clean, but the Lord, and the faithful, will understand," an unnamed priest said. Just in case the Holy Father fails to grant them their prayer, the priests have also taken the precaution of reporting the thefts to the police.

1 comments:

ကိုေဇာ္ said...

အဟစ္ဟစ္ . . . ျဖစ္ရေလ။
ဘိုးမေသဘဲ ဘြားေသေနဦးမယ္ေနာ္။