အိႏိၵယနုိင္ငံမွသစ္ၿမစ္တံတားမ်ား...

Friday, September 9, 2011
အိႏိၵယနုိင္ငံမွသစ္ၿမစ္တံတားမ်ား...

ယေန ့daily mail သတင္းစာတြင္ေဖာ္ၿပထားသည္ ့သစ္ၿမစ္တံတားေဆာင္းပါးပါအေႀကာင္းအ
ရာေလးကုိ လြန္ခဲ ့သည္ ့၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ႀသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန ့တြင္ ကြ်န္ေတာ္ဘာသာၿပန္တင္
ဆက္ခဲ ့ၿပီးၿဖစ္သည္...
ယခုထုိ သတင္းတြင္ပါရွိသည္ ့ဓါတ္ပံုမ်ားအားထပ္မံထည္ ့သြင္းကာ အသစ္တစ္ဖန္တင္ဆက္အပ္
ပါသည္....

အိႏၵိယနုိင္ငံအေရွ.ေၿမာက္ပုိင္းမုိးေရခ်ိန္လက္မအမ်ားဆံုးရြာသြန္းသည္ ့ေဒသတြင္အလုိေလ်ာက္ၿဖစ္ေပၚ ေပါက္ထြန္းတဲ.သစ္ပင္ရဲ.အၿမစ္မ်ားကေနတံတားၿပဳလုပ္ဖန္တီးထားတာကုိအခုလုိရင္သပ္ရွဳေမာဖြယ္ဓါတ္
ပံုမ်ားကုိႀကည္.လွ်င္သိနုိင္ပါတယ္....

ကမ ၻာေပၚမွာဒီလုိသစ္ပင္တံတားမ်ဴိးတစ္ၿခားဘယ္ေနရာမွာမွမရွိပါဘူးတဲ ့  ....


အံ.ႀသဖြယ္...ႏွစ္ထပ္သစ္ၿမစ္တံတား... ကုိအိႏိၵယနုိင္ငံ ခ်ာရာပါန္ဂ်ိၿပည္နယ္တြင္ေတြ.ရသည္။
Ficus elastica အမ်ဴိးႏြယ္၀င္သစ္ပင္မ်ားသည္ပင္စည္အထက္ပုိင္းမ်ားမွပါသစ္ၿမစ္မ်ားေပါက္သၿဖင္.
၄င္းအၿမစ္မ်ားကိုေခ်ာင္းတစ္ဖက္ကမ္းသုိ.တုိင္ေအာင္ကုိင္းညြတ္ေစၿပီးတံတားၿပဳလုပ္ၿခင္းၿဖစ္သည္...
The living bridges of Cherrapunji, India are made from the roots of the Ficus elastica tree. This tree produces a series of secondary roots from higher up its trunk and can comfortably perch atop huge boulders along the riverbanks, or even in the middle of the rivers themselves.

  ကမ ၻာေပၚတြင္မုိးေရအစုိစြတ္ဆံုးေဒသၿဖစ္ေသာ Cherrapunji ရွိ ၀ါခါစစ္ လူမ်ဴိးစုမ်ားကေရွးႏွစ္
ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ဤသစ္ပင္မ်ဴိးမ်ား၏ခုိင္မာသန္းစြမ္းေသာအၿမစ္မ်ား၏ထူးၿခားမွဳကုိသတိၿပဳမိခဲႀကၿပီး
သူတုိ.ေဒသရွိၿမစ္ေခ်ာင္းေပါင္းမ်ားစြာကုိၿဖတ္ေက်ာ္နုိ္င္ရန္သစ္ၿမစ္တံတားမ်ားလုိအပ္သလုိတည္ေဆာက္
ဖန္တီးနုိ္င္ခဲ.ႀကသည္....
Cherrapunji is credited with being the wettest place on earth, and The War-Khasis, a tribe in Meghalaya, long ago noticed this tree and saw in its powerful roots an opportunity to easily cross the area's many rivers. Now, whenever and wherever the need arises, they simply grow their bridges.

 ရာဘာပင္ကဲ.သုိ.ေသာဤအပင္မ်ဴိး၏အၿမစ္မ်ားကုိလုိအပ္သည္.ဘက္သုိ. ဥပမာ.ၿမစ္တစ္ဖက္ကမ္းသုိ.
ေရာက္ေစရန္ ကြမ္းသီးပင္၏ပင္စည္ကုိအေခါင္းပြၿပဳလုပ္ၿပီးအၿမစ္မ်ားထည္.သြင္းကာထိန္းေက်ာင္းညႊန္
ၿပေပးသည္...အပင္မွထြက္ကာစ..ပါးလြာႏူးညံ.ေသာအၿမစ္မ်ားေဘးလုိ.ၿပန္.ကားမသြားေအာင္ကြမ္းသီး
ပင္စည္ကထိန္းခ်ဴပ္ေပးကာေရွ.သုိ.သာတုိးထြက္ေစသည္...
ၿမစ္ေခ်ာင္း၏တစ္ဖက္သုိ.ေရာက္ေသာအခါအၿမစ္မ်ားကုိေၿမတြင္တြယ္ေစၿပီးလံုေလာက္ေသာအခ်ိန္
ႀကာၿမင္.ေသာအခါလြယ္ကူစြာၿဖတ္သန္းနုိင္သည္.သက္ရွိသစ္ပင္အၿမစ္တံတားတစ္ခု
အဆင္သင္.ၿဖစ္ေပၚေနေပၿပီ...
In order to make a rubber tree's roots grow in the right direction - say, over a river - the Khasis use betel nut trunks, sliced down the middle and hollowed out, to create root-guidance systems.
The thin, tender roots of the rubber tree, prevented from fanning out by the betel nut trunks, grow straight out. When they reach the other side of the river, they're allowed to take root in the soil. Given enough time, a sturdy, living bridge is produced.
 တစ္ခ်ဴိ.သစ္ၿမစ္တံတားမ်ားဆုိလွ်င္ေပတစ္ရာေက်ာ္သည္အထိရွည္လ်ားၿပီးထုိသုိ.ၿပီးၿပည္.စံု
ၿပီးေတာင္.တင္းခုိင္မာသည္.လူေပါင္းငါးဆယ္၏အေလးခ်ိန္ကုိတစ္ခ်ိန္တည္းၿဖတ္သန္း
နုိင္သည္.စြမ္းအားရွိတံတားတစ္ခုၿဖစ္ေပၚလာရန္ႏွစ္ေပါင္းဆယ္ႏွစ္မွဆယ္.ငါးႏွစ္
အထိေစာင္.ရတတ္သည္...
The root bridges, some of which are over a hundred feet long, take ten to fifteen years to become fully functional, but they're extraordinarily strong - strong enough that some of them can support the weight of fifty or more people at a time.

 ဆက္လက္ရွင္သန္ေနဆဲသစ္ပင္မ်ား၏အၿမစ္မ်ားၿဖစ္ၿခင္းေႀကာင္.အခ်ိန္ႀကာလာသည္ႏွင္.
အမွ်တံတား၏ခံနုိင္၀န္သည္လည္းပုိမုိးတုိးတက္ႀကံ.ခုိင္လာေပသည္...
အခ်ဴိ.တံတားမ်ားမွာလြန္ခဲ.ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွယေန.ထိတုိင္ ခ်ာရာပါန္ဂ်ီ ေဒသ
အနီးတစ္၀ုိက္မွရြာသားမ်ားသံုးစဲြလ်က္ရွိသည္...ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီ၍လညး္
ဆက္လက္အသံုးၿပဳေနဦးမည္သာ....
Because they are alive and still growing, the bridges actually gain strength over time - and some of the ancient root bridges used daily by the people of the villages around Cherrapunji may be well over five hundred years old.

  ကမ ၻာမွာတစ္ၿခားဘယ္ေနရာမွာမရွိတဲ.ႏွစ္ထပ္သစ္ၿမစ္တံတာ...
One special root bridge, believed to be the only one of its kind in the world, is actually two bridges stacked one over the other and has come to be known as the "Umshiang Double-Decker Root Bridge."

 Ancient solution: The 'double decker' living tree root bridge in the village of Nongriat in Meghalaya, India. Locals have been using the bridges for over 500 years
အိႏၵိယနုိင္ငံတြင္ လြန္ခဲ ့သည္ ့ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္မွ ယေန ့တုိင္ ဘုိးဘြားဘီဘင္မ်ားလက္ထက္ကစၿပီး
သဘာ၀သစ္ၿမစ္တံတားမ်ားဖန္တီးအသံုးၿပဳခဲ ့ႀကတာၿဖစ္ပါတယ္...
Ancient solution: The 'double decker' living tree root bridge in the village of Nongriat in Meghalaya, India. Locals have been using the bridges for over 500 years


Nature's incredible engineering: Some of the bridges can hold more than 50 people at a time. Some can take ten to fifteen years before they are fully functional
သဘာ၀ရဲ ့မယံုႀကည္နုိင္ဖြယ္ရာ အံ ့ ႀသဖြယ္...
တစ္ခ်ဴိ ့ေသာသစ္ၿမစ္တံတားမ်ားဆုိလွ်င္ လူေပါင္း အေယာက္ ၅၀ ေက်ာ္ ခံနုိင္ရည္စြမ္းအား
ရွိပါတသည္ ...သစ္ၿမစ္တံတားတစ္ခုၿဖစ္တည္ဖုိ ့ကေတာ ့၁၀ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္အထိႀကာၿမင္ ့နုိင္ပါတယ္...
Nature's incredible engineering: Some of the bridges can hold more than 50 people at a time. Some can take ten to fifteen years before they are fully functional


Interwoven: A close up of the solid lattice work that makes the bridges so strong. The natural bridges are much sturdier than a conventional wooden bridge because they are still living so they do not rot
သဘာ၀အတုိင္းေပါက္ကာယွက္ႏြယ္ေနသည္ ့ႏြယ္ၿမစ္မ်ားက သစ္ၿမစ္တံတားကုိ ပုိမုိခုိင္မာေတာင္ ့
တင္းေစပါတယ္...သက္ရွိသစ္ပင္၊ သစ္ၿမစ္ေတြၿဖစ္တာေႀကာင္ ့မုိ ့လည္း မေဆြးေၿမ ့ပဲတည္ေနတာမုိ ့
သမားရုိးက် လူတုိ ့တည္ေဆာက္ခဲ ့ႀကသည္ ့တံတားမ်ားထက္ သက္တမ္းပုိမုိရွည္ႀကာပါတယ္...
Interwoven: A close up of the solid lattice work that makes the bridges so strong. The natural bridges are much sturdier than a conventional wooden bridge because they are still living so they do not rot

ကဲ....ေနာက္ဆံုးအေနနဲ.ဗီဒီယုိကလစ္ေလးလဲႀကည္.နုိင္ပါေသးတယ္....


ဒီပုိ.စ္ေလးကုိ  ဒီေနရာကရပါတယ္...

3 comments:

MaungShweYooe said...

ၾကိဳက္ပါတယ္.
ဗဟုုသုုတလဲတိုုးေစပါတယ္.

MaungShweYooe said...

ၾကိဳက္ပါတယ္. ဗဟုုသုုတလဲ တိုုးေစပါတယ္
ေက်းဇူးပါ :)

MaungShweYooe said...

ၾကိဳက္ပါတယ္. ဗဟုုသုုတလဲ တိုးေစပါတယ္

ေက်းဇူးပါ.... :D