Donkey to run for mayor

Friday, September 30, 2011

ၿမဳိ ့ေတာ္၀န္အၿဖစ္ယွဥ္ၿပဳိင္ေရြးခ်ယ္ခံမည္ ့ၿမည္းတစ္ေကာင္....


ဘူေဂးလ္ရီးယားနုိင္ငံ၊ ဗာနာၿမဳိ ့မွ ေရြးေကာက္ပြဲစည္းရံုးလွဳံ ့ေဆာ္သူမ်ားဟာ လာမည္ ့ေရြးေကာက္ပဲြတြင္
လက္ရွိၿမဳိ ့ေတာ္၀င္ႏွင္ ့ယဥ္ၿပဳိင္ေရြးခ်ယ္ခံရန္ ၿမည္းတစ္ေကာင္အား ကုိယ္စားလွယ္အၿဖစ္ဆႏၵၿပဳတင္သြင္း
ကာ ၿပင္ဆင္လွဳ ံေဆာ္ေနႀကပါတယ္...
မာကုိ အမည္ရွိၿမည္းဟာ ဘူေဂးလ္ရီးယားလူ ့ေဘာင္သစ္ပါတီကုိကုိယ္စားၿပဳၿပီး ေအာက္တုိဘလ ၂၃ ရက္
ေန ့တြင္ က်င္းပၿမည္ ့ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္မွာၿဖစ္ပါတယ္...

ေရြးေကာက္ပဲြကုိယ္စားလွယ္ဟာၿမည္းတစ္ေကာင္ၿဖစ္တာမုိ ့လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳမ်ားလည္းကင္းရွင္းကာ၊
စိတ္ဓါတ္ခုိင္ႀကည္စြာ တာ၀န္မ်ားကိုအစြမ္းကုန္ႀကဳိးပမ္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ၎၏နုိင္ငံေရးကန္ ့လန္ ့
ကာစာမ်က္ႏွာစတင္ဖြင္ ့လွစ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ကတိေပးေၿပာဆုိသြားပါတယ္...( ထုိပါတီမွပုဂၢဳိလ္မ်ားက
ေၿပာတယ္ေပါ ့ဗ်ာ....ၿမည္းကေၿပာတယ္လို ့လည္းအဟုတ္မထင္ပါနဲ ့ဦး...)
လက္ရွိ ၿမဳိ ့ေတာ္၀န္မင္း ကီေရးလ္ေယာ္ဒါေနာ ့ ဟာတာ၀န္မ်ားကုိေကာင္းမြန္ေက်ပြန္စြာမထမ္းေဆာင္နုိင္
ဘူလုိ ့ၿမဳိ ့သူ၊ၿမဳိ ့သားမ်ားကထင္မွတ္ယံုႀကည္ႀကတာေႀကာင္ ့ယခုကဲ ့သို ့ၿမည္းတစ္ေကာင္ကုိ ၎ႏွင္ ့ယွဥ္
ၿပဳိင္မည္ ့ကုိယ္စားလွယ္အၿဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ ့ႀကတာၿဖစ္ပါတယ္...
စည္းရံုးလွဳ ံ့ေဆာ္သူ အိန္ဂ်ယ္ဒုိင္ယန္ေကာ ့ဗ္ က " တစ္ၿခားၿမဳိ ့ေတာ္၀န္ေလာင္း ၿပဳိင္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္
မ်ားႏွင္ ့မတူတဲ ့အခ်က္က ၿမည္းမာကုိ ဟာကုိယ္က်င္ ့သိကၡာတည္ႀကည္ေၿဖာင္ ့မတ္လြန္းတဲ ့သူၿဖစ္ပါ
တယ္...သူဟာ ခုိးလည္းမခုိးတတ္ပါဘူး၊ လိမ္လည္းမလိမ္ညာတတ္ပါဘူး...(ၿပည္သူကေပးတဲ ့တာ၀န္၊ခုိင္း
တဲ ့) အလုပ္ကုိလည္း ေက်ပြန္ၿပီစီးေအာင္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္တတ္ပါတယ္..." လို ့ေၿပာဆုိခဲ ့ပါတယ္...


Will work for carrots...Marko the donkey has been put up as a candidate for mayor
ကြ်န္ေတာ္ကေတာ ့ ၁၀ ရာခုိင္ႏွဳံးပြဲခလည္းမယူပါဘူး...မုန္လာဥနီေလးသာနပ္မွန္ေအာင္စားရမယ္ဆုိယင္ ရပါၿပီ...
Will work for carrots...Marko the donkey has been put up as a candidate for mayor

သုိ ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအာဏာရပါတီၿဖစ္သည္ ့လက္ယာယိမ္းအလယ္အလတ္ ဂါ ့ဘ္ပါတီအားကုိယ္စား

ၿပဳယွဥ္လက္ရွိၿမဳိ ့ေတာ္၀န္ေယာဒါေနာ ့ဗ္ ကေတာ ့ၿပဳိင္ဖက္ၿဖစ္သူႏွင္ ့ယွဥ္ၿပဳိင္ရင္ ဂုဏ္သိကၡာက်မွာမုိ ့ပါ
၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္ခြင္ ့ၿပဳဖို ့ၿငင္းဆုိခဲ ့ပါတယ္...
" သူေၿပာတာမွန္ပါတယ္...အခုလုိနုိင္ငံေတာ္ကုိလိမ္လည္လွည္ ့ၿဖားေနတဲ ့နုိင္ငံေရးလူလိမ္လူညာတစ္
ေယာက္နဲ ့စင္ေပၚမွာအတူ( စကားစစ္ထုိး၊စည္းရံုးေဟာေၿပာေနေန ) ရွိေနရမွာကုိ ၿမည္းမာကုိ တစ္ေကာင္
ဘယ္လိုခံစားရမလည္းဆုိတာသာ ေတြးႀကည္ ့ပါေတာ ့...
ကုိယ္ ့ကုိယ္ကုိေလးစားမွဳရွိတဲ ့ၿမည္းအေနနဲ ့သိကၡာေတာင္က်သြားနုိင္ပါေသးတယ္..." လုိ ့ဆုိခဲ ့ပါတယ္...

ၿမဳိ ့ကေလးပါတ္၀န္းက်င္တြင္ စိမ္းလန္းစုိေၿပသည္ ့စားက်က္ေၿမမ်ား ကုန္ဆံုးကြယ္ေပ်ာက္ေနတာမုိ ့ၿမည္း
ကေလး မာကုိအတြက္လည္း ဘ၀ရပ္တည္ေ၇းဟာ အခက္အခဲေတြရွိလာနုိင္ပါတယ္လုိ ့အၿခားေသာစည္း
ရံုးလွဳံ ့ေဆာ္သူေတြကဆုိႀကပါတယ္...
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွည္ေလာင္း ၿမည္းမာကုိအေနနွင္ ့သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္ေတြကုိ အ
ေလးေပးသြားမွာပါလို ့ ေဒသဆုိင္ရာသတင္းမီဒီရာေတြကဆုိႀကပါတယ္...


One donkey town: Marko is standing for the Society for a New Bulgaria party in Varna (pictured)
တိရိစာၧန္တစ္ေကာင္အုပ္ခ်ဴပ္တာကမွတုိ ့ၿမဳိ ့အတြက္ေကာင္းဦးမယ္ဆုိတဲ ့ဘူေဂးလ္ရီးယားက ၿမဳိ ့ကေလး..
One donkey town: Marko is standing for the Society for a New Bulgaria party in Varna (pictured)


Town hall campaigners in Varna, Bulgaria, are set to make an ass out of local politicians by putting up a donkey as a candidate for mayor.

Marko is standing for the Society for a New Bulgaria party on October 23.
The nag is promising hard work, no kickbacks and a mulish determination when he launches his political career.

He has been chosen as the locals don't think the current mayor Kiril Yordanov is doing a good enough job.

Campaign director Angel Dyankov said: "Unlike the other mayoral candidates and politicians, Marko has a strong character, doesn't steal, doesn't lie, and gets the work done."
But incumbent mayor Yordanov, who is running as a nominee of the ruling centre-right party GERB, has refused to share a platform with his rival saying it is "undignified."

Dyankov said: "He is right. Just think how Marko would feel sharing a stage with such a political crook."
He added: "It would be very undignified for any self respecting donkey."
Other campaigners said Marko's life is difficult as the green areas in the town are disappearing.

Local media say the donkey will be focusing on environmental issues.
Source: dailymail.co.uk
Published Sept 29 2011

0 comments: