Sunday, September 25, 2011

Man climbs 15 stairs on his head

ေလွကားထစ္မ်ားကုိဦးေခါင္းၿဖင္ ့ကင္းၿမီးေကာက္ေထာင္ကာတက္ၿပနုိင္သူ...

 


ဂ်ပန္တြင္အစြမ္းၿပသြားသည္ ့ၿပကြက္ပါ...
ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေလ ့က်င္ ့ၿခင္းရဲ ့ရလာဒ္ပါပဲ...


YouTube link.
  

0 comments: