Boats to abolish sex-for-fish trade in Kenya

Monday, November 28, 2011

ငါးနဲ ့ဖားနဲ ့လဲစရာမလုိေတာ ့ၿပီ....

ကင္ညာနုိင္ငံ၊ ကီစူမူ ေဒသ၊ ကာနုိအရပ္မွ အမ်ဴိးသမီးမ်ားဟာ "ငါးနဲ ့ခါးနဲ ့မလဲလွယ္ေရး" စီမံခ်က္အရေပး
အပ္ခဲ ့သည္ ငါးဖမ္းေလွမ်ားေႀကာင္ ့သက္သာရာရေနခဲ ့ႀကရပါၿပီ....
ထုိငါးဖမ္းေလွမ်ားကို အမ်ဴိးသမီးမ်ားအေနၿဖင္ ့ဘ၀အသက္ရွင္ေနထုိင္နုိင္ေရးအတြက္ ခႏၶာကုိယ္ၿဖင့္ ရင္း
ကာရပ္တည္ေနၿခင္းမွကင္းလြတ္က ကိုယ္ပုိင္၀င္ေငြမ်ားရရွိေစနုိင္ဖုိ ့အသံုးၿပဳနုိင္ရန္ေပးအပ္မွာၿဖစ္ပါတယ္။
အစုိးရအဖဲြ ့အစည္းမဟုတ္သည္ ့ကင္ညာနုိင္ငံဆုိင္ရာအေမရိကန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ ့ႏွင္ ့VIRED အၿပည္
ဆုိင္ရာအဖြဲ ့တုိ ့ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳၿဖင္ ့ေထာက္ပံ ့ေပးအပ္မည္ ့ငါးဖမ္းေလွေၿခာက္စီးၿဖင္ ့ထုိေဒသရွိအ
မ်ဴိးသမီးမ်ားဟာ ဗစ္တုိရီးယားေရကန္ႀကီးအတြင္း ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ကုိယ္တုိင္လုပ္ကိုင္နုိင္ေတာ ့မွာၿဖစ္
ပါတယ္...
လြန္ခဲ့သည္ ့ဗုဒၶဟူးေန ့က ညမ္၀ဲ ကမ္းေၿခတြင္ေလွမ်ားအား လဲြေၿပာင္းေပးခဲ ့ရာတြင္ ၿငိိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖဲြ ့
အေပ်ာ္တမ္းကူညီအားေပးသူ မုိက္ကယ္ဂယ္ဖ္ဖီ ႏွင္ ့ကီစူမူအေရွ ့မွ မာဘီယာမုိဂါကာ တုိ ့ႏွင္ ့အတူလာ
ေရာက္ခဲ ့သည္ ့VIRED အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာအဖဲြ ့၏ ညႊန္ႀကားေရးမွဴး၊ ပါေမာကၡ အုိကီယုိအုိ၀ူေအာ က ယခု
ေထာက္ပံ ့ခဲ ့သည္ ငါးဖမ္းေလွမ်ားဟာ အမ်ဴိးသမီးမ်ားအတြက္ ငါးႏွင္ ့ခါးေအာက္ပုိင္း အလဲအလွယ္လုပ္
ေနရၿခင္းဘ၀မွ လြတ္ေၿမာက္ေစရန္ကူညီနုိင္လိမ္ ့မည္ဟု ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

ယခုကဲ ့သုိ ့အေသြးအသားႏွင္ ့အလဲအလွယ္ေနရၿခင္းေႀကာင္ ့ထုိေရကန္ပါတ္၀န္းက်င္ေဒသတြင္ေနထုိင္
လွ်က္ရွိသည္ ့အမ်ဴိးသမီးမ်ားအတြင္း ခုခံအားက်ဆင္းမွဳေရာဂါကူးစက္မွဳမ်ား ပိုမိုၿဖစ္ပြားလာေစပါတယ္လို ့
အုိ၀ူေအာ ကဆုိလုိက္ၿပီး ဒီေရကန္ေဒသမွအမ်ဴိးသမီးမ်ားအား ဘ၀ရပ္တည္ေနနုိင္ေရးအတြက္ ပုိမုိစြမ္း
ေဆာင္နုိင္ရန္ သူ၏အဖဲြ ့ဟာကင္ညာအေမရိကန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ ့ႏွင့္ပူးေပါင္းကာငါးဖမ္းေလွမ်ားေထာက္
ပံ ့ေပးခဲ ့တာၿဖစ္ၿပီး ထုိသုိ ့လုပ္ေဆာင္မွဳက ခုခံအားက်ဆင္းမွဳေရာဂါကူးစက္ၿပန္ ့ပြားမွဳအား ေလ်ာ ့နည္း
ေစရန္အေထာက္အကူၿဖစ္ေစမယ္လို ့ဆုိခဲ ့ပါတယ္...

အမ်ဴိးသမီးမ်ားအေနၿဖင္ ့မႀကာခဏဆုိသလိုပင္ ငါးဖမ္းသမားမ်ားႏွင္ ့ႀကဳံလွ်င္ႀကဳံသလို အေပးအယူလုပ္
ကာ ငါးမ်ားယူေရာင္းရကာ (အိတ္ခ်္အုိင္ဗီ ပုိးကူးစက္နုိင္ၿခင္းအား) စြန္ ့စားလုပ္ေဆာင္ေနခဲ ့ရပါတယ္လို ့
သူကဆက္ၿပီးေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
 ငါးလုပ္ငန္းတြင္အေ၇းအႀကီးဆံုးလုိအပ္ခ်က္ၿဖစ္သည့္ကိုယ္ပုိင္ေလွရွိသည္ ့အမ်ဴိးသမီးမ်ားမွာအလြန္ပင္အ
နည္းငယ္သာၿဖစ္တာမုိ ့က်န္သည္ ့အမ်ဴိးသမီးထုမွာ ေရြးခ်ယ္စရာလမ္းမရွိပဲ ဤကဲ ့သုိ ့စြန္ ့စားလုပ္ေဆာင္
ေနရၿခင္းၿဖစ္တယ္လုိ ့၎က ၀မ္းနည္းစကားေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
ယခုစီမံခ်က္ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနေစဖုိ ့အတြက္လည္း VIRED အဖဲြ ့အေနၿဖင္ ့နည္းပညာဆုိင္ရာစီမံ
ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာၿဖစ္တယ္လုိ ့လည္းသူကဆုိခဲ ့ပါတယ္...

Women groups in Kano, Kisumu County, Kenya have benefitted from boats under the 'No Sex for Fish' initiative. The boats will provide them with an opportunity to generate income without engaging in risky relationships. The six boats delivered by an NGO, US Peace Corps Kenya in Collaboration with VIRED International will help the women to expedite fishing activities in the Lake Victoria.

Delivering the boats at Nyamware beach on Wednesday, the Director of VIRED International Prof Okeyo Owuor who was accompanied by Peace Corp volunteer in Kenya Michael Guelfe and Kisumu East DC Mabeya Mogaka said the boats will help stop the sex-for-fish trade.
Owuor noted that this has led to an increase in HIV infections especially among the women living in the Lake region. "In a bid to help empower the women in the Lake region, my organization in collaboration with the US Peace Corps Kenya resolved to provide the vessels to the women to help reduce chances of female along the Lake region attracting HIV infections," he added.

Often, women may have relationships with random fishermen to acquire fish commodities for sale and profit in a risky affair, he added. He lamented that the women have no choice because very few of them own boats, which he noted is a key resource of the fishing trade, he said. He said VIRED will provide logistical arrangements to ensure sustainability of the process.

0 comments: