Minister slapped in public

Friday, November 25, 2011

ၿပည္သူ ့ေမတၱာခံယူခဲ ့ရရွာသည္ ့အိႏၵိယ၀န္မင္း

Harvinder Singh being questioned by police after the attack
ၿပည္သူ ့ဆႏၵအမွန္ေဖာ္ထုတ္ခဲ ့သည္ ့ဟာဘိၿႏၵာဆင္း အား အခင္းၿဖစ္ပြားအၿပီး ရဲတပ္ဖဲြ ့မွေမးၿမန္းစဥ္...
Harvinder Singh being questioned by police after the attack

ၿမင္ ့တက္ေနသည္ ့စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏွဳန္းမ်ားႏွင္ ့အက်င္ ့ပ်က္လာဘ္စားမွဳမ်ားအား သတိၿပဳအေလး
ထားေစရန္ရည္ရြယ္သည္ ့အေနၿဖင္ ့ၿပည္သူတစ္ဦးက လြန္ခဲ ့သည္ ့ႀကာသပေတးေန ့က အိႏၵိယနုိင္ငံလယ္
ယာစုိက္ပ်ဴိးေရး၀န္ႀကီးအား အမ်ားၿပည္သူၿမင္ကြင္းတြင္ ပါးရုိက္ခဲ ့ပါတယ္...
အသက္ ၇၁ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ကြန္ဂရက္ပါတီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးလည္းၿဖစ္သူ ရွာရက္ဒ္ပါ၀ါ ဟာ နုိင္ငံေရးဆုိင္
ရာ အခမ္းအနားတစ္ခုတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား စကားေၿပာဆုိေနစဥ္ အဆုိပါအမ်ဴိးသားက ရန္ၿပဳခဲ ့
ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္...


This combo pictures shows the slapped Sharad Pawar (up) and Harvinder Singh brandishing his knife after slapping the minister
  ရုိက္စားဆုိတာဒါမ်ဴိးလားဗ်ာ...ရက္စက္ပါေပ ့ခင္ဗ်ာ...
ဒီတစ္ခါေတာ ့ပါးပဲရုိက္လုိက္တယ္...ေနာက္တစ္ခါဆုိ ဓါးနဲ ့ပါထုိးမယ္လို ့မ်ားရည္ညႊန္းေလသလားပဲ...
This combo pictures shows the slapped Sharad Pawar (up) and Harvinder Singh brandishing his knife after slapping the ministe
r
၀န္ႀကီးမင္းအေနၿဖင္ ့ထုိတစ္ခဏတြင္ဟန္ခ်က္ပ်က္သြားခဲ ့ေသာ္လည္း အိေၿႏၵၿပန္ဆယ္နုိင္လုိက္ကာေစာင့္
ဆုိင္းေနသည္ ့၎၏ကားဆီသုိ ့ဆက္လက္ေလွ်ာက္သြားခဲ ့ပါတယ္...
ပါရုိက္ခဲ ့သူမွာ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဟာဘိၿႏၵာဆင္း ဟုစံုစမ္းသိရွိခဲ ့ရၿပီးေနာက္ အသက္ ၃၀ အတြင္းရွိ သယ္
ယူပုိ ့ေဆာင္ေရးယာဥ္ ထိန္းသိမ္းေမာင္းႏွင္သူတစ္ဦးၿဖစ္ၿပီး ၎မွ စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏွဳန္းမ်ားၿမင္ ့တက္
မွဳႏွင္ ့အက်င္ ့ပ်က္လာဘ္စားမွဳဆုိင္ရာေႀကြးေႀကာ္သံမ်ားေအာ္ဟစ္ခဲ ့သည္ဟု ရုပ္သံသတင္းမ်ားက ေဖာ္ၿပ
ခဲ ့ပါတယ္...
ရုပ္ၿမင္သံႀကားတြင္ၿပသခဲ ့သည္ ့ၿပကြက္တြင္ အဆုိပါအမ်ဴိးသားဟာ ဆစ္လူမ်ဴိးမ်ားကုိင္ေဆာင္ေလ ့ရွိ
သည္ ့ေဂၚရခါးဓါးေကာက္အား ေ၀ွ ့ယမ္းၿပသခဲ ့သည္ကုိလည္းေတြ ့ရွိရၿပီး ၎အား လံုၿခံဳေရးအရာရွိမ်ား
ႏွင္ ့၀န္ႀကီးမင္း ပါ၀ါ၏လက္ေထာက္မ်ားက ဆဲြငင္ေခၚေဆာင္သြားခဲ ့ပါတယ္....

" ကြ်န္ေတာ္ဘာၿဖစ္လို ့အဲဒီ၀န္ႀကီးကုိ ပါးရိုက္ခဲ ့ရသလဲဆုိ္တာ မသိဘူးလား...အမ်ားၿပည္သူေတြအေနဲ ့စိတ္
ဒုကၡေရာက္ အခက္အခဲၿဖစ္ေနႀကရပါတယ္...အဲဒီအတြက္ဒီလိုလုပ္တာ ကြ်န္ေတာ္မွားသလားဗ်ာ...
ဒီပဲြကုိလာၿပီး ဒီ၀န္ႀကီးကုိပါး၇ုိက္ဖုိ ့ကြ်န္ေတာ္စီစဥ္အကြက္ခ်လာခဲ ့တာပါ....အဲဒီ၀န္ႀကီးေတြအားလံုး လာဘ္
စားေနႀကတဲ ့သူေတြခ်ည္းပါပဲ..." လုိ ့သူက ေအာ္ဟစ္ေၿပာဆုိခဲ ့ပါတယ္...
ဟာဘိၿႏၵာဆင္း အားရဲတပ္ဖဲြ ့မွ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ ့ပါတယ္....

ႀကီးႀကီးမားမားဒါဏ္ရာရရွိခဲ ့ၿခင္းမရွိသည္ ့၀န္ႀကီးမင္း ပါ၀ါအား ၇န္ၿပဳတုိက္ခုိက္၊ ပါးရုိက္ခဲ ့ၿခင္းေႀကာင္ ့
၎၏မဲဆႏၵနယ္ၿဖစ္သည္ ့မဟာရပ္ရွတၱရာ ၿပည္နယ္တြင္ အၿပင္းအထန္ဆႏၵၿပပြဲမ်ားၿဖစ္ပြားခဲ ့ပါတယ္...
အိႏၵိယနုိင္ငံတြင္ နုိင္ငံေရးသမားမ်ားအား ရန္ၿပဳတုိက္ခုိက္မွဳမ်ား ပိုမုိအၿဖစ္မ်ားလာေနခဲ ့ပါတယ္...
၀န္ႀကီးမင္းမ်ားႏွင္ ့ဌာနဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူအႀကီးအကဲမ်ားအား စိတ္ဆုိးေဒါသထြက္ေနသည္ ့ၿပည္သူလူထု
မွ ဖိနပ္မ်ားၿဖင္ ့ပစ္ေပါက္ၿခင္း၊ ရံုးခန္းမ်ားအား ေမႊေႏွာက္ဖ်က္ဆီးၿခင္းမ်ား ရွိခဲ ့ေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးတစ္ဦး
အား အမ်ားၿပည္သူေရွ ့ေမွာက္တြင္ ပါးရုိက္ခဲ ့ၿခင္းမွာ ယခုအႀကိမ္သည္ပထမဦးဆံုးၿဖစ္ခဲ ့ပါတယ္...
ယခုကဲ ့သုိ ့ၿဖစ္ပ်က္ရၿခင္းမွာ နုိင္ငံေရးဆုိင္ရာဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ား၊ အက်င္ ့ပ်က္လာဘ္စားမွဳမ်ား၊ အမွန္တစ္
ကယ္ တရားမွ်တမွဳကင္းမဲ ့စြာ ၿပဳက်င္ ့ခံရၿခင္း သုိ ့မဟုတ္ ထုိကဲ ့သုိ ့ၿပဳက်င္ ့ခံရသည္ဟု ၿပည္သူမ်ားအေန
ၿဖင္ ့ထင္ၿမင္ခံစားရၿခင္းတုိ ့ေႀကာင္ ့ၿဖစ္ပါတယ္....

က်ဴပ္ထက္သိတဲ ့သူေတာင္ က်ဴပ္ေလာက္ မသိဘူးဆုိတဲ ့၀န္မင္းလည္း အဲဒီလို မဲဆႏၵရွင္ၿပည္သူနဲ ့ေတြ ့ေစ
ခ်င္ပါတယ္...


A man slapped India's Agriculture Minister in the face on Thursday, apparently to draw attention to rising food prices and corruption.
Sharad Pawar, 71, who is also National Congress Party chief was talking to reporters at a political function when the man attacked him.

The minister lost his balance for a moment but regained composure after the assault, moved towards his waiting car.
TV news reports said the attacker, later identified as Harvinder Singh, a transport operator in his 30's, shouted slogans about inflated food prices and graft.
Television footage also showed him brandishing a kirpan, a traditional Sikh knife as he was dragged away by security officials and Pawar's aides.
"Don't you know why I hit him? The common man is distressed. Am I wrong?"
 "I came planned to the event to slap the minister. All of them are corrupt," he shouted.
Harvinder Singh was detained by police.
The attack on Pawar, who was not seriously injured, sparked protests in his home state of Maharashtra.
Assaults on politicians have become increasingly common in India.
Ministers and other officials have had shoes thrown at them and their offices ransacked by angry citizens but this is the first case where a minister had been slapped in public.
The incidents have usually been over political decisions, corruption, or real or perceived injustices.
Source: Agencies

1 comments:

maymon said...

ကုိပီတာ
Print & PDF ထည့္သြင္းေပးတဲ့အတြက္
ေက်းဇူးအရမ္တင္ပါတယ္။ကြန္႔မန္းမေရးျဖစ္တာၾကာ
ေပမယ့္အစ္ကုိဆုိဒ္ကုိ ေန႔တုိင္၀င္ဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။
ပုိစ္႔အခ်ိဳ႕ကုိသိမ္းတာ Copy & paste စားရင္
PDF ႏွင့္ဆုိအရမ္အဆင္ေျပသြားတယ္။
အစ္ကုိက်န္းမာပါေစ။