Towering half-moon hotel shows how oil-rich Azerbaijan has architectural ambitions to match Dubai

Thursday, November 17, 2011

အဇာဘုိင္ဂ်န္မွ ဆန္းစေသာ္တာ ( လၿခမ္း ) ဟုိတယ္


(အမွန္တစ္ကယ္) ေခတ္မွီဖြံ ့ၿဖဳိးတုိးတက္ေနသည္ ့အဇာဘုိင္ဂ်န္ နုိင္ငံသည္ မီးေတာက္မီးညႊန္ ့သ႑ာန္
မုိးေမွ်ာ္တုိက္အပါအ၀င္ ပံုစံဆန္းေခတ္လြန္ဟုိတည္မ်ား၊ အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ေနၿခင္းၿဖင္ ့
ေခတ္သစ္ကမာၻ ့ပိသုကာ လက္ရာအေဆာက္အဦးမ်ား၏ ဘုရင္(ေခတ္သစ္အေဆာက္အဦးမ်ားစြာတည္ရွိ
ပုိင္ဆုိင္သည့္ ) ဟုဆုိနုိင္မည္ ့ဒူဘုိင္းကုိ အမွီလိုက္ကာ ေက်ာ္တက္နုိင္ဖုိ ့ႀကဳိးစားလာေနၿပီၿဖစ္ပါတယ္...
ေရနံတြင္းမ်ားႏွင္ ့ပါတ္သက္သည္ ့ပါတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမွဳေႀကာင္ ့ညစ္ညမ္းၿမဳိ ့ေတာ္ဟု အမည္ထင္ရွား
သည္ ့ၿမဳိ ့ေတာ္ ဘာကု ဟာ ေပါႀကြယ္၀သည္ ့သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအားကုိးၿဖင္ ့ေငြအလံုးအရင္းမတည္
ကာ ေရွးေခတ္၊ ဆုိဗီယက္ေခတ္လူေနအေဆာက္အဦးမ်ားအား ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲတည္ေဆာက္ေနပါတယ္...
ယခုအခါမွာေတာ ့ၿမဳိ ့ေတာ္၏ပံုရိပ္အသြင္ဟာ အသစ္တည္ေဆာက္ခဲ ့သည့္၊ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးလုၿဖစ္ေန
သည္ ့ရုပ္သံေမွ်ာ္စင္၊ မီးေတာက္ေမွ်ာ္စင္ အစရွိသည္ ့တုိက္တာအေဆာ္ကအဦးမ်ားၿဖင္ ့ၿပည္ ့ႀကပ္ေနပါ
ေတာ့တယ္....


Moon on water: The Hotel Crescent is set to shine down on the city by 2015
 ေရေပၚက လရိပ္...၂၀၁၅ ႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမည္ ့ဆန္းစေသာ္တာ ဟုိတယ္...
Moon on water: The Hotel Crescent is set to shine down on the city by 2015
ယခုကဲ ့သုိ ့တည္ေဆာက္ၿပဳၿပင္ၿမဳိ ့ေတာ္တစ္ခြင္ စီမံကိန္းမ်ားေႀကာင္ ့ယခင္ညစ္ညမ္းၿမဳိ ့ေတာ္မွ ၿဖဴစင္
သစ္လြင္ၿမဳိ ့ေတာ္အၿဖစ္ နာမည္အသစ္ရေနၿပီၿဖစ္တယ္လုိ ့စီအင္အင္ သတင္းဌာနကဆုိပါတယ္...
ၿမဳိ ့ေတာ္အတြင္း အသစ္ေဆာက္လုပ္ေနသည္ ့အေဆာက္အဦးမ်ားၿဖင္ ့သန္ ့ရွင္းသပ္ရပ္ကာ သစ္လြင္ေန
ၿပီးလမ္းသစ္မ်ား၊ ပန္းၿခံမ်ား၊ ရထားဂိတ္၊ ကားဂိတ္မ်ား ေရသန္ ့ေပးေ၀မွဳ၊ အင္တာနက္လုိင္းမ်ား ဆက္
သြယ္နုိင္မွဳေတာ ့ၿဖင္ ့ေၿပာင္းလဲဆန္းသစ္ေနပါတယ္...
ေနာက္ထပ္ထူးဆန္းအံ ့ႀသဖြယ္အၿဖစ္ေပၚထြက္လာမွာကေတာ ့ ကက္စ္ပီယံ ပင္လယ္ကမ္းေၿခတြင္တည္
ေဆာက္ေနသည္ ့အထပ္ ၃၃ ခုပါရွိမည္ ့လၿခမ္းပံုသ႑ာန္ရွိဟုိတယ္ပဲၿဖစ္ပါတယ္ဟု အဆုိပါသတင္းဌာန
ကဆုိပါတယ္...
အဆုိပါဟုိတယ္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္အၿပီးသတ္တည္ေဆာက္နုိင္မည္ၿဖစ္ၿပီး ထုိဟုိတယ္ႏွင္ ့တစ္ကုမၼဏီ
တည္းပုိင္ဆုိင္မည္ ့ဟုိတယ္အသစ္အၿဖစ္ စတား၀ါးစ္ႀကယ္တာယာစစ္ပဲြ ရုပ္ရွင္ကားမွ ေသမင္းတမန္ႀကယ္
ႏွင္ ့ပံုစံတူအၿဖစ္ လၿပည္ ့၀န္းဟုိတယ္စီမံကိန္းကုိလည္း အဆုိၿပဳထားပါေသးတယ္...
အက်ယ္ ၂၂၀ ဧကရွိ ယခင္စက္မွဳပစၥည္းမ်ားသုိေလွာင္ရာေနရာအားး ရွင္းလင္းကာ ရံုးမ်ား၊ ဟုိတယ္မ်ား၊
လူေနအိမ္မ်ား၊ႏွင္ ့ဘာကု ၿမဳိ ့ေတာ္ေန ၿပည္သူ ၅၀၀၀၀ ႏွင္ ့အလုပ္သမား၊၀န္ထမ္း ၄၈၀၀၀ တုိ ့အတြက္
ေနထုိင္စားေသာက္မွဳအတြက္ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားလည္းေပးနုိင္မွာၿဖစ္ပါတယ္...

Gleaming future: Crescent City is just one of the projects that are transforming Baku and Azerbaijan
 ဆန္းစေသာ္တာဟုိတယ္ကေတာ ့အဇာဘုိင္ဂ်န္နုိင္ငံ၊ ၿမဳိ ့ေတာ္ဘာကု ရဲ ့တည္ေဆာက္ၿပဳၿပင္ဆဲ
စီမံကိန္းမ်ားစြာထဲကတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္...
Gleaming future: Crescent City is just one of the projects that are transforming Baku and Azerbaijan


Challenge to Dubai: The towers being designed by a South Korean architectural firm will revolutionise life on the banks of the Caspian Sea
 သိတိထားေတာ ့အုိ ဒူဘုိင္း !!!! ေတာင္ကုိးရီးယား ပိသုကာလက္ရာဒီဇုိင္းမ်ားၿဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္
ေခတ္မွအေဆာက္အဦးမ်ားၿဖင္ ့ကက္စပီယံပင္လယ္ကမ္းေၿခမွ လူေနမွဳဘ၀မ်ားလည္း ေၿပာင္း
လဲေတာ ့မွာၿဖစ္ပါတယ္...
Challenge to Dubai: The towers being designed by a South Korean architectural firm will revolutionise life on the banks of the Caspian Seaအဆုိပါလၿခမ္းဟုိတယ္စီမံကိန္းအား ေတာင္ကုိးရီးယား ပိသုကာကုမၼဏီတစ္ခုၿဖစ္သည့္ ဟာရင္းပိသုကာ
ႏွင္ ့စီမံကိန္း အဖဲြ ့ကနုိင္ငံတစ္ကာမွ ယွဥ္ၿပဳိင္သည္ ့တစ္ၿခားကုမၼဏီၤမ်ားအား အနုိင္ယူကာ တည္ေဆာက္
ခြင္ ့ရသြားတာၿဖစ္ပါတယ္...
ထုိဟုိတယ္ဟာ ဆန္းစေသာ္တာၿမဳိ ့ေတာ္ရွိအထပ္ ၃၉ ထပ္ၿမင္ ့လၿခမ္းအေဆာက္အဦးႏွင္ ့အထပ္ ၃၈ ထပ္
ရွိ အဇာဘုိင္ဂ်န္နုိင္ငံေတာ္ ေရနံကုမၼဏီဌာနခ်ဴပ္ရံုးအေဆာက္အဦးေဘးတြင္တည္ရွိတာၿဖစ္ပါတယ္... 
အဇာဘုိင္ဂ်န္နုိင္ငံဟာ ေခတ္သစ္ပိသုကာလက္ရာ၊ ဒီဇုိင္းမ်ားၿဖင့္ မြမ္းမံတည္ေဆာက္အပ္ေသာ မုိးေမွ်ာ္
အေဆာက္အဦးမ်ားအားဖန္တီးနုိင္မည္ ့ဘက္စံုဖံြ ့ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ စီမံဖန္တီးနုိင္မည္ ့စိတ္ဓါတ္စြမ္း
အား၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အရင္းအၿမစ္မ်ားရွိေနပါတယ္လို ့ကုိးရီးယားကုမၼဏီ ဟာရင္း ပိသုကာ ရဲ ့ေၿပာေရး
ဆုိခြင္ ့ရွိသူက ေရးသားခဲ ့ပါတယ္...
အႏုပညာေၿမာက္ဒီဇုိင္းမ်ားၿဖင္ ့ပံုေဖာ္ဖန္တီးမည္ ့စီမံကိန္းမ်ားအား အဇာဘုိင္ဂ်န္မွ စီးပြားဖက္မ်ားက အင္
တုိက္အားတုိက္ၿဖင္ ့လက္ခံေဆာင္ရြက္လွ်က္ေနတာဟာ၎တုိ ့ႏုိင္ငံဖံြ ့ၿဖဳိးတုိးတက္ဖုိ ့အတြက္ အထူးအခြင္ ့
အလမ္းပင္ၿဖစ္ေနပါတယ္ လို ့လည္းအဆုိပါ ပုဂၢဳိလ္ မွဆုိပါတယ္...
သန္ ့ရွင္းစင္ႀကယ္ ၿမဳိ ့ေတာ္စီမံကိန္းတစ္ခုတည္းၿဖင္ ့ေတာ ့ဒူဘုိင္းကုိ ၿခိမ္းေၿခာက္နုိင္မွာမဟုတ္ေသးေပ
မယ္ ့၎တုိ ့ႏုိင္ငံအား အၿခားနုိင္ငံမ်ားအေနၿဖင္ ့ေရရွည္တြင္(ၿပဳိင္ဖက္တစ္ခုအေနၿဖင္ ့) ေလ်ာ ့တြက္လို ့မ
ရပဲ ထည္ ့သြင္းစဥ္းစားလာရမည္ၿဖစ္ေႀကာင္း ၿပသေနပါတယ္...
Flourishing Azerbaijan is building towers of flame and hotels from outer space in its efforts to steal Dubai's crown as the architectural behemoth of the modern world.
Formerly known as the Black City because of oil-related pollution, capital Baku has now cashed in on its natural resources to transform its medieval houses and Soviet-era apartments.
The skyline of the city has become crowded with striking buildings, from the TV Tower to the almost-complete Flame Towers.
The public planning project has seen the capital renamed the White City, according to CNN.
Across the country, a fresh infrastructure is being put in place, with more roads, parks, a transit system, water supplies and internet connections.
The next stunning landmark to appear will be the Hotel Crescent, a 33-storey down-turned half-moon on the banks of the Caspian Sea, the networked reported.It is to be completed by 2015, and a sister project called the Full Moon Hotel - resembling the Death Star from Star Wars - has been proposed.
A 220-hectare site that was formerly a storage hub for the industry is being cleaned up and prepared for offices, hotels, homes and services for 50,000 Baku residents and 48,000 workers.
South Korean architecture firm, Heerim Architects and Planners won an international competition to develop Hotel Crescent, said CNN.
This will run alongside the building of Crescent Place, the 39-storey Crescent City and 38-floor future headquarters for the State Oil Company of Azerbaijan Republic.
"(Azerbaijan) is considered to have the will and economic power based on high-growth that can widely accommodate new architecture designs," wrote a spokesperson for Heerim.
"Many clients in Azerbaijan are actively accepting creative designs... that will provide great advantages to their national development."
The White City project may not be a threat to Dubai's power just yet, but Azerbaijan have shown they are committed to turning their country and capital city in forces to be reckoned with.

0 comments: